Tag Archives: Generellt konstnärstillägg

Nytt konstuppdrag på Karolinska

Inbjudan

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnation av entrétorget vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Det konstnärliga gestaltningsuppdraget innebär skulptural gestaltning i entrétorgsmiljön i samverkan med landskapsarkitekturen och att förstärka orienterbarheten i ett flöde från bussar vid Hälsovägen till sjukhusets huvudentré.

Förutsättningar på platsen

Huddinge sjukhus invigdes 1972 som landets genom tiderna största vårdbyggnad. Trots att sjukhuset expanderat och byggts om i flera omgångar har det storskaliga gestaltningsspråket behållits men varierats och omtolkats.
Redan när sjukhuset byggdes var konsten en integrerad och central del av helheten och, i enlighet med tidsandan, var den konstnärliga gestaltningen mycket utåtriktad och kommunikativ.
Kring entrétorget pågår stora förändringar. Hälsovägen har byggts om till en esplanad, ett nytt garage har byggts öster om entrétorget och byggnation för utbildnings- och forskningscenter Technology for Health (ovanpå det nya garaget) pågår.
Entrétorget har länge varit en trafikerad och ganska rörig plats. Genom att bussarna för några år sedan flyttats ned till Hälsovägen öppnas möjligheten att bygga om torget till ett för samtliga trafikanter mer funktionellt torg som signalerar trygghet och omhändertagande. Nu vill man skapa ett levande och inbjudande torg. Den konstnärliga gestaltningen får här en viktig roll och ska ta en tydlig plats. Den ska även bidra till att förstärka orienterbarheten från busshållplatsen vid Hälsovägen till sjukhusets huvudentré.  Tanken är att bryta ner den stora skalan som finns runt omkring torget och låta flera mindre skulpturer ta plats i anslutning till några av sittplatserna, i växtbäddar eller vid sidan av gångstråket. Konsten ska föra in ett personligt tilltal, engagera och stimulera samt erbjuda rum för lugn och reflektion.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Uppdraget avser produktion av platsspecifik konstnärlig gestaltning.
Entrétorget befinner sig i en miljö med många synintryck där sjukhusets huvudentré är den viktigaste målpunkten. På andra sidan Hälsovägen breder Flemingsbergs centrum ut sig med höga hus i starka färger. På ömse sidor om torget löper den gula upplysta ned- och uppfarten från garaget och akutmottagningen. Röda slingrande bänkar med infälld belysning vägleder både på dag och kväll. Konsten måste förhålla sig till dessa förutsättningar.
Den största målgruppen för entrétorget är patienter och andra besökare. Majoriteten av dem som kommer till Huddinge sjukhus passerar huvudentrén. Förutom en plats för passage ska entrétorget vara en plats för paus, vila och väntan på bussen, en plats att hämta en nypa frisk luft på. Det innebär att torget måste ge möjlighet till en viss grad av avskildhet. Här kan den stora skalan från omgivande byggnader brytas ned till en skala som har mer mänskliga mått. Konsten i form av mindre skulpturer placerade till exempel vid några sittplatser får en närhet till betraktaren och kan vara välgörande på väg till eller från en undersökning, ett läkarbesked eller besöket hos en anhörig. Samverkan med landskapsarkitekter och belysningskonsulter är mycket viktig i sammanhanget.
Torget är också sjukhusets ansikte utåt. Det är därför viktigt att skapa ett välkomnande och levande torg för patienter, besökare och personal med bänkar för samvaro, konst, ljussättning och generöst med blommor, buskar och träd. Ett gångstråk från bussarna på Hälsovägen leder fram till sjukhusentrén. Väster om entrén planeras en cafépaviljong där några bord kan placeras utomhus. Det kommer att bli ett modernt torg som ska hänga samman med den arkitektur som redan finns. Delar av färgsättningen kommer att hämtas från den klassiska ”Huddingepaletten” med dess inslag av starka färger.
Entrétorget är en utemiljö. Material och konst ska klara väderförhållanden samtliga årstider. Konstverken ska tåla rengöring och klottersanering med kemikalier och högtryckstvätt.
I skissuppdraget ingår att identifiera lämpliga platser för konstnärliga insatser och att ta fram förslag på konstnärlig gestaltning utifrån givna förutsättningar. Syftet är att få fram konstnärliga förslag som är funktionellt, estetiskt och budgetmässigt väl genomarbetade.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter och ljuskonsult med flera.
Detta ska beaktas:

 • Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till miljöns speciella karaktär.
 • Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
 • Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst i landstinget och Utlysta konstnärliga uppdrag.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 720 000 SEK exklusive moms. Här ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske.
Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.
Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende entrétorget. Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en av dessa konstnärer/konstnärsgrupper att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2015-08-24 kl 24.00 – Senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2015- 09- 08 – Beslut om vilka två konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2015- 09-24 – Planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2015- v. 34 – Avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2015-11-25 – Inlämning av skissförslag.
 • 2015- 12-02 – Beslut om vilket skissförslag som ska utföras.
 • December 2015 – augusti 2016 – Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet. Entrétorget beräknas vara färdigställt september 2016.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Kopia på intyg från relevant myndighet ska lämnas på begäran.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens Mynewsdesk sida efter 2015-09-20. Konstnären som tilldelas uppdraget underrättas via telefon.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-06-29 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Anmälan

Här hittar ni anmälningsformuläret

2015-06-22

Nyhetsbrev: december 2013

Bästa konstnärskollega!
Här kommer ett erbjudande till dig. Tiden går även denna gråa höst och snart är det Jul igen. I detta årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2014.

Ett nytt medlemskort ligger på tryckeriet och skickas så snart som möjligt till alla som betalar. Som kansliet kunde informera om i förra Nyhetsbrevet startades ett projekt under hösten med att ev. Ta över ett större galleri i Göteborg. En del ansökningar har gjorts, bl a till Regionlandstinget och till Allmänna arvsfonden. Det kan dock ta en del tid i anspråk innan vi kan komma att få ett besked.

Flera föreningar samverkar kring detta projekt; KFA, Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening, Yngre bild- och formkonstnärer (YBF), riksföreningen Attention. Återkommer senare med ytterligare information.

Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen i början av 2014. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning, KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens konstråd.

Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla olika gestaltningsuppdrag som annonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt viktigare, eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även fortsätta vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida. Och inte minst måste vi satsa på medlemsrekrytering!

Länk till hela nyhetsbrevet (PDF).

Nyhetsbrev: september 2012

Bästa konstnärskollega!
Hösten är här igen med nya utmaningar. Sommaren var som vanligt kort men intensiv och solen lös med sin frånvaro. FS-Styrelsen för Konstnärsalliansen träffas i slutet av sept. för att bl a planera nästkommande års aktiviteter som utställningsverksamhet, nya projekt, uppvaktningar av myndigheter, arbeta för avtal om upphovsrättsersättning etc.

KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg, har uppdaterats och ligger ute på vår hemsida.
Riksdagspartierna ska uppvaktas under hösten, redan har samtal förts med miljöpartiet, där vi bla presenterat Konstnärstillägget, upphandling av gestaltningsuppdrag och andra frågor.

Tidningsdebatt
En artikel skriven av Tony Roos försöker vi få ut i massmedia angående konstnärernas ekonomiska villkor. Titel på artikeln är: Rovdrift på konstnärer…

Samlingsutställning i Stockholm 2013
I detta nyhetsbrev utgår inbjudan till samlingsvisning i Stockholm i början av 2013.

Läs hela nyhetsbrevet här (PDF)