Tag Archives: Gestaltning

Gestaltning för sju våningar splan i Stockholm

Uppdraget omfattar konstnärlig gestaltning av två centralt placerade tekniktorn i byggnad 70, den nya akut- och behandlingsbyggnaden.

Förutsättningar på platsen

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan invigningen 1944. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden.
Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Det nya projektet utgörs av både om- och nybyggnadsdelar i den västra delen av sjukhusområdet.
Den nya behandlingsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen, exempelvis med ljusa och putsade fasader, men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. En ny entrébyggnad, med akut- och nattentré, ansluter gestaltningsmässigt till befintlig huvudentré vilket skapar en kontinuerlig och omslutande helhet runt entrétorget.
Området med de nya byggnaderna i västläget ska förvandlas till en grönskande sjukhuspark. Målsättningen är att området ska lyftas till en attraktiv del av Södermalm.
Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma följande: Akutmottagning – vuxen, operationsavdelningar, sterilcentral, patologi/cytologi, obduktion, rum för avsked med entré och anslutande väntrum för anhöriga.
Start för genomförande av de nya byggnaderna var första kvartalet 2015.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Centralt i akut- och behandlingsbyggnaden finns två så kallade tekniktorn. Tornen går som två stammar, rakt genom alla våningsplan och bär byggnaden konstruktivt. Tornen byggs i huvudsak av prefabricerad betong som kläs med gips och glas. Byggnaden försörjs av de två tornen med kommunikation genom hissar och trapphus samt all teknik som el, tele och luft.
Tekniktornen kommer att framträda som byggnadsvolymer i varierande grad på de olika våningsplanen genom en kombination av partier där tornens väggar är helt synliga och andra partier med rum placerade i direkt anslutning mot tekniktornen.
Tekniktornen kommer att vara viktiga för orienterbarheten då huvudkorridorsystemet på våningsplanen ligger runt dessa. Både personal och patienter kommer att röra sig runt tornen i sin dagliga verksamhet. Den konstnärliga gestaltningen av tornen ska bidra till att ge de olika våningsplanen särprägel och därmed förstärka orienterbarheten inom byggnaden. På de olika våningsplanen finns Akutmottagning, Operation, Sterilcentral mm. Genom sin placering kommer de konstnärligt gestaltade tekniktornen alla verksamheter i byggnaden till del.
Tekniktornens utvändiga väggytor kommer att kläs med ca 8 mm härdat glas från golv till tak. Rostfri avbärarlist kommer att placeras som skydd framför glasytorna. Omfattningen av de glasklädda väggytorna är i princip densamma på samtliga våningsplan. Total yta för glasinklädnad/konstnärlig gestaltning för vart och ett av de två tekniktornen är ca 650 kvadratmeter, det vill säga totalt ca 1 300 kvadratmeter för båda tornen.
Generellt ges tekniktornens dörrar och hissfronter ett sammanhållet utförande i rostfritt stål. Olika typer av installationer kommer att hållas i särskilda zoner intill dörrkarmar och hissfronter. Hissar inom tekniktornens volym förbereds för möjlig genomgång åt båda håll.
I tornen ryms enkla servicefunktioner för personalen liksom miljörum, varumottagning och trapphus. Avsikten är att tornen i den konstnärliga utformningen ska behandlas som byggnadskroppar med beaktande av både in- och utsida. Inom det konstnärliga uppdraget ligger därför även att välja kulör/er på väggar liksom golvens gummimatta inom tekniktornen. De invändiga miljöerna ska genom medveten färgsättning relatera till tornens utvändiga glasytor.

Utgångspunkt för gestaltningen

En god förståelse för byggnaden som helhet liksom för de speciella omständigheter som kännetecknar de olika verksamheternas arbetsmiljöer är avgörande för arbetet med den konstnärliga gestaltningen. I skissuppdraget ingår att göra en analys av hur de glasade ytorna förhåller sig till varandra genom samtliga våningsplan och inom varje specifikt våningsplan samt att förhålla sig till tornen som viktiga delar i en större byggnad.
Utifrån ett konstnärligt angreppssätt ska förslag på konstnärlig gestaltning tas fram för båda tekniktornen.
Given teknik för konstnärlig gestaltning av de glasade ytorna är UV-printning på glas.
Det finns troligen även en teknisk möjlighet att genom färgsättning bearbeta de bakomliggande väggar som glaset kommer att monteras mot.
Härdat glas ca 8 mm tjocklek, inklusive printning med två lager färg, montering av glas inklusive skyddslister ingår i byggprojektets budget. Originalarbete för printning samt eventuell annan bearbetning av/på glaset liksom eventuell fördyrande faktor vid färgsättning av bakomliggande väggytor ingår i konstnärens budget.
Syftet är att få fram konstnärliga förslag som är funktionellt, estetiskt och budgetmässigt väl genomarbetade och därmed skapa förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär, arkitekt och tekniska konsulter.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter med flera.
Detta ska beaktas:
Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till miljöns speciella karaktär.
Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 1 600 000 SEK exklusive moms, det vill säga 800 000 SEK exklusive moms för varje torn. Här ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, vissa materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode.
Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.
Fyra konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende de båda tekniktornen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer val av konstnär/konstnärsgrupp att göras för fortsatt genomförandeuppdrag av de båda tornen.
Beställaren förbehåller sig dock rätten att vid bedömning av skissförslagen låta två konstnärer/konstnärsgrupper få genomförandeuppdrag för varsitt torn.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

2016-01-11 kl 24.00 – Senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
2016-01-29 – Beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
2016-02-12 – Planerat startmöte för skissuppdragen.
2016- v. 14 – Avstämningsmöten under pågående skissarbete.
2016-05-09 – Inlämning av skissförslag.
2016-05-16 – Beslut om vilket/vilka skissförslag som ska utföras.
2016-05 – 2017-05 – Produktion av konstverk enligt projektets tidplan
Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet och beräknas ske under maj/juni 2017 enligt nuvarande byggplan

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
vara yrkesverksam konstnär
vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.
Dessutom vill vi att:
den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2016-01-29. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.
Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-12-18 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Nya utlysningar under oktober

Jönköpings kommun projekterar för en nytt Stadshus i Huskvarna, vid Madängen. Byggnaden är aktuell för ett gestaltningsuppdrag. Stadshuset beräknas stå färdig hösten 2017/våren 2018.

Bagrund/objekt

Uppdraget omfattar en fastighet om fem våningar fördelat på tre kontorsplan och ett biblioteksplan för Jönköpings kommun samt ett souterrängplan med ICA-butik. Stadshuset kommer att vara belägen vid Madängen, vid Huskvarnaåns strand. Stadshuset ska innehålla förvaltningskontor och arbetsplatser för cirka 290 tjänstemän. Jönköpings kommun har avsatt 150 miljoner kronor för att bygga stadshuset. Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Stadshuset är ritat i vinkel med huvudentré i hörnet mot huvudgatan. I souterräng ligger butikens entré på motsatt sida. Stadshusets entréplan innehåller kontor, bibliotek och sessionsal. Sedan följer tre renodlade kontorsplan och en indragen våning med teknik- och kompletterande funktioner. Byggnaden är uppdelad i två tegelvolymer med entrésituationen som en glasad länk mellan. Var och en av huvudvolymerna är i sin tur uppdelad i två respektive tre mindre enheter via glasade indrag.

Förutsättningar på platsen

Närmiljön kring nya Stadshuset är bland annat Esplandbron, Huskvarnaån, medeltidsfästet Rumlaborg, Åparken strax intill Esplandbron, Huskvarna kyrka och kyrkogård. I östra delen
av Esplanadbron finns vårdcentral och Jönköpings Energis byggnader. Huskvarnas stadskärna är omgiven av bebyggda höjdområden som Öxnehaga, Petersberg och Egna hem. Nivåskillnaden är som mest cirka 120 meter.

Önskemål om tema för den konstnärliga gestaltningen

Det är ett önskemål från kultur- och fritidsnämnd att Alfred och Anna Dahlins arbete ska uppmärksammas i gestaltningen. Många känner till folkbildaren Alfred Dalins namn och vet att det är han som uppmuntrade Selma Lagerlöf att skriva den världsberömda boken ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Alfred Dalin (1855-1919) kämpade för allas lika värde och för alla barns rättighet till en bra skolundervisning. Han och hustrun var föregångare för skolans utveckling i såväl i Huskvarna som i övriga Sverige. Mer om paret Dalin och deras gärning finns att läsa i länken nedan.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdraget. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2015-10-21. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F- skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna
Märk kuvertet ”Gestaltning Stadshuset, Huskvarna”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
 • Meritförteckning/CV.
 • Kontaktuppgifter.Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras.

  Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

  Budget

  Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 1 500 000 svenska kronor.
  Skissarvode: 50 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget,
  1 350 000 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

  Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

  Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

  Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan: 2015-09-23
 • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-11-13
 • Sista dag för skissförslag: 2016-02-18
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: mars 2016
  Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.Jönköpings kommun projekterar för en ny utomhusstadio vid norra Rocksjön. En ny publikläktare med plats för ca 500 personer. Nu utlyses gestaltningsuppdrag för Rocksjöstadion.

Bagrund/objekt

Jönköpings kommun projekterar för en ny utomhusstadio vid Knektaparken belägen vid norra Rocksjön. En ny publikläktare med plats för cirka 500 personer samt serviceutrymme, omklädning, toaletter och förråd. Stadion kommer att rymmas på samma lilla udde med gräsmatta/grus och stenskodda stränder i Knektaparken som kanottävlingarna tar i anspråk idag. Anläggningen kommer att ge ett nytt tydligare synintryck både inifrån parken och från sjön. Konstnärlig gestaltning är tänkt främst på byggnadens fasad eller i den närmaste utomhusmiljön.

Förutsättningar på platsen

Naturreservatet Rocksjön och dess omgivningar är ett viktigt natur- och rekreationsområde i centrala Jönköping. Sjöns norr del omges av parker med
bland annat kanotstadion och badplats. Söder om sjön finns lövsumpskogar, vassar och starrkärr. Rocksjön är biologiskt rik och har goda förutsättningar för sportfiske.

Djur- och växtliv

Reservatet är 79 ha stort och beläget mitt i Jönköping. Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv. Här finns utter, bäver, brun kärrhök och Sveriges största spindel, större kärrspindel.

Friluftsliv

Området är mycket viktigt för rekreation, friluftsliv och sportverksamhet. Kanotverksamheten pågår framför allt under årets varmare period. I området arrangeras också större löpevenemang, som Vårruset runt Rocksjön.

Idag finns ett spångsystem runt sjön som gör våtmarkerna tillgängliga. Spångsystemet är ett uppskattat promenadstråk. Naturreservatet bildades 2010 varav hälften utgörs av Rocksjön. Marken ägs och förvaltas av Jönköpings kommun. I mars 2011 invigdes de nya tornen som är kombinerade fågeltorn och kanotstarttorn.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdrag för nya stadion vid norra Rocksjön. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2015-10-21. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till: Kultur- och fritidsförvaltningen Box 1002
561 24 Huskvarna

Märk kuvertet ”Gestaltning Rocksjöstadion, Jönköping”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.

• Meritförteckning/CV. • Kontaktuppgifter.

Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras.

Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 120 000 svenska kronor.
Skissarvode: 9000 kr/person (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 102 000 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan: 2015-09-23
 • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-10-30
 • Sista dag för skissförslag: 2015-12-17
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: januari 2016
  Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.Jönköpings kommun projekterar för en ny tillbyggnad på Flahultsskolan i Norrahammar. Byggnaden beräknas stå färdig våren 2016. Nu utlyses gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden.

  Bagrund/objekt

  Flahultsskolan är en 6-9 skola belägen i Norrahammar strax söder om Jönköping. Jönköpings kommun projekterar för en ny tillbyggnad av hus 2. Plan 1 kommer att inrymma lektionssalar för textil- och träslöjd, bild, hemkunskap samt personalutrymmen. Plan 2 inrymmer teorisal/grupprum, centralyta samt fläktrum. Byggnaden beräknas stå färdig våren 2016.

  Norrahammar ligger ca 15 km sydväst om centrala Jönköping. Kommundelen ligger i Tabergsåns dalgång med omgivande höjder. I tätorten bor knappt 4500 personer och i hela samhället drygt

  4700 invånare.

  Samhället växte upp kring Norrahammars bruk som bland annat tillverkade värmepannor och järnspisar. En gradvis nedläggning av bruket startade i början av 1980-talet och i början av 1990- talet var verksamheten helt nedlagd. Anor av brukssamhället lever vidare genom Norrahammars Industri- & Bygdemuseum.

Förutsättningar på platsen

Norrahammar ingår tillsammans med Hovslätt, Månsarp och Taberg i kommundelen Tabergsådalen. I Norrahammar ligger grundskolorna Brodalsskolan, Slättenskolan och Flahultsskolan, som är uppsamlingsskola år 6-9 för hela Tabergsdalen.

I anslutning till skolan ligger Norrahammars sportcentrum med badanläggning, tennishall och Hammarvallen. Norrahammar har ett rikt idrotts- och föreningsliv med bland annat fotboll, tennis och ishockey.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden av Flahultsskolan. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2015-10-21 Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till: Kultur- och fritidsförvaltningen Box 1002
561 24 Huskvarna

Märk kuvertet ”Flahultsskolan, Norrahammar, Jönköpings kommun”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
 • Meritförteckning/CV.
 • Kontaktuppgifter.Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras.

  Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

  Budget

  Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 397 000 svenska kronor.
  Skissarvode: 19 850 kr/person (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 337 450 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

  Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

  Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan: 2015-09-23
 • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-11-06
 • Sista dag för skissförslag: 2016-01-07
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: februari 2016
  Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.Trafikverket bjuder in till projekttävling

  Trafikverkets kundtjänst Tel: 0771-921 921

  Hoppa till:

  E4 Förbifart Stockholm bjuder in till projekttävling för konstnärlig gestaltning av Förbifart Stockholms underjordiska trafikplatser.

  Tävlingen genomförs i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation/Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF).

  För genomförandet av den konstnärliga gestaltningen beräknas en totalkostnad om 5 – 8 miljoner kronor per plats.

  Mer information för ansökanom att delta i projekttävlingen finns publicerat i Trafikverkets upphandlingssystem. Observera att den som vill delta i projekttävlingen måste registrera sig i Trafikverkets upphandlingssystem CTM och vara företag, inte privatperson.

  Via nedanstående direktlänk finns, utöver information om upphandlingen, information och vägledning för registrering och vidare inloggning.
  Till Trafikverkets upphandling för projekttävlingen

  Intresseanmälningar skall vara arrangören, Trafikverket, tillhanda senast den 9 november 2015.

  Kontaktperson för frågor är Amanda Sandin, inköpare på Trafikverket: amanda.sandin@trafikverket.se

Nytt gestaltningsuppdrag i Luleå

Luleå Kommun bygger en ny skola på Kronanområdet. Skolan planeras stå färdigställd till höstterminen 2017 och beräknas kunna ta emot ca 500 elever i åldrarna 6 – 12 år (F – 6). Skolan kommer att få en egen entré, men kommer att byggas ihop med en befintlig förskola (Spira förskola).

Luleå Kommun kommer att genom Kulturförvaltningen upphandla konst till skolan. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är dels utomhusmiljön, dels en central samlingsplats/trapphall inne i skolan.

Luleå Kommun avser upphandla konst som förhåller sig till byggnadens stil och omgivande landskap. Konstverket skall bidra till en visuellt attraktiv miljö som förhöjer byggnaden under dygnets alla timmar, året runt. Då Luleå ligger nära Polcirkeln ställs stora krav på att verket skall klara det tuffa klimatets alla prövningar i form av sol, is, snö och kyla och vind.

Konstverken kommer att få en identitetskapande roll för byggnaden och dess verksamhet som kunskapsinstitution. Genom byggnadens karaktär och funktioner vill kommunen skapa en god miljö där människans lärande sätts i centrum. En varmt välkomnande miljö där barnet sätts i främsta rummet.

Platsen för projektet ligger bra till på Kronanområdet i Luleå kommun. Kronanområdet är en ny och expansiv stadsdel, tidigare disponerade Försvarsmakten området, men idag omvandlas det till en stadsdel fylld av rörelse/rekreation, upplevelser och möten. Området består av bostäder till stor del, men här finns också friluftsområde, skulpturpark, biograf, restauranger etc.

Uppdrag

Konstens värde i skolmiljön verkar på flera plan. Med dess autonoma uttryck ska konsten skapa tankevärldar för elever, lärare och andra som vistas i skolan och dess närmiljö. Konsten ska även kunna samverka med verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflektion, distraktion, stimulans och tröst. Konsten bör väcka nyfikenhet hos barnen i första hand, men även hos andra betraktare och bidra till en välkomnande atmosfär vid besök eller vistelse i skolan. Gestaltningens konstnärliga uttryck ska samspela med arkitekturen och miljön som helhet och bidra till att skapa en sammanhållen utemiljö som ger möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet. En attraktiv och väl gestaltad utomhusmiljö ger ökad trivsel. Barnens behov av lek och spontanidrott ska möjliggöras i den gröna närmiljön. Konstnärens visuella fantasi skapar en intressant och engagerande plats. Konsten kan utgöra ett landmärke, skapa igenkänning, identitet, såväl som aktivitet och rörelse.

Materialval

Utförande ska göras i hållbara material som är anpassade till barns upptäckarlusta, rörelsemönster och lek. Vikt läggs vid säkerhet.

Två aktuella gestaltningsuppdrag bedöms rymmas inom projektet. En utomhusdel där konstnären kan välja att göra ett eller flera objekt – utifrån platsens förutsättningar. En inomhusdel där ett större trapphus bedöms vara den bäst lämpade platsen för konstverket. Det finns både väggar och glaspartier, samt ett luftrum som kan vara intressanta att gestalta. Andra ytor/områden i skolans innermiljö kan inkluderas i gestaltningen.

Kostnadsram

Uppdrag 1 – utomhus:

Kostnadsramen för uppdraget är 390 000 kronor och omfattar genomförande, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring och andra kringkostnader samt eget konstärligt arvode, egen projekteringstid och eventuell lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverket, samt eventuell belysning bekostas inom en separat budget.

Preliminär fördelning i projektet är:

Skissarvode:  20 000 kr x 3

390 000 kr till konstverk som blir uppfört.

Uppdrag 2 – inomhus:

Kostnadsram för uppdraget är 290 000 kronor och omfattar genomförande, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring och andra kringkostnader samt eget konstärligt arvode, egen projekteringstid och eventuell lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverket, samt eventuell belysning bekostas inom en separat budget.

Preliminär fördelning i projektet är:

Skissarvode:  20 000 kr x 3

290 000 kr till konstverk som blir uppfört.

Alla belopp är angivna exklusive moms.

Ritningar och annan relevant information om uppdraget delas ut till dem som tilldelas skissuppdrag.

Kvalificering för anmälan

Sökande ska:

 • Vara professionellt verksam konstnär
 • Ha konstnärlig utbildning på minst 5 år eller motsvarande erfarenhet
 • Vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt

Ansökan

Intresseanmälan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 24 augusti år 2015. Ansökan skickas med e-post till konst.gestaltning@lulea.se Ange Tallkronanskolan tydligt på ansökan. Observera att vi inte efterfrågar skissförslag i det här skedet.

Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum beaktas ej.

Bifoga ansökan

 • 5 – 10 bilder på representativa verk.
 • Information om 1 – 3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade uppdrag. För nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag. Ange även referenspersoner med kontaktuppgifter.
 • CV och kontaktuppgifter, länk till eventuell hemsida.
 • Kort idéförklaring (maximalt 1000 tecken) till varför du/ni vill arbeta med konst i det offentliga rummet och din syn på hur du samarbetar med arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter för att skapa byggnadsintegrerad konst.
 • Kopia på F-skattsedel.

observera maximalt 5 megabyte per ansökan, maximalt 10 st A4-sidor. Utforma din ansökan i PDF-format.

Urvalsprocess

De ansökningar som av kulturförvaltningen bedöms ha bäst kvalifikationer väljs utifrån aspekterna

 • Estetiska, konstnärliga
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Hållbarhet och kringlösningar
 • Erfarenhet av liknande projekt

Utvalda ansökningar presenteras för en jurygrupp som består av:

 • Kulturförvaltningens chef
 • representant från Stadsbyggnadsförvaltningen (byggherren)
 • Verksamhetens representant
 • Arkitekt
 • Representant från KRO

Jurygruppen kommer att utvärdera de presenterade ansökningarna och fördela skissuppdrag genom beaktande av följande aspekter:

 • Estetiska, konstnärliga
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Symbolvärde för verksamheten
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Hållbarhet och kringlösningar
 • Brukarperspektiv
 • Underhållsaspekter
 • Genomförande
 • Angivna referenser

Urvalet kommer att bygga på insänt material enligt ovan samt en värdering av den gestaltningsmässiga och konstnärliga förmåga som de sökande visar i intresseanmälan. Erfarenhet av konstärlig gestaltning i samverkan med arkitekt och/eller byggentreprenör samt erfarenhet av konstnärlig gestaltning för offentlig miljö är meriterande, men inte ett krav.

Om två eller flera konstnärer/företag lämnar in en gemensam intresseanmälan och åberopar varandras förmåga ska en presentation av hur detta är tänkt bifogas intresseanmälan.

Ersättning utgår inte för intresseanmälan.

Urvalsgruppen kan besluta att inte genomföra något av skissförslagen. Beslut om tilldelning av gestaltningsuppdrag meddelas vecka 52 år 2015.

Konstnären skall ansvara för följande:

 • Verkets framtida hållbarhet (gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part)
 • Att konstverket står klart på angiven tid.
 • Att verket inte innehåller giftiga eller skadliga ämnen samt att tillverkningen följer den miljöprofil som i övrigt gäller för byggnaden.

Tidplan

Kulturförvaltningen underrättar alla ansökande så snart tilldelningsbeslut är fattat.

Preliminär tidplan

 • Första urvalet: vecka 36, 2015
 • Andra urvalet, skissuppdrag – tilldelning: vecka 37, 2015
 • Skisspresentation: vecka 50, 2016
 • Färdigställande: senast innan invigningen hösten 2017

Arbetsmöten med kulturförvaltningen och byggherre/arkitekt kommer att erbjudas under perioden.

Upplysningar och kontakt

Eventuella frågor kring projektet ska ställas skriftligt och bör vara inkomna senast tio dagar före ansökningstidens utgång. Ange ”Tallkronanskolan

Hans Sundvall, konsthallschef

Frågor rörande projektet skall ställas skriftligt till följande adress: konst.gestaltning@lulea.se