Verksamhetsområde | Ändamål | Organisation | Medlemskap | Utträde | Uteslutning |
Återinträde | Avgifter | Medlemsförpliktelser | Medlemsrättigheter | Förbundsstämma |
Motioner | Valberedningen | Föredragningslista | Närvarorätt | Förbundsstyrelse |
Upphovsrätt | Förhandlingar och avtalsfrågor | Klubbsektioner | Säte och firma | Stadgeändring | Förvaltning och räkenskaper | Upplösning


Stadgar instiftade 25 okt. 2002


§ 1. Namn och verksamhetsområde

Organisationens namn är Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)
Förbundet är en ideell facklig organisation för i Sverige och Norden yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och konsthantverkare, designers, scenograf, konservator, attributmakare, såväl anställda som egenföretagare.
(upp)


§ 2. Förbundets ändamål

Förbundet är partipolitiskt obundet och har som ändamål att tillvarata medlemmarnas
sociala, rättsliga, konstnärliga och ekonomiska intressen. Förbundet äger befogenhet
att i nämnda hänseende representra medlemmarna och föra deras talan.

För att främja förbundets ändamål ska alliansen arbeta för:

att reformera det statliga bidrags- och stipendiesystemet,

att verka för ett statligt generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd till bild- och
formkonstnärer,

att statliga konstnärsbidrag samt inkomstgarantier i större utsträckning nyttjas till
särskilda målinriktade projekt till konstnärer,

att uppdrag för offentlig konstnärlig utsmyckning utlyses genom idétävling eller i form
av förenklad upphandling,

att verka för neutrala och opartiska inköps- och konstnämnder,

att samarbeta med andra konstnärsföreningar inom och utom landet med vilka
förbundet har samfällda intressen,

att tillvarata medlemmarnas intressen angående anställnings- och uppdragsvillkor och
förhållandet i övrigt till olika uppdragsgivare.
(upp)


§ 3. Förbundets organisation

Förbundet utövar sin verksamhet genom förbundsstämman, förbundsstyrelsen och
klubbsektioner.
(upp)


§ 4. Medlemskap
Medlemskap kan beviljas – Aktiv medlem

Mom 1.Yrkesverksam konstnär verksam i Sverige äger rätt att som medlem tillhöra
Konstnärsförbundet Alliansen (KFA). Konstnär bosatt i de nordiska länderna ( Danmark, Finland, Norge,
Island, Grönland, Åland, Färöarna) som har delar av sin verksamhet i Sverige äger rätt
till medlemskap. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen på utarbetad formulär
och ställas till arbetsutskottet (Au), som beviljar densamma, om sökanden uppfyller
fordringarna för medlemskap.

Mom 2. Med yrkesverksam konstnär avses bild- och formkonstnär samt
konsthantverkare som regelbundet och aktivt utövar konstnärsyrket samt med
återkommande intervaller dokumenterar sin yrkesverksamhet och/eller har inkomst av
denna. Inträde äger konstnär med minst 4 års dokumenterad yrkesutövning, alternativt
likvärdig eftergymnasial yrkesutbildning.

Mom 3. Studerandemedlem:
Avses studerande vid konstskola och andra skolor med undervisning som är inriktad
mot förbundets verksamhetsområde. Efter avslutad utbildning fodras ny ansökan av
studerandemedlem för att kunna antas som ordinarie medlem.

Mom 4. Medlem enligt mom 3 äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt eller rätt
till delaktighet i förbundets tillgångar.

Medlem med allmänt uppdrag

Mom 6. Medlem, som lämnat yrket för allmänt uppdrag av politisk eller ideell natur
eller för tjänst som lärare i konst vid utbildning som berättigar eleverna till
studerandemedlemskap, kan av FS beviljas övergång till passivt medlemskap under den
tid uppdraget varar.
(upp)


§ 5. Utträde

Medlem som önskar utträda ur förbundet skall inlämna en skriftlig ansökan till
förbundsstyrelsen.
(upp)


§ 6. Uteslutning

Mom 1. Medlem som utan giltig orsak trots påminnelser ej erlagt stadgad avgift inom
fyra månader från utsatt betalningsdag, utesluts av FS ur förbundet.

Mom 2. Medlem som uppenbarligen kränker förbundets och medlemmarnas anseende,
motverkar förbundets ändamål eller bryter mot dess stadgar, kan efter fastställd
redogörelse av FS uteslutas ur förbundet.
(upp)


§ 7. Återinträde

Mom 1. Medlem som beviljats utträde men åter inträder i förbundet, får tillgodoräkna
sig tidigare medlemstid.

Mom 2. Medlem som utesluts upprepade gånger på grund av bristande betalning eller
av annan anledning, kan efter beslut av FS vägras återinträde.
(upp)


§ 8. Avgifter

Mom 1. Aktiv medlem och direktmedlem erlägger från och med den månad då
medlemskapet börjar av stämman fastställd avgift.
Passiv medlem erlägger avgift som fastställs av stämman i särskild ordning.

Mom 2. Studerandemedlem erlägger årlig avgift till förbundet som fastställts av
stämman.
(upp)


§ 9. Medlems förpliktelser

Mom 1. Medlem skall verka för förbundets sammanhållning och utveckling, följa i
stadgeenlig ordning fattade beslut och iaktta lojalitet mot förbundet.

Mom 2. Medlem är skyldig att under arbetskonflikt samt under förekommen rättstvist
följa förbundets direktiv och handlingsprogram.
(upp)


§ 10. Medlems rättigheter

Mom 1. Medlem har rätt att genom förbundet få råd och upplysningar som rör dennes
yrkesutövning.

Mom 2. Varje medlem tilldelas medlemskort. För dess utformning och distribution
svarar FS.
Då medlemskapet upphör skall kortet omedelbart återkallas.
(upp)


§ 11. Förbundsstämma

Mom 1. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Mom 2. Ordinarie förbundsstämma hålls varje år på tid och plats som bestäms av FS.

Mom 3. Extra stämma hålles om FS eller minsta hälften av Alliansens klubbsektioner
eller om minst femtio procent (hälften) av antalet medlemmar så begär. Meddelande
om tid och plats för extra stämma skall utsändas 1 månad före stämmans hållande.
Extrastämma får endast behandla den eller de frågor för vilka den inkallats.

Mom 4. Ledamöter vid stämman är:

a) ordinarie medlemmar enligt § 4 mom 1,2,5,6, vilka anmält sig till stämman,
b) förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter,
c) Övriga deltagare och tjänstemän som kallas av FS.

Mom 5. Meddelande om ordinarie förbundsstämma skall utsändas senast 4 månader
före stämmans hållande.
(upp)


§ 12. Motioner

Mom 1. Motioner till förbundsstämman skall vara FS tillhanda senast 2 månader före
stämmans hållande. Stämman skall förläggas under april eller maj månad.

Mom 2. Väckta motioner och FS propositioner skall tillsammans med yttrande av FS
tillställas ombud och anmälda medlemmar senast 1 månad före stämmans hållande.
(upp)


§ 13. Valberedningen

Mom 1. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Den förbereder stämmans
stadgeenliga val med undantag av val till valberedningen.

Mom 2. Klubb, enskild medlem har rätt att till valberedningen nominera valbar
kandidat inför ordinarie förbundsstämma, stadgeenliga val. Nomineringen skall vara
skriftligen och upphör fjorton (14) dagar före stämmans hållande.

Mom 3. Valberedningen skall senast sju (7) dagar före stämmans hållande redovisa de
valbara kandidater som nominerats enligt mom 2.
Valberedningens förslag skall presenteras vid den tidpunkt pågående stämma beslutar.
(upp)


§ 14. Föredragningslista för förbundsstämma

Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:

a) upprop av anmälda deltagare
b) frågan om stämmans behöriga utlysande
c) godkännande av dagordning
d) godkännande av arbetsordning
e) val av mötesordförande, sekreterare, röstkontrollanter och två justeringsmän
f) beslut om att tillsätta redaktionsutskott
g) rese- och traktamentesersättning för ombuden
h) verksamhetsberättelse, bokslut
i) revisionsberättelse
j) frågan om ansvarsfrihet
k) behandling av motioner och propositioner
l) fastställande av medlemsavgift
m) val av 11 ledamöter i FS: förbundsordförande, val av 5 ledamöter, val av 5
suppleanter till FS, val av 1 revisor, val av 1 revisorsuppleant
n) val av valberedning
o) anmälningsärenden
p) stämmans avslutande
(upp)


§ 15. Närvarorätt vid förbundsstämma

Mom 1. Medlem som anmälts som deltagare vid förbundsstämman har beslutanderätt.

Mom 2. Beslut fattas med enkel majoritet dock med ¾ majoritet vid stadgeändringar.
(upp)


§ 16. Förbundsstyrelse (FS)

Mom 1. Förbundsstyrelsen är, där ej annat stadgas, mellan förbundsstämman
förbundets högsta beslutande organ.

Mom 2. Det åligger förbundsstyrelsen:

att verkställa av stämman fattade beslut samt informera sig och uppmärksamt följa de
frågor som kan vara av intresse för förbundets medlemmar,

att förbereda ärenden som skall avgöras vid stämman,

att verka för bildandet av klubbsektioner och tillse att deras verksamhet bedrivs i
enlighet med gällande stadgar och beslut samt lämna råd och anvisningar i klubbarnas
arbete,

att upprätta förbundets kansli samt anställa och avlöna eventuell personal,

att tillsätta arbetsgrupper, kommittéer för viktigare verksamhetsområden för
förbundet. Dessa arbetsgrupper kan vara fasta eller tillfälliga. I varje sådan arbetsgrupp
skall ingå minst 2 (två) ledamöter från FS. FS ska kalla medlem och suppleant
i arbetsgruppen till sammanträden som berör respektive arbetsgrupps arbetsområde.

att årligen avge verksamhetsberättelse- och revisionsberättelse.

Mom 3. FS organiserar inom sig arbetet på lämpligt sätt. Detta skall ske vid första
mötet efter stämman. Styrelsen ska utse kassör, sekreterare, vice ordförande och vice
sekreterare. FS är beslutsmässig när minst fem (5) styrelsemedlemmar är närvarande.

Mom 4. FS skall sammanträda minst tre gånger årligen. Extra sammanträde hålles om
minst 2/3 av FS ledamöter så begär.

Mom 5. FS skall inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen skall samtidigt utfärda
instruktioner för utskottet.
(upp)


§ 17. Upphovsrätt

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) ska samarbeta för att bevaka och utveckla medlemmarnas
upphovsrättsliga, ideella och personliga rätt i Sverige, Norden och på övriga områden
där konventioner gällande upphovsrätt slutits.

Mom 1. Förbundet äger rätt att för medlemmarnas räkning teckna kollektivavtal
rörande upphovsrätt.

Mom 2. Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) skall söka anslutning till den ekonomiska föreningen,
Bonus-Presskopia, för att kunna delta i avtalstecknande samt erhålla upphovsrättslig
ersättning.

Mom 3. Det åligger förbundet att bevaka ingångna upphovsrättsavtal som t ex
skolkopieringsavtal, att dessa efterlevs samt att slå vakt om medlems ideella och
personliga rätt till ersättning m m.

Mom 4. Medlem som ej önskar att förbundet genom avtal ska bevaka upphovsrätten
har att genom skriftlig besked till förbundsstyrelsen anmäla detta.
(upp)


§ 18. Förhandlingar och avtalsfrågor

Mom 1. Beslutanderätten i förhandlingsfrågor och därmed likartade eller
sammanhängande ärenden tillkommer förbundsstyrelsen, som kan delegera denna till
andra organisationsled generellt eller från fall till fall.

Mom 2. Stridsåtgärder kan endast varslas eller vidtas om FS fattat beslut därom.
Förbundets medlemmar får endast medverka i stridsåtgärder som beslutas av FS.

Mom 3. Vid kollektivavtalsförhandlingar företräds förbundet av en
förhandlingsdelegation, som utgörs av FS.
(upp)


§ 19. Klubbsektioner

För förbundets regionala verksamhet ska finnas klubbsektioner (Ks).

Mom 1. Verksamhetsområde:
Klubbsektioner skall omfatta en region, vars geografiska område fastställs efter beslut
av förbundsstyrelsen. Medlem i Alliansen skall tillhöra den regionklubb inom vars
verksamhetsområde denna är sysselsatt.

Mom 2. För klubbsektioner skall finnas särskilda av avdelningen antagna stadgar. Den
sektion som önskar anta stadgar som avviker från de av förbundsstämman fastställda
normal-stadgarna för sektioner, skall dessa underställas förbundsstyrelsen för prövning
och godkännande.

Mom 3. Klubbsektioner har till uppgift:

att leda och utveckla sektionens verksamhet samt driva Alliansens frågor regionalt,

att följa stämmans beslut och verka i enlighet med Alliansens ändamålsparagraf samt

att anordna årsmöte och andra sammankomster för medlemmarna,

att organisera studieverksamhet samt verka för medlemmarnas rätt till fortbildning
inom yrket,

att biträda medlemmarna vid förhandlingar och uppgörelser rörande yrkesmässiga
intressen.
(upp)


§ 20. Säte och firma

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) har sitt säte i Göteborg. Förbundets firma tecknas av den/de
personer som förbundsstyrelsen utser.
(upp)


§ 21. Stadgeändring

ändring av förbundsstadgar kan ske genom beslut av förbundsstämma, som även
fastställer den tidpunkt då ändringen skall träda i kraft. Förbundsstämman kan endast
behandla sådana stadgeändringar som i sak aktualiseras i motioner eller i FS lagda
förslag. För beslut om stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.
(upp)


§ 22. Förvaltning och räkenskaper

Förbundets förvaltning och räkenskaper granskas av en av stämman utsedd revisor.
Revisorn skall fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper och förvaltning, granska
bokslut och avge revisionsberättelse.
(upp)


§ 23. Upplösning

För upplösning av förbundet erfordras att belsut fattas vid två på varandra följande
förbundsstämmor, varav minst en är ordinarie, dock att mellan de båda
förbundsstämmorna skall ha förflutit en tid av minst sex månader. Ytterligare krävs att
beslutet vid båda förbundsstämmorna biträds av minst två tredjedels av
förbundsstämmans samtliga ledamöter.
Beslut om upplösning skall samtidigt fastställas hur befintliga tillgångar skall förfaras.
(upp)

 

Komplettering 2015:

1. § 1. Namn och verksamhetsområde.

Föreslås följande tillägg efter hantverkare: designers, scenograf, konservator, attributmakare.

2. § 14. Föredragningslista för förbundsstämma.
Att göra följande tillägg:
a)föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) två ledamöter utses för en tid av två år,
två ledamöter utses för en tid av ett år,
två suppleanter utses för en tid av två år,
e) två suppleanter utses för en tid av ett år.