Tre uppdrag för trapphus och hisshallar

Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.
Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre olika skissuppdrag till trapphus och hisshallar. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en tradition av konst på Huddinge sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma rum som utegårdar, korridorer, hisshallar och entréer. Konst i trapphusen uppmuntrar dessutom till viktig vardagsmotion.

Förutsättningar på platsen

Utlysningen gäller tre uppdrag. Det första avser två stora trapphus i fyra våningsplan med fönster mot en parkmiljö bakom sjukhuset. Här kommer framförallt personal att röra sig.
De andra två uppdragen avser varsitt trapphus med hisshall i fyra våningsplan mellan det nya huset för operationsverksamhet och de äldre befintliga delarna av Huddinge sjukhus. Här passerar patienter, personal och anhöriga. I nära anslutning finns väntrum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De tre uppdragen har något skiftande karaktär. I stort handlar det om att se möjligheter på olika väggytor som sträcker sig över fyra våningsplan. Gestaltningarna ska bidra till att ge karaktär och identitet åt de olika rummen. Konsten får gärna bidra till att man hittar lättare i byggnaden. Det finns begränsningar kring hur mycket ett konstverk får bygga ut i rummet. Det är också viktigt att rummen och konstverken går att hålla rena.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 1 020 000 SEK för det största uppdraget respektive 620 000 SEK för de bägge andra exklusive moms.
Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.
Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

 • 2016-04-18 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-05-12, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-06-02, planerat startmöte för uppdraget.
 • 2016-09-19, inlämning av skissförslag.
 • 2016-09-22, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Slutet av år 2018, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mitten av maj 2016. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2016-04-11 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*