Tag Archives: DUR

BUS sprider lögner

Under året har KFA och DUR gemensamt ökat ansträngningarna genom att försöka få till stånd ett antal upphovsrättsavtal för våra medlemmar i enlighet med upphovsrättslagstiftningen, gällande kopiering av konstnärliga verk inom myndigheter, bibliotek och museer etc. Detta följer tidigare beslut hos föreningarna samt överensstämmer med stadgar. DUR är sedan länge (bildat 1996) en upphovsrättsförening som har fem (5) avtal med andra konstnärssammanslutningar. På dessa föreningars uppdrag ska man arbeta aktivt för att få till stånd egna avtal på marknaden. Helt i sin ordning enligt gällande lagstiftning.

BUS och dess evige VD, Mats Lindberg, problem är att han/de anser sig vilja äga marknaden på upphovsrätt och att de vill ha ett permanent monopol. Tyvärr har organisationer som BUS och Bonus-presskopia lyckat inmuta monopol på marknaden, trots att lagen ger rätt till att flera organisationer kan få teckna egna avtal, se vidare Högsta domstolen (HD) meddelade i sin dom (NJA 2000 s 445 (T 2869-98/ T2869-98) att en eller flera konkurrerande organisationer är helt i enlighet med lagstiftarens mening. En konkurrenssituation mellan två likalydande organisationer motsvarar URLslagens mening.

BUS stämde DUR 1996, eftersom DUR hade tecknat avtal med ett flertal större auktionshus i syfte att inkassera följerättsersättningen, inkassering fortsatte fram till år 2000. BUS sökte ensamrätt till inkasseringen men förlorade i flera olika tingsrätter och det slutade även med förlust för BUS i Högst domstolen (HD) oktober 2000. HD fann att DUR hade lika rätt till att inkassera konstavgiften som BUS hade, BUS hade därför inte rätt till monopol.

Olagligt monopol

Både KFA och DUR har länge kämpat mot det rådande orättfärdiga monopol genom anmälan till EU-kommissionen, otaliga kontakter med regeringskansliet och riksdagspartierna som med direkta förhandlingar med SKL i Stockholm. Naturligtvis skulle KFA/DUR kunna ta frågan till domstol, och där kräva rätt till avtal och ersättning, men med tanke på de stora kostnader som detta innebär (gm advokatkostnader) så har detta inte varit möjligt. Och det borde självfallet inte vara så att upphovsrättsinnehavare (konstnärer) skall behöva gå till domstol varje gång man kräver ersättning för ett faktiskt nyttjande.

Mats Lindberg påstår lögnaktigt att DURs medlemsantal är överdrivet och att Föreningen Haningekonstnärerna inte står bakom. Fakta är att det gör man visst, DUR har ett korrekt avtal med dem plus ett nytt avtal med en ny större organisation så att medlemsantalet ökar ytterligare. Lindberg som representerar BUS har ingen som helst rätt att tillskriva institutioner och myndigheter och peka näsa åt dem, han kan endast företräde sina egna medlemmar inga andra. Hur skulle det se ut om Lärarförbundet som finns inom TCO skulle säga åt arbetsgivarna inom det offentliga att de inte skall teckna avtal med Lärarnas riksförbund som återfinns inom SACO? Heltokigt.

Lindberg har även fräckheten att påstå att våra medlemmar inte är representerade eller publicerade på olika sätt. Om detta vet Lindberg ingenting utan det är utan det är ett löjeväckande rop för att cementera sitt eget monopol inget annat. De flesta medlemmar i DUR/KFA är bildkonstnärer och mycket etablerade på marknaden sedan många år.

Herr Lindberg har även genom åren lyckats med konststycket att inkassera hundratusentals kronor från upphovsmän eller deras rättighetshavare som inte heller är aktiva medlemmar i BUS. BUS erhåller även varje år ett administrationsbidrag på 600 000 kr från riksdagsbudgeten för att kunna dela ut den s.k. IV-ersättningen en gång om året. I placerade tillgångar 2014 innehar BUS ca 37 miljoner kronor.

 

Ny lagstiftning på väg

Inom EU – 2014 beslutades om ett nytt direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. En statlig utredning om genomförande av direktivet har föreslagit en ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. Lagen föreslås bl.a. innehålla bestämmelser om medlemskap i den typ av föreningar som Bonus utgör. En skyldighet för denna typ av föreningar att acceptera organisationer som medlemmar innebär också en skyldighet att träffa avtal med dem. Utanförstående upphovsrättsinnehavare får inte diskrimineras utan har rätt till ersättning och förmåner som följer av avtalet. En kollektiv förvaltningsorganisation ska godta rättighetshavare och enheter som representerar rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och sammanslutningar av rättighetshavare, som medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap, vilka ska baseras på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Avslutningsvis kan sägas att BUS har 8000 anslutna och detta kan ställas mot att antalet bild- och formkonstnärer i Sverige, enligt statistik, är ca 25000.

Läs brevet som PDF

 

För

KonstnärsUnionen (K)

ordf. Tomas Almberg, skulptör

 

 

Konstnärsalliansen (KFA)

ordf. Tony Roos, bildkonstnär

Beslut om ändring av stadgarna

Information från KFA-kansli i GBG

Den 19 oktober hölls en extra föreningsstämma i Göteborg. Stämman beslutade att göra ett tillägg i stadgarna vad gäller vilka konstnärskategorier som kan anslutas till KFA. Det utökas med designers, konservator, och attributmakare.

Även en justering i stadgarna gjordes vad gäller val av ledamöter vid förbundsstämman.

På mötet informerades om att KFA tecknat ett samarbetsavtal med organisationen TellusArt, en internationell organisation för konstnärer med 900 medlemmar.

Förbundet har vidare haft kontakter med tjänstemannafacket Unionen och då fått ett erbjudande om att våra medlemmar kan anslutas som företagare och på så sätt erbjudas ett antal viktiga medlemsförmåner, försäkringar, juristhjälp, småföretagsförsäkring etc. Detta erbjudande har skickats ut till alla medlemmar i KFA.

Dessutom har Konstnärernas intresseförening (DUR – upphovsrättför) bytt namn till KonstnärsUnionen (K).

KFA med flera har sedan ett antal år tillbaka ett avtal med DUR gällande samverkan kring inkassering av olika upphovsrättsersättningar samt avtal på området.

Protokoll från extra medlemsmöte den 19 oktober finns här (PDF).

 

Tony Roos, ordf.

Pressmeddelande: Äntligen Ny upphovsrättslag!

DUR och Konstnärsalliansen (KFA) har vunnit och fått rätt efter lång kamp för rättvisa regler gällande inkassering av konstnärers upphovrättsersättningar.

Regeringen lämnade den 7 mars 2013 över en remiss till lagrådet för godkännande, ”Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt”. Förslag till ny upphovsrättslag. Man föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 nov. 2013.

Efter många års arbete och strid för en rättvis fördelning av inkomna ersättningar till konstnärer, där mestadels två monopolorganisationer inkasserat all ersättning, trots att man inte företräder alla medlemmar, slår regeringen fast att det skall vara fler än En organisation som har rätt att teckna avtalslicens för sina medlemmar och på så sätt erhålla en proportionell ersättning till organisationen.

Stöd ges från Konkurrensverket och EU:s gemnensamma regler på området. Trots att DUR och Konstnärsalliansen under alla år hävdat att vi haft lagstiftningen på vår sida när det gäller rätten att teckna avtal och inkassera, så har ledande myndigheter typ Sveriges kommuner och landsting (SKL) vägra att betala ut ersättning och teckna avtal. Möjligheten för DUR, KFA m fl, att dra SKL inför domstol har tyvärr inte gått pga ekonomiska skäl. Vi har även klagat till regeringen/regeringar under 1990-talet och under 2000-talet utan att detta lett till att man avvecklat rådande monopolsituation på området. 2007 uppvaktade dock DUR, KFA justitiedepartementet som senare, 2008, kom att tillsätta en upphovsrättsutredning, delbetänkandet ”Avtalad upphovsrätt”. Den landade sen 2010 på regeringens bord, men det är först nu 2013 som departementet lämnar fram sitt lagförslag till licensiering av upphovsrätt.

Nedan, citerat ur lagförslaget.
Regeringens bedömning: Även i fortsättningen bör fler än en organisation kunna träffa avtal med avtalslicensverkan.

Regeringens förslag: Kravet på att en organisation för att kunna träffa avtal med avtalslicensverkan ska företräda ett flertal svenska upphovsmän på området ersätts med ett krav på att organisationen ska företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området. Kravet för att en organisation ska vara behörig att inkassera privat-kopierings- och följerättsersättning samt ersättning till utövande konstnärer och framställare av ljudupptagningar ändras på motsvarande sätt.

Utredningens förslag: Endast den organisation som är mest represen-tativ och bäst företräder upphovsmän på ett område ska vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera ersättning. I övrigt överensstämmer utredningens förslag med regeringens (se betänkandet).

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invändning. Flera remissinstanser, däribland Konkurrensverket, Stockholms universitet, Kommerskollegium, Bild-leverantörernas Förening, Företagarna, Konstnärernas Intresseförening DUR, Medieföretagen, Stockholms handelskammare, Svensk handel, Sveriges Television och TeliaSonera avstyrker dock att endast den organisation som är mest representativ och bäst företräder upphovs-männen på ett visst område ska vara behörig att sluta avtal med avtals-licensverkan och inkassera ersättning. Dessa remissinstanser invänder i huvudsak att det skulle medföra försämrad konkurrens när det gäller förvaltningen av upphovsmännens rättigheter.

Flera av remissinstanserna ifrågasätter också om förslaget är förenligt med EU-rättsliga regler om fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering. Det pekas, bl.a. av Svenskt Näringsliv, dessutom på de svårigheter som kan uppstå för den enskilde användaren att avgöra vilken organisation som är mest representativ och bäst företräder upphovsmännen.

Skälen för regeringens förslag och bedömning
Förvaltningen är inte förbehållen bara en organisation. Det krav som i dag ställs för att en organisation ska kunna ingå avtal med avtalslicensverkan är att den ska företräda ett flertal svenska upphovsmän på det aktuella området (42 a §). Motsvarande krav på representativitet finns i bestämmelserna om inkassering av privatkopieringsersättning (26 m §), följerättsersättning (26 p §) och ersättning till utövande konstnärer och framställare av ljudupptagningar (47 § tredje stycket).

Bestämmelserna om privatkopieringsersättning utesluter inte att det kan finnas mer än en organisation som uppfyller kravet på representativitet; bestämmelserna innebär alltså inte att förvaltningen är monopoliserad (prop. 1997/98:156 s. 25 och 45). Högsta domstolen har också slagit fast att fler än en organisation kan kräva in följerättsersättning (rättsfallet NJA 2000 s. 445).

Av rättsfallet följer att en organisation för att vara behörig ska företräda ett obestämt antal som är tämligen stort, eller ganska många upphovsmän och ha en viss ekonomisk och administrativ stabilitet. Motsvarande krav i övriga bestämmelser får som utredningen kon-staterar anses ha samma innebörd. Det finns alltså i dag visst utrymme för att fler än en organisation per område kan vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera de aktuella ersättningarna.

Organisationerna bör företräda upphovsmän till i Sverige använda verk Enligt nuvarande ordning krävs att organisationen företräder ett flertal svenska upphovsmän på området. I Danmark, Finland och Norge gäller i stället att organisationen ska företräda en väsentlig del eller ett flertal av upphovsmännen till de verk som används i landet.

Tidigare bedömdes behörigheten för organisationerna också i dessa länder utifrån om organisationen företrädde ett tillräckligt antal inhemska upphovsmän. De danska bestämmelserna ändrades efter att Europeiska kommissionen påtalat att de stred mot EG-fördragets förbud mot diskriminering och utgjorde hinder för utländska organisationer att bedriva verksamhet i Danmark. Därefter har även Finland och Norge ändrat sina bestämmelser. Som utredningen föreslår bör också de svenska bestämmelserna ändras.

Inte heller regeringen är övertygad om att det skulle bli tydligare om bara en organisation per område fick företräda rättighetshavarna. Finns det två relativt jämnstarka organisationer framstår det som enklare att avgöra om båda var för sig företräder ett flertal upphovsmän, än att bedöma vilken som är mest representativ.

Av betydelse för regeringens ställningstagande i frågan är också vilka konsekvenser den föreslagna ändringen kan väntas få för konkurrensen. Lagstiftningen bör vara utformad så att den främjar en sund konkurrens mellan organisationerna. Konkurrens främjar en så effektiv förvaltning av rättigheterna som möjligt. Som utredningen anför bör man som upphovsman kunna välja att låta den organisation som man känner mest förtroende för förvalta sina rättigheter.

Behöriga organisationer har en rätt och en skyldighet att kräva in privatkopierings- och följerättsersättning. Lagrådet har i ett tidigare lagstiftningsärende pekat på att det förhållandet att flera organisationer kan vara behöriga att kräva in privatkopieringsersättning skulle kunna leda till att det för samma grupp kan komma att träffas avtal med sinsemellan olika innehåll och att konkurrensproblem kan uppkomma när det gäller rätten att kräva in ersättningen (prop. 2004/05:110 s. 563). Motsvarande konkurrensproblem skulle kunna uppstå när det gäller inkassering av följerättsersättning (jfr rättsfallet NJA 2000 s. 445).

Kommentar
Med anledningen av regeringens lagförslag kommer Konstnärsalliansen, tillsammans med DUR och de övriga samverkande organisationerna, Föreningen Haningekonstnärerna, Synskadade konstnärer och konsthantverkares förening, SKKF, samt SuomiArt, hemställa om avtal med licensverkan med SKL, Friskolornas Riksförbund samt till de statliga utbildningsanstalterna.

Jag är likt Nordkorea som en stridlysten tupp beredd att ta fajten med dessa nyttjare av konstnärliga verk (som man inte betalar för) inom kort och ta fasta på denna nya situation i upphovsrättens Sverige. För ytterligare upplysningar kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar

Tony Roos
förbundsordförande (KFA)
073-7070555
e-post: tonyroos999@hotmail.com

Nyhetsbrev: mars 2013

Kollega, det våras! Kolla in oss på Facebook…
Konstnärsalliansen (KFA) har vunnit och fått rätt efter lång kamp för rättvisa regler gällande inkassering av konstnärers upphovrättsersättningar. Regeringen lämnade den 7 mars 2013 över en remiss till lagrådet för godkännande, ”Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt”. Förslag till ny upphovsrättslag. Man föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 nov. 2013.

Efter många års arbete och strid för en rättvis fördelning av inkomna ersättningar till konstnärer, där mestadels två monopolorganisationer inkasserat all ersättning, trots att man inte företräder alla medlemmar, slår regeringen fast att det skall vara fler än en organisation som har rätt att teckna avtalslicens för sina medlemmar och på så sätt erhålla en proportionell ersättning till organisationen.

Stöd ges från Konkurrensverket och EU:s gemensamma regler på området. Trots att DUR och Konstnärsalliansen under alla år hävdat att vi haft lagstiftningen på vår sida när det gäller rätten att teckna avtal och inkassera, så har ledande myndigheter typ Sveriges kommuner och landsting (SKL) vägra att betala ut ersättning och teckna avtal. Möjligheten för DUR, KFA m fl, att dra SKL inför domstol har tyvärr inte gått pga ekonomiska skäl. Vi har även klagat till regeringen/regeringar under 1990-talet och under 2000-talet utan att detta lett till att man avvecklat rådande monopolsituation på området. 2007 uppvaktade dock DUR, KFA justitiedepartementet som senare, 2008, kom att tillsätta en upphovsrättsutredning, delbetänkandet ”Avtalad upphovsrätt”. Den landade sen 2010 på regeringens bord, men det är först nu 2013 som departementet lämnar fram sitt lagförslag till licensiering av upphovsrätt. Konstnärsalliansen ska nu tillsammans med våra samarbetsorganisationer gå vidare genom att kontakta SKL m fl, i syfte att kunna teckna avtal om upphovsrättslig ersättning till föreningarna.

Läs hela nyhetsbrevet (PDF).