Tag Archives: Göteborg

Inbjudan till ny konsttävling

Trafikverket och Statens konstråd bjuder in konstnärer/konstnärsteam att delta i den internationella tävlingen för ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt: den nya underjordiska tågförbindelsen med tre nya stationer i Västlänken och de ca 10 nya broar i infrastrukturområdet vid Olskroken. Denna tävling gäller station Haga och station Korsvägen.

 

Här finns all information: inbjudan_till_-tavling_kronotopia_haga_korsvagen-1

Ny upphandling av konst till fotbollsarena

HIGAB har utlyst en intresseanmälan för konstnärlig gestaltning av Hisingens nya fotbollsarena i Göteborg, Nya Rambergsvallen. Upphandlingen avser dels en konstnärlig gestaltning av en utvändig fris, dels ett invändigt hängande ljuskonstverk. Anmälan skall vara Higab tillhanda den 7 januari 2015 klockan 15.00. För ytterligare information om upphandlingen klicka här.

Barnsjukhus upphandlar ny konst

Ett genomgripande och identitetsskapande konstprojekt i nära samarbete med arkitekt är uppdraget på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Östra sjukhuset i Göteborg. Uppdraget innebär att i nära samarbete med arkitekt ta fram idéer för ett integrerat projekt som tillför ett konstnärligt skikt utöver det arkitektoniska. Möjliga områden för konst inom uppdraget: Entrétorg, hisshallar, lounger, passager, mötesplatser, stråk, knutpunkter, orientering, rörelsemönster, glasade gångar, passager och hisshallar i sjukhuset som binder samman vårdverksamheterna och rörelsestråken för patienter, personal, närstående och övriga besökare. De allmänna väntytorna har karaktär av lounger där patienten/besökaren ska kunna slappna av och hitta rofullhet genom utblickar mot omgivningen. I uppdraget kan ingå att påverka utformningen och valet av material, färg som identitetsskapande uttryck, andra former för gestaltningsidéer och uttryck som förstärkande element i arkitekturen, formskapande element, och eventuellt skyltprogrammet för sjukhuset.

Intention: Ett konstprojekt där konsten är integrerad i arkitekturen stärker den gestaltningsmässiga upplevelsen av helhet och identitet och förmågan att orientera sig i byggnaden.

Preliminär beräknad tidsplan: Färdigställt 2018. Beräknad kostnadsram a´ 2,5 mkr x 1 uppdrag. Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 60 tkr

Läs mer här. 

KFA arrangerar samlingsvisning på Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anja Sjögren

Under 2,5 år har man låtit bygga om och till Stadsbiblioteket i Göteborg och i våras var det invigning. Under år 2009 arrangerade KFA en samlingsvisning under tema i bibliotekets utställningshall med totalt 17 olika utställare från alliansen.

Vi har nu åter lyckats boka in en tid för medlemmarna att delta i en samlingsvisning på biblioteket. Datumen är mellan den 10 till den 17 oktober där den 10 är en del av årets Kulturnatta i Göteborg.

Sista anmälningsdag för att medverka vid utställningen är den 22 september. Anmäl ditt intresse via e-post, telefon och brev, inte sms. Kostnaden för varje medlem är mellan 400 och 500 kronor. Hängningsgrupp är: Ingemar Andersson, Tony Roos och Martti Risku. temat för utställningen är mångfald och multiplicity. Vi avser att ställa ut blandad konst, måleri, skulptur, textil, konsthantverk med mera.

OBS! Du som bor långt bort, vill vara med men inte kan åka till Göteborg, kan skicka/posta konstverken till KFA-kansli, dock inte i för stora paket.

Välkommen med din anmälanUtställningsgruppen

Nytt gestaltningsuppdrag till Östra sjukhuset

Den 8 maj 2014 flyttades akutmottagningen på Östra sjukhuset tillfälligt när befintliga lokaler ska byggas om och byggas ut. Den nuvarande akutmottagningen har inte genomgått några större renoveringar sedan den byggdes på 1970-talet. Nu ska allt som finns där rivas ut och en ny akut byggas från grunden.

Anledningen till att akutmottagningen måste bygga om är att dagens lokaler inte är anpassade efter dagens arbetssätt och det ökade antalet patienter som söker till akutmottagningen. Bara från 2008 till 2013 har antalet patienter ökat med 33 procent, vilket gör att det i dag är trångt i lokalerna och svårt för personal att få en översikt över alla patienter.
Att akutmottagningen byggs om innebär många fördelar:
· Ny entré med informationsdisk där du som patient direkt kan få kontakt med personalen.
· Elva stycken triagerum, där patienten kan genomgå en första bedömning.
· Ambulanshall med plats för sju ambulanser på plats vid akutmottagningen.
· Saneringsanläggning för sanering vid olyckor med kemiska medel.
Snabbt omhändertagande är viktigt, ett inre väntrum med goda möjligheter till övervakning behövs. I mitten blir det en brygga där personalen befinner sig om de inte är ute hos patienterna. Därifrån kan de övervaka alla patienter och sängliggande patienter som väntar kan se och ta kontakt med personalen. I anslutning till akutmottagningen planeras en CDU-enhet (Clinical Decision Unit) som är en plats för kort observation och inväntan på provresultat.

Beskrivning av de konstnärliga uppdragen:
Den konstnärliga gestaltningen ska placeras i anslutning till akutmottagningen där såväl
personal, patienter samt besökare till sjukhuset kommer att passera.
Övergripande mål:
· Rationella flöden och samband
· Resurssnål energianvändning
· Högsta möjliga patientsäkerhet
· God patientmiljö
· God arbetsmiljö

Uppdrag 1: Sängväntrum på CDU-enhet
Sängväntrum med fem sängplatser på CDU enhet. Här ser vi gärna utsmyckningar utförda på takabsorbentplattor. Byggherren står för materialkostnad avseende takabsorbenter.

Preliminär beräknad tidsplan: 
Skissuppdrag färdigställt 2014-11-03
Beräknad kostnadsram 1 uppdrag á 150 tkr
Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 25 tkr
Från tilldelande av uppdrag under december 2014 pågår färdigställandeprocessen till augusti.

Konstnärliga gestaltningsuppdrag i Angered

Två av Higabgruppens pågående projekt, nybyggnad av Bad- och isanläggningen i Angered och om- och tillbyggnad av Stadsbiblioteket, ska förses med konstnärlig gestaltning.

En konstnärlig gestaltning ska tillföra husen och miljön estetiska och inspirerande värden. I ett första steg erbjuds intresserade konstnärer att lämna en intresseanmälan. Länk till mer information.

Gestaltningsuppdrag på Angereds Närsjukhus

Gestaltningsuppdragen genomförs under förutsättning att politiskt beslut tas att genomföra bygget av Angereds Närsjukhus. Angereds Närsjukhus kommer att ha en betydande roll för Angereds identitet. Utöver det är ambitionen att spegla och stötta mångfalden. Konsten får gärna ta språng utifrån det perspektivet. Med tanke på projektets ambition att vara nytänkande välkomnar vi även ett sådant förhållningssätt i den konstnärliga gestaltningen. Förutom artefakter (bild, skulptur etcetera) är ljus, ljud och video intressanta uttrycksformer för den här miljön.

Konstnärlig gestaltning av Hammarkullens spårvagnshållplats

Trafikkontoret Göteborgs stad och SDF Angered bjuder, inom ramen för projekt Stadsutveckling Nordost, in till tävling avseende konstnärlig gestaltning av Hammarkullens spårvagnshållplats.

Gestaltningens syfte är att ge spårvagnshållsplatsen en stark identitet och konstnärlig höjd som lockar brukare och besökare såväl lokalt som nationellt och internationellt. Gestaltningen bör förhålla sig till sammanhanget och till platsen och stärka dess identitet.

Sista ansökningsdag är 14 oktober 2011. Länk till mer information.