Monthly Archives: oktober 2014

Nyhetsbrev: oktober 2014

Hej Alla!
Hösten har gjort sitt intrång och med den kommer ”mörkare” dagar, då gäller det att ha bra belysning i ateljén. Efter sommaren har vi på kansliet styrelsen för Konstnärsalliansen satt full fart med aktiviteter, håll utstick efter utstick främst via e-posten och att viktig information finns på hemsidan.

Medlemsutställningar 2014.
Nyligen har en samlingsutställning med 23 medlemmar avslutats på Göteborgs stadsbibliotek vid Götaplatsen. Temat var denna gång ”Mångfald” och det följdes av de flesta. Stadsbiblioteket ligger längs upp på Avenyn och besöktes av väldigt många göteborgare och andra besökare. Just nu pågår en andra utställning där sex medlemmar visar konst på Repslagarmuseet i Älvängen. Utställningen där pågår till den 26 oktober.

Tidningen Artär
Tidningen Artär utkom ca 10 dagar innan valet och innehöll ett specialreportage om
riksdagspartiernas konstpolitik, en enkät hade före sommaren skickats ut där KFA ställde en rad olika frågor om vad partierna kan tänka sig för investeringar åt landets alla yrkeskonstnärer. Tidningen fått bra uppmärksamhet och finns även att se på förbundets hemsida. Nästa nr planeras till Jul. Alla som är medlemmar erhåller tidningen gratis eftersom den ingår i medlemsavgiften.

Länk till hela nyhetsbrevet (PDF).

Barnsjukhus upphandlar ny konst

Ett genomgripande och identitetsskapande konstprojekt i nära samarbete med arkitekt är uppdraget på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Östra sjukhuset i Göteborg. Uppdraget innebär att i nära samarbete med arkitekt ta fram idéer för ett integrerat projekt som tillför ett konstnärligt skikt utöver det arkitektoniska. Möjliga områden för konst inom uppdraget: Entrétorg, hisshallar, lounger, passager, mötesplatser, stråk, knutpunkter, orientering, rörelsemönster, glasade gångar, passager och hisshallar i sjukhuset som binder samman vårdverksamheterna och rörelsestråken för patienter, personal, närstående och övriga besökare. De allmänna väntytorna har karaktär av lounger där patienten/besökaren ska kunna slappna av och hitta rofullhet genom utblickar mot omgivningen. I uppdraget kan ingå att påverka utformningen och valet av material, färg som identitetsskapande uttryck, andra former för gestaltningsidéer och uttryck som förstärkande element i arkitekturen, formskapande element, och eventuellt skyltprogrammet för sjukhuset.

Intention: Ett konstprojekt där konsten är integrerad i arkitekturen stärker den gestaltningsmässiga upplevelsen av helhet och identitet och förmågan att orientera sig i byggnaden.

Preliminär beräknad tidsplan: Färdigställt 2018. Beräknad kostnadsram a´ 2,5 mkr x 1 uppdrag. Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 60 tkr

Läs mer här. 

Skissuppdrag till Danderyds sjukhus

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av utemiljöer på entréplanet vid den nya akutvårdsbyggnaden som byggs vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Stockholmsområdets befolkning växer kontinuerligt och för att möta ett ökat vårdbehov hos länets invånare investerar Stockholms läns landsting i flera stora ny- och ombyggnationer. Den nya akutvårdsbyggnaden (52) tillsammans med en ombyggnation av den befintliga byggnad 22 på Danderyds sjukhus är en viktig pusselbit i denna planering och kommer att innehålla de funktioner som är nödvändiga för en god och effektiv akutvård med människan i centrum. Målet är en modern byggnad som i gestaltning och utformning skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö, god patientsäkerhet och optimering av flöden. Vårdverksamhet bedöms kunna starta i byggnad 52 sent 2017. Läs mer om uppdraget här.