Tag Archives: Jönköping

Gestaltningsuppdrag på skola i Jönköping

Korridor, Sanda särkskola Huskvarna

Jönköpings kommun utlyser ett gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden av Sanda grund- och gymnasiesärskola i Huskvarna.

Bakgrund/objekt

Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015. De ombyggda och anpassade lokalerna ligger i anslutning till Sandagymnasiet i hus 6. Skolan ligger i Huskvarna med Bondbergets naturreservat i söder och med utsikt mot Vättern i norr.

I Sanda grundsärskola, med inriktningen träningsskola, går 17 elever i åk 7-9. Eleverna går 3 år, vilket ger behörighet att fortsätta på gymnasiets individuella program.

Gymnasiesärskolan på Sanda utbildningscentrum har två program: AH-Administration, handel och varuhantering samt IP-Individuellt program.  Individuellt program ligger i de nya lokalerna och där går 28 elever. Programmet för Administration, handel och varuhantering finns i en annan del av hus 6, där går 13 elever. Sanda gymnasiesärskola erbjuder en fyraårig utbildning där eleverna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Alla ska känna trygghet, stärkas som individer och bli väl förberedda inför vuxenlivet.

Förutsättningar på platsen

Lokalen är ca 1650 kvadratmeter och har fyra långa korridorer. Det finns en tegelvägg, resten är gipsväggar. Önskemål från skolan är att ”det händer något vid varje krök”, då det promeneras mycket i lokalerna samt gärna på temat årstider. Vid eventuell gestaltning på golv krävs tåligt material då flera elever är rullstolsburna och rullstolar sliter hårt på golvet. För de med synnedsättning kan interaktiv gestaltning på dörrar vara av vikt för att till exempel kunna skilja mellan olika lokaler, som sy– och träslöjd, kök och aula.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdraget. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2017-02-27. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna
Märk kuvertet ”Sanda grund- och gymnasiesärskola, Jönköpings kommun”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
 • Meritförteckning/CV.
 • Kontaktuppgifter.

Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras. Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär. Intresseanmälningarna öppnas gemensamt efter anmälningstidens slut av den konstnärliga gestaltningsgruppen.

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 400 000 svenska kronor.
Skissarvode: 15 000/per person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 355 000 kr, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan:  2017-01-19
 • Sista dag intresseanmälan: 2017-02-23
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2017-03-03
 • Sista dag för skissförslag: 2017-05-03
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2017-06-15

Nya utlysningar under oktober

Jönköpings kommun projekterar för en nytt Stadshus i Huskvarna, vid Madängen. Byggnaden är aktuell för ett gestaltningsuppdrag. Stadshuset beräknas stå färdig hösten 2017/våren 2018.

Bagrund/objekt

Uppdraget omfattar en fastighet om fem våningar fördelat på tre kontorsplan och ett biblioteksplan för Jönköpings kommun samt ett souterrängplan med ICA-butik. Stadshuset kommer att vara belägen vid Madängen, vid Huskvarnaåns strand. Stadshuset ska innehålla förvaltningskontor och arbetsplatser för cirka 290 tjänstemän. Jönköpings kommun har avsatt 150 miljoner kronor för att bygga stadshuset. Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Stadshuset är ritat i vinkel med huvudentré i hörnet mot huvudgatan. I souterräng ligger butikens entré på motsatt sida. Stadshusets entréplan innehåller kontor, bibliotek och sessionsal. Sedan följer tre renodlade kontorsplan och en indragen våning med teknik- och kompletterande funktioner. Byggnaden är uppdelad i två tegelvolymer med entrésituationen som en glasad länk mellan. Var och en av huvudvolymerna är i sin tur uppdelad i två respektive tre mindre enheter via glasade indrag.

Förutsättningar på platsen

Närmiljön kring nya Stadshuset är bland annat Esplandbron, Huskvarnaån, medeltidsfästet Rumlaborg, Åparken strax intill Esplandbron, Huskvarna kyrka och kyrkogård. I östra delen
av Esplanadbron finns vårdcentral och Jönköpings Energis byggnader. Huskvarnas stadskärna är omgiven av bebyggda höjdområden som Öxnehaga, Petersberg och Egna hem. Nivåskillnaden är som mest cirka 120 meter.

Önskemål om tema för den konstnärliga gestaltningen

Det är ett önskemål från kultur- och fritidsnämnd att Alfred och Anna Dahlins arbete ska uppmärksammas i gestaltningen. Många känner till folkbildaren Alfred Dalins namn och vet att det är han som uppmuntrade Selma Lagerlöf att skriva den världsberömda boken ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Alfred Dalin (1855-1919) kämpade för allas lika värde och för alla barns rättighet till en bra skolundervisning. Han och hustrun var föregångare för skolans utveckling i såväl i Huskvarna som i övriga Sverige. Mer om paret Dalin och deras gärning finns att läsa i länken nedan.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdraget. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2015-10-21. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F- skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna
Märk kuvertet ”Gestaltning Stadshuset, Huskvarna”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
 • Meritförteckning/CV.
 • Kontaktuppgifter.Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras.

  Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

  Budget

  Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 1 500 000 svenska kronor.
  Skissarvode: 50 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget,
  1 350 000 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

  Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

  Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

  Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan: 2015-09-23
 • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-11-13
 • Sista dag för skissförslag: 2016-02-18
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: mars 2016
  Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.Jönköpings kommun projekterar för en ny utomhusstadio vid norra Rocksjön. En ny publikläktare med plats för ca 500 personer. Nu utlyses gestaltningsuppdrag för Rocksjöstadion.

Bagrund/objekt

Jönköpings kommun projekterar för en ny utomhusstadio vid Knektaparken belägen vid norra Rocksjön. En ny publikläktare med plats för cirka 500 personer samt serviceutrymme, omklädning, toaletter och förråd. Stadion kommer att rymmas på samma lilla udde med gräsmatta/grus och stenskodda stränder i Knektaparken som kanottävlingarna tar i anspråk idag. Anläggningen kommer att ge ett nytt tydligare synintryck både inifrån parken och från sjön. Konstnärlig gestaltning är tänkt främst på byggnadens fasad eller i den närmaste utomhusmiljön.

Förutsättningar på platsen

Naturreservatet Rocksjön och dess omgivningar är ett viktigt natur- och rekreationsområde i centrala Jönköping. Sjöns norr del omges av parker med
bland annat kanotstadion och badplats. Söder om sjön finns lövsumpskogar, vassar och starrkärr. Rocksjön är biologiskt rik och har goda förutsättningar för sportfiske.

Djur- och växtliv

Reservatet är 79 ha stort och beläget mitt i Jönköping. Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv. Här finns utter, bäver, brun kärrhök och Sveriges största spindel, större kärrspindel.

Friluftsliv

Området är mycket viktigt för rekreation, friluftsliv och sportverksamhet. Kanotverksamheten pågår framför allt under årets varmare period. I området arrangeras också större löpevenemang, som Vårruset runt Rocksjön.

Idag finns ett spångsystem runt sjön som gör våtmarkerna tillgängliga. Spångsystemet är ett uppskattat promenadstråk. Naturreservatet bildades 2010 varav hälften utgörs av Rocksjön. Marken ägs och förvaltas av Jönköpings kommun. I mars 2011 invigdes de nya tornen som är kombinerade fågeltorn och kanotstarttorn.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdrag för nya stadion vid norra Rocksjön. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2015-10-21. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till: Kultur- och fritidsförvaltningen Box 1002
561 24 Huskvarna

Märk kuvertet ”Gestaltning Rocksjöstadion, Jönköping”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.

• Meritförteckning/CV. • Kontaktuppgifter.

Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras.

Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 120 000 svenska kronor.
Skissarvode: 9000 kr/person (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 102 000 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan: 2015-09-23
 • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-10-30
 • Sista dag för skissförslag: 2015-12-17
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: januari 2016
  Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.Jönköpings kommun projekterar för en ny tillbyggnad på Flahultsskolan i Norrahammar. Byggnaden beräknas stå färdig våren 2016. Nu utlyses gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden.

  Bagrund/objekt

  Flahultsskolan är en 6-9 skola belägen i Norrahammar strax söder om Jönköping. Jönköpings kommun projekterar för en ny tillbyggnad av hus 2. Plan 1 kommer att inrymma lektionssalar för textil- och träslöjd, bild, hemkunskap samt personalutrymmen. Plan 2 inrymmer teorisal/grupprum, centralyta samt fläktrum. Byggnaden beräknas stå färdig våren 2016.

  Norrahammar ligger ca 15 km sydväst om centrala Jönköping. Kommundelen ligger i Tabergsåns dalgång med omgivande höjder. I tätorten bor knappt 4500 personer och i hela samhället drygt

  4700 invånare.

  Samhället växte upp kring Norrahammars bruk som bland annat tillverkade värmepannor och järnspisar. En gradvis nedläggning av bruket startade i början av 1980-talet och i början av 1990- talet var verksamheten helt nedlagd. Anor av brukssamhället lever vidare genom Norrahammars Industri- & Bygdemuseum.

Förutsättningar på platsen

Norrahammar ingår tillsammans med Hovslätt, Månsarp och Taberg i kommundelen Tabergsådalen. I Norrahammar ligger grundskolorna Brodalsskolan, Slättenskolan och Flahultsskolan, som är uppsamlingsskola år 6-9 för hela Tabergsdalen.

I anslutning till skolan ligger Norrahammars sportcentrum med badanläggning, tennishall och Hammarvallen. Norrahammar har ett rikt idrotts- och föreningsliv med bland annat fotboll, tennis och ishockey.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden av Flahultsskolan. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2015-10-21 Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till: Kultur- och fritidsförvaltningen Box 1002
561 24 Huskvarna

Märk kuvertet ”Flahultsskolan, Norrahammar, Jönköpings kommun”

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
 • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
 • Meritförteckning/CV.
 • Kontaktuppgifter.Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras.

  Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

  Budget

  Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 397 000 svenska kronor.
  Skissarvode: 19 850 kr/person (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 337 450 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

  Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

  Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

 • Publicering av annons för intresseanmälan: 2015-09-23
 • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
 • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-11-06
 • Sista dag för skissförslag: 2016-01-07
 • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: februari 2016
  Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.Trafikverket bjuder in till projekttävling

  Trafikverkets kundtjänst Tel: 0771-921 921

  Hoppa till:

  E4 Förbifart Stockholm bjuder in till projekttävling för konstnärlig gestaltning av Förbifart Stockholms underjordiska trafikplatser.

  Tävlingen genomförs i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation/Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF).

  För genomförandet av den konstnärliga gestaltningen beräknas en totalkostnad om 5 – 8 miljoner kronor per plats.

  Mer information för ansökanom att delta i projekttävlingen finns publicerat i Trafikverkets upphandlingssystem. Observera att den som vill delta i projekttävlingen måste registrera sig i Trafikverkets upphandlingssystem CTM och vara företag, inte privatperson.

  Via nedanstående direktlänk finns, utöver information om upphandlingen, information och vägledning för registrering och vidare inloggning.
  Till Trafikverkets upphandling för projekttävlingen

  Intresseanmälningar skall vara arrangören, Trafikverket, tillhanda senast den 9 november 2015.

  Kontaktperson för frågor är Amanda Sandin, inköpare på Trafikverket: amanda.sandin@trafikverket.se

Minnesmärke över ”Tattarkravallerna” 1948

Kulturnämnden i Jönköping har bildat en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till ett minnesmärke som ska lyfta fram händelserna under de så kallade ”Tattarkravallerna” 1948 samt den positiva betydelsen som den romska minoriteten har haft på Jönköping.

Arbetsgruppen består av en representant för Kultur Jönköpings kommun, två representanter från kulturnämnden, en historiskt sakkunnig samt två representanter för den romska minoriteten. Samordnare är kulturutvecklare Kari Ruokola, Kultur Jönköpings kommun.

Konstnärlig gestaltning utmed E4:n

”Konst på väg” är ett projekt som LogPoint AB har initierat med syfte att genom konst utmärka sträckan utefter E4:an vid området LogPoint South Sweden. Denna intresseanmälan gäller en första etapp i en serie av flera konstnärliga gestaltningar. I denna etapp ska ett konstverk placeras inom Vaggeryds kommun på sträckan mot Jönköping. Verket ska fungera som ett slags landmärke som utmärker sig i förhållande till omgivningarna. LogPoints ledord är kluster, logistik, samarbete, nav och stolthet, något som inte behöver vara styrande. Vi utmanar konstnärer att fritt gestalta, tolka och vara kreativa. Konstverket placeras utanför trafikverkets område (ca 50 m från vägbanan) och utformas så att det ej ger upphov till trafikproblem.