Category Archives: Pressmeddelande

Pressmeddelande om konstnärsutredningen

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) har tagit del av den digitala presentationen av konstnärsutredningen, ”Konstnär oavsett villkor”.

Förbundsstyrelsen fick den 2 mars 2017 möjlighet att uppvakta utredningen i Stockholm och där presentera våra synpunkter och förslag. KFA:s huvudförslag är ny reform för bild-och formkonstnärer kallat ”Generellt konstnärstillägg”.

Vi kan se av utredningens förslag har tagit del av våra synpunkter och idéer om att konstnärspolitiken måste moderniseras. Detta trots att utredningen inte antagit hela vårt förslag till ny ersättningsform till bild-och formkonstnärer. Vi lobbar dock vidare i vårt kommande remissvar över utredningen och via uppvaktningar till riksdagen.

Vidare måste frågan upp gällande den framtida utvecklingen av myndigheten Statens konstråd. KFA har föreslagit en reformering av myndigheten och en decentralisering av konstinköpen. Vidare måste Konstrådet sluta sina återkommande direktupphandlingar och istället utannonsera gestaltningsuppdragen så som upphandlingslagen föreskriver.

Intressanta förslag i den nya utredningen är bl a:

– att regeringen tar fram en statlig digitaliseringsstrategi för den offentligt finansierade konsten,

– konstnärliga residens arbetsplatser samt i biståndsländer,

– tydligare direktiv till statliga fastighetsbolag om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för offentlig konst,

– en ny ”allians” för upphovsmän,

– 25 miljoner kr mer till kultursamverkansmodellen för att stärka konsten i hela landet,

– en ny fond för bild-och formkonstnärer, finansierad genom avgifter på andrahandsförsäljning av konst där upphovsrättstiden på 70 år utgått,

– ändrade regler för att konstnärer lättare ska kunna få sjukpenninggrundande inkomster,

– utställningsersättningen skall förstärkas med fem miljoner kronor fr o m 2020.

För ytterligare information kontakta kansliet.

Tony Roos, ordförande

Tel. 073-7070555

e-post: kansli@konstnarsalliansen.se

Nytt avtal med Galleri Norrsken

Avtalet innebär att du som KFA-medlem får 10% rabatt på ordinarie hyra.

Galleri Norrsken etablerades hösten 2014 av Pia Forsström och Christina Soini. Galleri Riddaren köptes sommaren 2015.

– Vi vill erbjuda kreatörer möjligheten att visa din konst i ett bra galleri med bra service till bra pris, säger Pia Forsström.

– Alla KFA-medlemmar är varmt välkomna att ta en kontakt, säger Christina Soini. Utställare brukar vara nöjda efter sin tid på våra
gallerier och många har redan återkommit.

Läs mer på gallerinorrsken.se och galleririddaren.se.

Upphandling av två curatorer 2016-2020

Basfakta

Dokumenttyp: Meddelande om upphandling
Förfarande: Urvalsupphandling
Diarie-/referensnummer: Dnr 2.1.1/2015:309
Sista anbudsdag: 2016-01-20  24 dagar kvar

Beskrivning
KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Som curator för Statens konstråd ansvarar du för att projektleda permanenta konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet. Du har ett nära samarbete med konstnärer, arkitekter, brukare och fastighetsägare. Du arbetar främst inom det statliga området, men i vissa fall också tillsammans med kommuner, landsting och privata aktörer.

Din huvudman är Statens konstråd, som idag har en konstenhet med tre curatorer och en arkitekt samt en extern curator. Arbetet innebär nära kontakter med projektsamordnare och övriga på kansliet i Stockholm. Du tilldelas uppdragen efter produktionsmöten och du har närvaroplikt vid dessa möten, som äger rum cirka sju gånger per år.

Avtalsvillkor

Uppdraget omfattar två (2) år med möjlighet till förlängning ett (1) plus ett (1) år under perioden 2016-2020. Uppsägningstiden är tre (3) månader för båda parter.

Curatorns ersättning är 521 kronor/timme för arbetstid och 387 kronor/timme för restid. Ersättningen uppräknas med konsumentprisindex årligen i mars månad. Resor ersätts förutsatt att de sker inom ramen för de curatorsuppdrag Statens konstråd tilldelar curatorn.

Statens konstråd beställer projektuppdrag minst 300 timmar och högst 700 timmar per år. Arbetets omfattning samt tillgänglig arbetstid fastställs av Statens konstråd efter återkommande planeringssamtal mellan projektledaren och Statens konstråd.

I uppdraget ingår att leda och genomföra projekt samt andra arbetsuppgifter i enlighet med konstrådets riktlinjer och policys. I uppdraget uppträder curatorn som Statens konstråds representant. Curatorn ska kontinuerligt återrapportera till kansliet.

Projektledning

Ska krav:

· Du ska ha högskoleexamen med inriktning på konst eller arkitektur.

· En person ska anlitas för uppdraget. (I händelse av att företaget har fler anställda ska en person utses för projektledning).

· Du ska ha B-körkort.

Bör krav:

· Du bör ha omfattande kunskap om svensk och internationell samtidskonst.

· Du bör ha gedigen erfarenhet av projektledning och curatering av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.

· Du bör ha god kunskap om arkitektur, stadsplanering och byggprocesser.

Luleå 2015-12-17

Intresseanmälan konstnärliga gestaltningar för Lulebo x 2

– Björkskatan och Bergnäset

På uppdrag av Lulebo inbjuder Resurscentrum Konst Norrbotten alla professionella konstnärer,

verksamma och boende i Norrbotten, att lämna intresseanmälan till två konstnärliga

gestaltningsuppdrag på Björkskatan och Bergnäset i Luleå.

Uppdrag 1: Björkskatan

Nybyggnation: bostadshus på Björkskatan, tre punkthus om 54 lägenheter. Från ettor till tvåor.

Bostadshusen är vackert placerade i en cirkelbåde på Björkskatan. Beräknas klart sommar 2017.

Uppdrag 2: Bergnäset

Nybyggnation på Bergnäset av två stycken hus för trygghetsboende. Bostadshusen är vackert

placerade i en cirkelbåde på Bergnäset. Beräknas klart sommar 2018.

Konstnärliga Gestaltningar

Lulebo söker nu konstnärliga gestaltningar för Björkskatan och Bergnäset. Det kan vara en

målning av vägg eller installation/ skulptur på vägg som ska upplevas av hyresgästerna både

sommar och vinter, det kan vara gestaltning av trappuppgång/ entréer eller det kan vara

installation/ skulptur på gård/ exteriört i anslutning till husen. Lulebo är ute efter en ”konstnärlig

idé/ konstnärligt förhållningsätt” som kan appliceras på de båda uppdragen.

Lulebo släpper den kreativa idén helt fri för konstnärerna att tolka och komma med förslag.

Gestaltningen skall genomföras med oömma material och vara ämnad för platsen.

Gestaltningens storlek bestäms tillsammans med Lulebos projektledare/ arkitekter. Gestaltningen

skall vara på plats senast sommar 2017 respektive 2018.

Vid eventuella frågor kontakta:

Michael Hansson

Lulebo AB

Mail: michael.hansson@lulebo.se

Tfn: 0920-236791

Mobil: 070-6066791

Frågor kan ställas tom fredag 29 januari 2016. Inkomna frågor delges samtliga konstnärer som

lämnat intresseanmälan.

Kvalificering och urval

Sökande skall:

– vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke samt vara

boende i Norrbotten

– ha konstnärlig högskoleutbildning eller dokumenterat konstnärskap motsvarande medlemskap i

KRO

– vara registrerat för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt

Kontroll enligt Skatteverkets blankett SKV4820 kommer att göras innan beslut i urvalsprocess.

Intresseanmälan

Intresseanmälan skall ske i form av portfölj med bilder (3 st) och text på A4-papper som beskriver

konstnärlig gestaltnings idé för uppdragen. Ansökan med bildvisning som hänvisar till hemsida

godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om uppdragen och inte en skisstävling. Vi

vill därför se exempel på tidigare genomföra projekt/ verk/ gestaltningsuppdrag.

Inlämnad intresseanmälan skall innehålla

– Bilder (3 st) och berättande text från respektive projekt, max 3 st projekt á 3 A4-sidor

– Text på A4-papper som beskriver konstnärlig gestaltningsidén för uppdragen

– Kopia på F-skatt sedel eller intyg som styrker arbete via företag som innehar F-skatt sedel

– Namn, adress, telefon, mobilnummer, personnummer/ organisationsnummer, mailadress,

hemsida

Intresseanmälan skall vara lämnad senast fredag 19 februari 2016. För sent inkomna

intresseanmälningar eller inkompletta anmälningar godtas inte. Märk kuvertet Lulebo x 2.

Ange om du vill ha materialet i retur. Skicka per post eller lämna till:

Resurscentrum Konst Norrbotten

NLL

Division Kultur och Utbildning

Robertviksgatan 7

97189 Luleå

Urvalsprocess och avslut

Presentation av konstnärer för Lulebo intresserade av uppdraget sker under vecka 8/ 2016.

Lulebo agerar jury med stöd av Lena Ylipää/ länskonstkonsulent i Norrbotten samt ytterligare en

person som är konstkonsult. Resurscentrum Konst Norrbotten är juryns sekreterare.

Presentationen är hemlig, dvs inga namn på konstnärer kommer att delges juryn, endast

konstnärliga gestaltningsförslagen presenteras. Fredag 26 februari meddelas vilken/vilka

konstnär/er som Lulebo valt att gå vidare med beträffande konstnärliga gestaltningsuppdragen till

skissuppdrag (skissuppdrag 5000 sek/ uppdrag och konstnär) eller realisering. Beslutet kan inte

överklagas. När urvalsprocessen är avslutad och beslut tagits ska vald konstnär snarast möjligt

påbörja arbete efter givet körschema från Lulebo. Resurscentrum Konst Norrbotten deltar på

första mötet med konstnär och Lulebo och kan också hjälpa till med avtalsskrivning. Avtäckning

och invigning av den konstnärliga gestaltningen sker under hösten 2017 och 2018.

Utvalda konstnärer skall ansvara för följande:

– verkets framtida hållbarhet (gäller ej för skadegörelse eller annan åverkan av tredje part)

– att verket står klart för avtäckning på överenskommen tid

– att verket är av sådan karaktär att det är anpassat för offentlig miljö och att det inte är

producerat i giftiga eller andra skadliga material

– att ritningar på konstverket godkänns av ackrediterad besiktningsman innan produktion startar

– att verket ska fungera som en konstnärlig gestaltning för allas trevnad

Lulebo i samarbete med Resurscentrum Konst Norrbotten.

BUS sprider lögner

Under året har KFA och DUR gemensamt ökat ansträngningarna genom att försöka få till stånd ett antal upphovsrättsavtal för våra medlemmar i enlighet med upphovsrättslagstiftningen, gällande kopiering av konstnärliga verk inom myndigheter, bibliotek och museer etc. Detta följer tidigare beslut hos föreningarna samt överensstämmer med stadgar. DUR är sedan länge (bildat 1996) en upphovsrättsförening som har fem (5) avtal med andra konstnärssammanslutningar. På dessa föreningars uppdrag ska man arbeta aktivt för att få till stånd egna avtal på marknaden. Helt i sin ordning enligt gällande lagstiftning.

BUS och dess evige VD, Mats Lindberg, problem är att han/de anser sig vilja äga marknaden på upphovsrätt och att de vill ha ett permanent monopol. Tyvärr har organisationer som BUS och Bonus-presskopia lyckat inmuta monopol på marknaden, trots att lagen ger rätt till att flera organisationer kan få teckna egna avtal, se vidare Högsta domstolen (HD) meddelade i sin dom (NJA 2000 s 445 (T 2869-98/ T2869-98) att en eller flera konkurrerande organisationer är helt i enlighet med lagstiftarens mening. En konkurrenssituation mellan två likalydande organisationer motsvarar URLslagens mening.

BUS stämde DUR 1996, eftersom DUR hade tecknat avtal med ett flertal större auktionshus i syfte att inkassera följerättsersättningen, inkassering fortsatte fram till år 2000. BUS sökte ensamrätt till inkasseringen men förlorade i flera olika tingsrätter och det slutade även med förlust för BUS i Högst domstolen (HD) oktober 2000. HD fann att DUR hade lika rätt till att inkassera konstavgiften som BUS hade, BUS hade därför inte rätt till monopol.

Olagligt monopol

Både KFA och DUR har länge kämpat mot det rådande orättfärdiga monopol genom anmälan till EU-kommissionen, otaliga kontakter med regeringskansliet och riksdagspartierna som med direkta förhandlingar med SKL i Stockholm. Naturligtvis skulle KFA/DUR kunna ta frågan till domstol, och där kräva rätt till avtal och ersättning, men med tanke på de stora kostnader som detta innebär (gm advokatkostnader) så har detta inte varit möjligt. Och det borde självfallet inte vara så att upphovsrättsinnehavare (konstnärer) skall behöva gå till domstol varje gång man kräver ersättning för ett faktiskt nyttjande.

Mats Lindberg påstår lögnaktigt att DURs medlemsantal är överdrivet och att Föreningen Haningekonstnärerna inte står bakom. Fakta är att det gör man visst, DUR har ett korrekt avtal med dem plus ett nytt avtal med en ny större organisation så att medlemsantalet ökar ytterligare. Lindberg som representerar BUS har ingen som helst rätt att tillskriva institutioner och myndigheter och peka näsa åt dem, han kan endast företräde sina egna medlemmar inga andra. Hur skulle det se ut om Lärarförbundet som finns inom TCO skulle säga åt arbetsgivarna inom det offentliga att de inte skall teckna avtal med Lärarnas riksförbund som återfinns inom SACO? Heltokigt.

Lindberg har även fräckheten att påstå att våra medlemmar inte är representerade eller publicerade på olika sätt. Om detta vet Lindberg ingenting utan det är utan det är ett löjeväckande rop för att cementera sitt eget monopol inget annat. De flesta medlemmar i DUR/KFA är bildkonstnärer och mycket etablerade på marknaden sedan många år.

Herr Lindberg har även genom åren lyckats med konststycket att inkassera hundratusentals kronor från upphovsmän eller deras rättighetshavare som inte heller är aktiva medlemmar i BUS. BUS erhåller även varje år ett administrationsbidrag på 600 000 kr från riksdagsbudgeten för att kunna dela ut den s.k. IV-ersättningen en gång om året. I placerade tillgångar 2014 innehar BUS ca 37 miljoner kronor.

 

Ny lagstiftning på väg

Inom EU – 2014 beslutades om ett nytt direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. En statlig utredning om genomförande av direktivet har föreslagit en ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. Lagen föreslås bl.a. innehålla bestämmelser om medlemskap i den typ av föreningar som Bonus utgör. En skyldighet för denna typ av föreningar att acceptera organisationer som medlemmar innebär också en skyldighet att träffa avtal med dem. Utanförstående upphovsrättsinnehavare får inte diskrimineras utan har rätt till ersättning och förmåner som följer av avtalet. En kollektiv förvaltningsorganisation ska godta rättighetshavare och enheter som representerar rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och sammanslutningar av rättighetshavare, som medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap, vilka ska baseras på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Avslutningsvis kan sägas att BUS har 8000 anslutna och detta kan ställas mot att antalet bild- och formkonstnärer i Sverige, enligt statistik, är ca 25000.

Läs brevet som PDF

 

För

KonstnärsUnionen (K)

ordf. Tomas Almberg, skulptör

 

 

Konstnärsalliansen (KFA)

ordf. Tony Roos, bildkonstnär

Beslut om ändring av stadgarna

Information från KFA-kansli i GBG

Den 19 oktober hölls en extra föreningsstämma i Göteborg. Stämman beslutade att göra ett tillägg i stadgarna vad gäller vilka konstnärskategorier som kan anslutas till KFA. Det utökas med designers, konservator, och attributmakare.

Även en justering i stadgarna gjordes vad gäller val av ledamöter vid förbundsstämman.

På mötet informerades om att KFA tecknat ett samarbetsavtal med organisationen TellusArt, en internationell organisation för konstnärer med 900 medlemmar.

Förbundet har vidare haft kontakter med tjänstemannafacket Unionen och då fått ett erbjudande om att våra medlemmar kan anslutas som företagare och på så sätt erbjudas ett antal viktiga medlemsförmåner, försäkringar, juristhjälp, småföretagsförsäkring etc. Detta erbjudande har skickats ut till alla medlemmar i KFA.

Dessutom har Konstnärernas intresseförening (DUR – upphovsrättför) bytt namn till KonstnärsUnionen (K).

KFA med flera har sedan ett antal år tillbaka ett avtal med DUR gällande samverkan kring inkassering av olika upphovsrättsersättningar samt avtal på området.

Protokoll från extra medlemsmöte den 19 oktober finns här (PDF).

 

Tony Roos, ordf.

Pressmeddelande: Äntligen Ny upphovsrättslag!

DUR och Konstnärsalliansen (KFA) har vunnit och fått rätt efter lång kamp för rättvisa regler gällande inkassering av konstnärers upphovrättsersättningar.

Regeringen lämnade den 7 mars 2013 över en remiss till lagrådet för godkännande, ”Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt”. Förslag till ny upphovsrättslag. Man föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 nov. 2013.

Efter många års arbete och strid för en rättvis fördelning av inkomna ersättningar till konstnärer, där mestadels två monopolorganisationer inkasserat all ersättning, trots att man inte företräder alla medlemmar, slår regeringen fast att det skall vara fler än En organisation som har rätt att teckna avtalslicens för sina medlemmar och på så sätt erhålla en proportionell ersättning till organisationen.

Stöd ges från Konkurrensverket och EU:s gemnensamma regler på området. Trots att DUR och Konstnärsalliansen under alla år hävdat att vi haft lagstiftningen på vår sida när det gäller rätten att teckna avtal och inkassera, så har ledande myndigheter typ Sveriges kommuner och landsting (SKL) vägra att betala ut ersättning och teckna avtal. Möjligheten för DUR, KFA m fl, att dra SKL inför domstol har tyvärr inte gått pga ekonomiska skäl. Vi har även klagat till regeringen/regeringar under 1990-talet och under 2000-talet utan att detta lett till att man avvecklat rådande monopolsituation på området. 2007 uppvaktade dock DUR, KFA justitiedepartementet som senare, 2008, kom att tillsätta en upphovsrättsutredning, delbetänkandet ”Avtalad upphovsrätt”. Den landade sen 2010 på regeringens bord, men det är först nu 2013 som departementet lämnar fram sitt lagförslag till licensiering av upphovsrätt.

Nedan, citerat ur lagförslaget.
Regeringens bedömning: Även i fortsättningen bör fler än en organisation kunna träffa avtal med avtalslicensverkan.

Regeringens förslag: Kravet på att en organisation för att kunna träffa avtal med avtalslicensverkan ska företräda ett flertal svenska upphovsmän på området ersätts med ett krav på att organisationen ska företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området. Kravet för att en organisation ska vara behörig att inkassera privat-kopierings- och följerättsersättning samt ersättning till utövande konstnärer och framställare av ljudupptagningar ändras på motsvarande sätt.

Utredningens förslag: Endast den organisation som är mest represen-tativ och bäst företräder upphovsmän på ett område ska vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera ersättning. I övrigt överensstämmer utredningens förslag med regeringens (se betänkandet).

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invändning. Flera remissinstanser, däribland Konkurrensverket, Stockholms universitet, Kommerskollegium, Bild-leverantörernas Förening, Företagarna, Konstnärernas Intresseförening DUR, Medieföretagen, Stockholms handelskammare, Svensk handel, Sveriges Television och TeliaSonera avstyrker dock att endast den organisation som är mest representativ och bäst företräder upphovs-männen på ett visst område ska vara behörig att sluta avtal med avtals-licensverkan och inkassera ersättning. Dessa remissinstanser invänder i huvudsak att det skulle medföra försämrad konkurrens när det gäller förvaltningen av upphovsmännens rättigheter.

Flera av remissinstanserna ifrågasätter också om förslaget är förenligt med EU-rättsliga regler om fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering. Det pekas, bl.a. av Svenskt Näringsliv, dessutom på de svårigheter som kan uppstå för den enskilde användaren att avgöra vilken organisation som är mest representativ och bäst företräder upphovsmännen.

Skälen för regeringens förslag och bedömning
Förvaltningen är inte förbehållen bara en organisation. Det krav som i dag ställs för att en organisation ska kunna ingå avtal med avtalslicensverkan är att den ska företräda ett flertal svenska upphovsmän på det aktuella området (42 a §). Motsvarande krav på representativitet finns i bestämmelserna om inkassering av privatkopieringsersättning (26 m §), följerättsersättning (26 p §) och ersättning till utövande konstnärer och framställare av ljudupptagningar (47 § tredje stycket).

Bestämmelserna om privatkopieringsersättning utesluter inte att det kan finnas mer än en organisation som uppfyller kravet på representativitet; bestämmelserna innebär alltså inte att förvaltningen är monopoliserad (prop. 1997/98:156 s. 25 och 45). Högsta domstolen har också slagit fast att fler än en organisation kan kräva in följerättsersättning (rättsfallet NJA 2000 s. 445).

Av rättsfallet följer att en organisation för att vara behörig ska företräda ett obestämt antal som är tämligen stort, eller ganska många upphovsmän och ha en viss ekonomisk och administrativ stabilitet. Motsvarande krav i övriga bestämmelser får som utredningen kon-staterar anses ha samma innebörd. Det finns alltså i dag visst utrymme för att fler än en organisation per område kan vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera de aktuella ersättningarna.

Organisationerna bör företräda upphovsmän till i Sverige använda verk Enligt nuvarande ordning krävs att organisationen företräder ett flertal svenska upphovsmän på området. I Danmark, Finland och Norge gäller i stället att organisationen ska företräda en väsentlig del eller ett flertal av upphovsmännen till de verk som används i landet.

Tidigare bedömdes behörigheten för organisationerna också i dessa länder utifrån om organisationen företrädde ett tillräckligt antal inhemska upphovsmän. De danska bestämmelserna ändrades efter att Europeiska kommissionen påtalat att de stred mot EG-fördragets förbud mot diskriminering och utgjorde hinder för utländska organisationer att bedriva verksamhet i Danmark. Därefter har även Finland och Norge ändrat sina bestämmelser. Som utredningen föreslår bör också de svenska bestämmelserna ändras.

Inte heller regeringen är övertygad om att det skulle bli tydligare om bara en organisation per område fick företräda rättighetshavarna. Finns det två relativt jämnstarka organisationer framstår det som enklare att avgöra om båda var för sig företräder ett flertal upphovsmän, än att bedöma vilken som är mest representativ.

Av betydelse för regeringens ställningstagande i frågan är också vilka konsekvenser den föreslagna ändringen kan väntas få för konkurrensen. Lagstiftningen bör vara utformad så att den främjar en sund konkurrens mellan organisationerna. Konkurrens främjar en så effektiv förvaltning av rättigheterna som möjligt. Som utredningen anför bör man som upphovsman kunna välja att låta den organisation som man känner mest förtroende för förvalta sina rättigheter.

Behöriga organisationer har en rätt och en skyldighet att kräva in privatkopierings- och följerättsersättning. Lagrådet har i ett tidigare lagstiftningsärende pekat på att det förhållandet att flera organisationer kan vara behöriga att kräva in privatkopieringsersättning skulle kunna leda till att det för samma grupp kan komma att träffas avtal med sinsemellan olika innehåll och att konkurrensproblem kan uppkomma när det gäller rätten att kräva in ersättningen (prop. 2004/05:110 s. 563). Motsvarande konkurrensproblem skulle kunna uppstå när det gäller inkassering av följerättsersättning (jfr rättsfallet NJA 2000 s. 445).

Kommentar
Med anledningen av regeringens lagförslag kommer Konstnärsalliansen, tillsammans med DUR och de övriga samverkande organisationerna, Föreningen Haningekonstnärerna, Synskadade konstnärer och konsthantverkares förening, SKKF, samt SuomiArt, hemställa om avtal med licensverkan med SKL, Friskolornas Riksförbund samt till de statliga utbildningsanstalterna.

Jag är likt Nordkorea som en stridlysten tupp beredd att ta fajten med dessa nyttjare av konstnärliga verk (som man inte betalar för) inom kort och ta fasta på denna nya situation i upphovsrättens Sverige. För ytterligare upplysningar kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar

Tony Roos
förbundsordförande (KFA)
073-7070555
e-post: tonyroos999@hotmail.com

Pressmeddelande: Stipendier att söka från Västra götalandsregionen

Kulturstipendium
Kulturstipendium kan sökas för egen räkning eller föreslås för annan person. Förutsättningen är att den som söker/föreslås är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med kulturstipendierna är att uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande verksamhet och kan delas ut till personer som gör eller har gjort utmärkta insatser i kulturlivet. Stipendiesumman är 20 000 kr.

Skaraborgsstipendiet
Bland de som ansöker/blir föreslagna till kulturstipendierna väljs några personer ut med anknytning till Skaraborgs kulturliv för ett särskilt stipendium ur Skaraborgs Jubileumsfond. Stipendiaterna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och presenteras varje år i samband med nämndens sammanträde i juni.

Ansökan
Ansökningar för stipender för 2013 görs senast den 15 december 2012 via blanketter som du finner till höger på sidan.

Gästateljéer
Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger konstnärer och konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo utomlands under tre månader. Västra Götalandsregionen erbjuder ateljéer i Berlin, Kunming i Kina, Querétaro i Mexiko och Alexandria i Egypten. Västra Götalandsregionen erbjuder även konstnärer från Mexiko och Kina möjlighet att under tre månader bo och arbeta i en ateljé på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Gästateljévistelserna har resulterat i en mängd separat- och samlingsutställningar, såväl inom Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige. Inbjudan för ansökningar till Gästateljéstipendier 2011 finns i högerkolumnen. Där hittar du också aktuell information om beslut om gästatljéstipendiater 2011.

Ansökningsdagar
Berlin 2013 – 21 november 2012
Kunming, Kina 2013 – 21 februari 2013
Querétaro, Mexico 2013 – 21 maj 2013
Alexandria, Egypten 2013 – 21 maj 2013