Tag Archives: Västra Götaland

Nytt gestaltningsuppdrag till Östra sjukhuset

Den 8 maj 2014 flyttades akutmottagningen på Östra sjukhuset tillfälligt när befintliga lokaler ska byggas om och byggas ut. Den nuvarande akutmottagningen har inte genomgått några större renoveringar sedan den byggdes på 1970-talet. Nu ska allt som finns där rivas ut och en ny akut byggas från grunden.

Anledningen till att akutmottagningen måste bygga om är att dagens lokaler inte är anpassade efter dagens arbetssätt och det ökade antalet patienter som söker till akutmottagningen. Bara från 2008 till 2013 har antalet patienter ökat med 33 procent, vilket gör att det i dag är trångt i lokalerna och svårt för personal att få en översikt över alla patienter.
Att akutmottagningen byggs om innebär många fördelar:
· Ny entré med informationsdisk där du som patient direkt kan få kontakt med personalen.
· Elva stycken triagerum, där patienten kan genomgå en första bedömning.
· Ambulanshall med plats för sju ambulanser på plats vid akutmottagningen.
· Saneringsanläggning för sanering vid olyckor med kemiska medel.
Snabbt omhändertagande är viktigt, ett inre väntrum med goda möjligheter till övervakning behövs. I mitten blir det en brygga där personalen befinner sig om de inte är ute hos patienterna. Därifrån kan de övervaka alla patienter och sängliggande patienter som väntar kan se och ta kontakt med personalen. I anslutning till akutmottagningen planeras en CDU-enhet (Clinical Decision Unit) som är en plats för kort observation och inväntan på provresultat.

Beskrivning av de konstnärliga uppdragen:
Den konstnärliga gestaltningen ska placeras i anslutning till akutmottagningen där såväl
personal, patienter samt besökare till sjukhuset kommer att passera.
Övergripande mål:
· Rationella flöden och samband
· Resurssnål energianvändning
· Högsta möjliga patientsäkerhet
· God patientmiljö
· God arbetsmiljö

Uppdrag 1: Sängväntrum på CDU-enhet
Sängväntrum med fem sängplatser på CDU enhet. Här ser vi gärna utsmyckningar utförda på takabsorbentplattor. Byggherren står för materialkostnad avseende takabsorbenter.

Preliminär beräknad tidsplan: 
Skissuppdrag färdigställt 2014-11-03
Beräknad kostnadsram 1 uppdrag á 150 tkr
Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 25 tkr
Från tilldelande av uppdrag under december 2014 pågår färdigställandeprocessen till augusti.

Pressmeddelande: Stipendier att söka från Västra götalandsregionen

Kulturstipendium
Kulturstipendium kan sökas för egen räkning eller föreslås för annan person. Förutsättningen är att den som söker/föreslås är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med kulturstipendierna är att uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande verksamhet och kan delas ut till personer som gör eller har gjort utmärkta insatser i kulturlivet. Stipendiesumman är 20 000 kr.

Skaraborgsstipendiet
Bland de som ansöker/blir föreslagna till kulturstipendierna väljs några personer ut med anknytning till Skaraborgs kulturliv för ett särskilt stipendium ur Skaraborgs Jubileumsfond. Stipendiaterna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och presenteras varje år i samband med nämndens sammanträde i juni.

Ansökan
Ansökningar för stipender för 2013 görs senast den 15 december 2012 via blanketter som du finner till höger på sidan.

Gästateljéer
Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger konstnärer och konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo utomlands under tre månader. Västra Götalandsregionen erbjuder ateljéer i Berlin, Kunming i Kina, Querétaro i Mexiko och Alexandria i Egypten. Västra Götalandsregionen erbjuder även konstnärer från Mexiko och Kina möjlighet att under tre månader bo och arbeta i en ateljé på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Gästateljévistelserna har resulterat i en mängd separat- och samlingsutställningar, såväl inom Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige. Inbjudan för ansökningar till Gästateljéstipendier 2011 finns i högerkolumnen. Där hittar du också aktuell information om beslut om gästatljéstipendiater 2011.

Ansökningsdagar
Berlin 2013 – 21 november 2012
Kunming, Kina 2013 – 21 februari 2013
Querétaro, Mexico 2013 – 21 maj 2013
Alexandria, Egypten 2013 – 21 maj 2013