Tag Archives: konstnärlig gestaltning

Tre uppdrag för trapphus och hisshallar

Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.
Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre olika skissuppdrag till trapphus och hisshallar. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en tradition av konst på Huddinge sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma rum som utegårdar, korridorer, hisshallar och entréer. Konst i trapphusen uppmuntrar dessutom till viktig vardagsmotion.

Förutsättningar på platsen

Utlysningen gäller tre uppdrag. Det första avser två stora trapphus i fyra våningsplan med fönster mot en parkmiljö bakom sjukhuset. Här kommer framförallt personal att röra sig.
De andra två uppdragen avser varsitt trapphus med hisshall i fyra våningsplan mellan det nya huset för operationsverksamhet och de äldre befintliga delarna av Huddinge sjukhus. Här passerar patienter, personal och anhöriga. I nära anslutning finns väntrum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De tre uppdragen har något skiftande karaktär. I stort handlar det om att se möjligheter på olika väggytor som sträcker sig över fyra våningsplan. Gestaltningarna ska bidra till att ge karaktär och identitet åt de olika rummen. Konsten får gärna bidra till att man hittar lättare i byggnaden. Det finns begränsningar kring hur mycket ett konstverk får bygga ut i rummet. Det är också viktigt att rummen och konstverken går att hålla rena.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 1 020 000 SEK för det största uppdraget respektive 620 000 SEK för de bägge andra exklusive moms.
Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.
Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

 • 2016-04-18 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-05-12, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-06-02, planerat startmöte för uppdraget.
 • 2016-09-19, inlämning av skissförslag.
 • 2016-09-22, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Slutet av år 2018, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mitten av maj 2016. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2016-04-11 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Gestaltning av sporthallen i Östersund

Välkommen med intresseanmälan för konstnärligt gestaltningsuppdrag vid om- och
tillbyggnation av Sporthallen i Östersund
Bakgrund
Östersunds kommun bygger ut och renoverar Sporthallen. Sporthallen används både som
idrottshall för gymnasieskolans idrottsundervisning samt för olika föreningars idrottsutövning. Sporthallen inrymmer också skolbespisningen för gymnasieskolan.
Sporthallens placering
Två gymnasieskolor har slagits ihop till en och omgärdar på två sidor en skolgård där
Sporthallen utgör den tredje sidan. Sporthallens huvudentré vänder sig in mot skolgården.
Sporthallens motsatta sid går parallellt med Samuel Permans gata. På ovansidan om
Sporthallen finns en parkeringsyta för skolans anställda.
Tidplan
Bygget beräknas börja efter skolavslutning 2015 och ska vara avslutat 1 december 2016
Uppdraget
För att konsten ska komma de flesta besökare i huset till glädje väljer vi att placera en del av gestaltningen i husets foajé. Foajén är långsmal och klädd i tegel i på väster sida där vi tänker oss konsten. I bortre änden av den långa foajén byggs en glasvägg mot en cafeteria. På den högra sidan av foajén byggs en glasvägg med entré in till matsalen samt en reception. Den andra delen av gestaltningen får utföras mot en lång vit innervägg i matsalen. Denna vägg gränsar direkt mot foajén. Matsalen kommer att bli stor, kvadratisk med ett antal pelare som bär upp taket, fönsterväggar på två sidor och servering på den tredje sidan samt ovan nämnda vita vägg.
Kostnadsram
Kostnadsramen för konstprojektet/gestaltningen är 600 000 kronor exklusive moms. Beloppet ska omfatta planering och genomförande, montering och transporter, eventuell medhjälpare, försäkring och alla andra kringkostnader.
Kvalificering och urval
Sökande ska:
§ vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke,
§ ha konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet,
§ vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt,
§ ha möjlighet att avsätta arbetstid för genomförande av uppdraget inom bestämd
tid
§ ansvara för att verket har god hållbarhet inför framtiden
I ansökan, som ska vara i portfolioform, A4, ska bifogas:
• Bilder på 5-10 representativa verk, lös eller fast konst – vi vill ta del av dit
konstnärliga uttryck
• Information, beskrivning och bilder för 1-3 relevanta referensobjekt som gäller
avslutade gestaltningsuppdrag, ekonomi för referensobjekten och namn på
referenspersoner för dessa objekt – vi vill veta hur du genomför ett omfattande
uppdrag.
• Meritförteckning/CV där namn, adress, telefon, e-postadress och
organisationsnummer tydligt framgår – vi vill känna till dina erfarenheter och
kunna kontakta dig.
Kontroll enligt Skatteverkets blankett SKV4820 kommer att göras innan beslut i urvalsprocessen
tas.
Hänvisning till webbsida godtas ej som intresseanmälan. Vi tittar gärna på din webbsida om ytterligare information behövs men vi vill att du sänder en särskild ansökan i form av fysisk portfolio med pappersbilder.
Observera att vi inte frågar efter skissförslag i detta skede. Beslut om urval görs senast den 20 maj 2015
Samtliga sökande underrättas via e-mail, preliminärt 25 maj 2015.
Skissförslag
Inlämnade intresseanmälningar granskas av en mindre urvalsgrupp bestående av konstnärlig
rådgivare, kommunens konstansvariga och arkitekt. De ansökningar som bedöms ha bäst
kvalifikationer utifrån tidigare arbetens
• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, platsens identitet
• symbolvärde för respektive verksamhet
• materialval och tekniska lösningar
• brukarperspektiv
• angivna referensers svar om tidigare utförda gestaltningsuppdrag; tidsaspekter, om
budget hålls, verkets hållbarhet, arbetsmiljöfrågor såsom säkerhetstänkande och
samarbetsförmåga
Tre konstnärer kommer att väljas ut och erbjudas inkomma med skissförslag. Villkor för
inlämnande, ritningar och övrig relevant information om uppdraget skickas till de utvalda
konstnärerna. Dessa får göra utförliga modeller med tydlig budget. För skissarbetet ersätts de med ett arvode på 30 000 kr exklusive moms. Bland dessa väljs sedan den som får gestaltningsuppdraget.
Bedömning av inkomna skisser/modeller görs av konstnärlig rådgivare, kommunens
konstansvariga, kulturhandläggare, byggets projektledare, arkitekt, stadsarkitekt samt
representanter för brukarna, genom beaktande av följande aspekter:
• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, kommunens identitet
• symbolvärde för verksamheten och Östersunds kommun
• materialval, tekniska lösningar och genomförbarhet
• hållbarhet och kringlösningar
• brukarperspektiv
• drift och underhållsaspekter, miljöhänsyn
Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträde 2015-09-23 eller tidigare om nödvändigt.
Arbetsmöten med arkitekt och byggets projektgrupp erbjuds under perioden fram till och med
den konstnärliga gestaltningens färdigställande.
Ansökan
Intresseanmälan skickas med post till
Östersunds kommun
Kultur och fritidsförvaltningen
Rådhuset
831 82 Östersund
Märk kuvertet ”Tre byggen i Östersund”
Skriv på din intresseanmälan vilka byggprojekt du är intresserad av att jobba med.
Sista dag för intresseanmälan är 2015-05-10.
Anmälningar som inkommer efter ovanstående datum beaktas inte.
Kontaktperson:
Konstansvarig Cathrine Johansson, 063 14 31 27, cathrine.johansson@ostersund.se

Två konstnärliga uppdrag på Södersjukhuset

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två olika konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av ett försörjningskvarter vid Södersjukhuset.

De konstnärliga gestaltningsuppdragen avser fasaden runt det nya försörjningskvarteret samt byggnadens entré invändigt i kombination med valda platser på olika våningsplan.

Genom konstnärlig gestaltning ska byggnaden tillföras intresseväckande kvalitéer och uttryck som bidrar till att ge försörjningskvarteret och hela Södersjukhuset särprägel och identitet. Avsikten är att ge förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär och arkitekt.

Förutsättningar på platsen

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan invigningen 1944.  Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter (byggnad 74) ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna planeras till första kvartalet 2015.

Byggnad 74 innehåller en rad viktiga försörjningsfunktioner såsom varumottagning, sop- och tvättsug, framtida reservkraft, verkstäder samt kontor och omklädning för personal som arbetar med sjukhusets dagliga underhåll och drift. Byggnaden ingår som en del av den planerade utbyggnaden av Södersjukhusets västra del. Försörjningskvarteret bildar ett eget kvarter till skillnad från akut- och behandlingsbyggnaden samt vårdbyggnaden som kopplas samman med det befintliga sjukhuset. Kvarteret består i huvudsak av två volymer som länkas samman av ett trapphus; en tekniktät relativt sluten volym, och en mer öppen uppglasad kontorsvolym. Den sträckmetall som används som fasadbeklädnad runtom byggnaden har till syfte att visuellt förstärka intrycket av en helhet.

Den nya byggnaden kommer att utgöra ett mer intressant inslag, i arkitektoniskt hänseende, jämfört med dagens försörjningskvarter. Den kommer att vara väl synlig från den nya behandlingsbyggnaden och intilliggande bostadskvarter och ta tydlig plats i stadsbilden på Södermalm.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Uppdrag 1

Bearbetning av fasadmaterial på försörjningskvarteret, byggnad 74.

Det nya försörjningskvarteret ska visuellt uppfattas som en volym och utformas utifrån en ambition om att ge ett enhetligt, lugnt intryck.  Avsikten är att byggnaden genom en konstnärligt utformad fasad ska tillföras starka visuella kvaliteter.

Byggnaden är synlig från långt håll och utgör samtidigt en viktig del av närmiljön. Den konstnärligt gestaltade fasaden kommer att utgöra en viktig del av sjukhusets utomhusmiljö och i samklang med övrig gestaltning skapa ett stimulerande och varierat uterum.

I det konstnärliga uppdraget ingår att konstnärligt bearbeta byggnadens sträckmetallklädda fasad och att ägna stor omsorg åt detaljering vad gäller materiallösningar. Sträckmetallen kan bearbetas med avseende på maskstorlek, gleshet, täthet, ljus/skuggspel, samt eventuellt med bakomliggande kulörer för att levandegöra fasaden. Det är möjligt att bearbeta samtliga eller ett urval av plåtarna/kassetterna. Leverantör av sträckmetallen begränsas till dem som klarar landstingets miljökrav.

Fasadmaterialet kommer att ha en guldbeige kulör vilket kan justeras endast i mindre utsträckning. Förändringar av fasaden kan göras med högst 10 cm i djupled.

Total yta för konstverket är: väst/östfasader, ca 50 meter, nord/sydfasader, ca 40 meter, höjd ca 15-20 meter. I dessa ytor ingår även ventilationsgaller och portar. Total yta som bekläs med sträckmetall är ca 1 990 kvm.

Material, tillverkning och montering ingår i byggprojektets budget.

Val av metod för infästning av sträckmetall samt storlek på kassetter tas fram i samarbete med arkitekt på grund av tekniska krav. Även lösningar för hur sträckmetallen ska täcka in vissa luckor och håltagningar i fasad samt möten kring fönster utvecklas i samarbete med arkitekt.

Det ingår i uppdraget att medverka vid belysningsfrågor i förhållande till fasaden.

Avsikten är att konsten ska integreras med byggnadens arkitektur och kommer därmed att bli bygglovspliktig.

Byggnaden kan komma att få en påbyggnad inom en tioårsperiod efter slutfört konstuppdrag och uppförd byggnad. Detta ska beaktas i den konstnärliga lösningen.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende fasaden.  Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Uppdrag 2.

Entréhall samt valda platser invändigt i huset.

Försörjningskvarteret kommer att vara en arbetsplats för ca 150 personer som arbetar med sjukhusets tekniska drift och försörjning (varumottagning, sop och tvättsug, framtida reservkraft, mark- och byggunderhåll).  Personalen kommer att vistas i byggnaden både dag- och nattetid.

Byggnaden är inte en miljö där patienter vistas och följaktligen inte en offentlig byggnad så som övriga byggnader inom Södersjukhusets område.

Byggnadens huvudentré är mot Norra lokalgatan, en lågt trafikerad gata som vänder sig mot bostadskvarteren kring sjukhuset. Entrén ligger intill varumottagningen i byggnadens bottenplan och har en takhöjd på ca 4,4 meter. Entréhallen är djup med ett högt glasparti mot gatan.

I det konstnärliga uppdraget ingår att konstnärligt bearbeta en större väggyta i entréhallen. Även en invändig pelare i hallen kan ingå i den konstnärliga gestaltningen.

Med utgångspunkt i de konstnärliga lösningar som förelås i byggnadens entréhall kan gestaltningen ”följa med” in i huset och återkomma på valda platser. Möjliga platser kan vara exempelvis kommunikationsstråk, mötesrum mm. Det ger möjlighet till ett genomgående tema i samverkan mellan konst, arkitektur och inredning.

Entréhallen kommer att tillföras lösningar för akustisk dämpning, vilket kan inbegripas i den konstnärliga gestaltningen.

Invändig färgsättning kommer att göras i ett fåtal kulörer i grått, lila och ljust turkos.

Ett visst inslag av sträckmetall samt kulören guldbeige från fasaden kommer att återfinnas även invändigt i byggnaden.

Förberedelser för belysning avseende den konstnärliga gestaltningen görs i entréhallens undertak.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för entréhall och vissa valda platser inom huset. Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp av dessa att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Detta ska beaktas:
 • Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär.
 • Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås
 • Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod
Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst i landstinget och Utlysta konstnärliga uppdrag.
Budget

För skissuppdrag 1, bearbetning av fasadmaterial: 40 000 SEK exklusive moms.
För skissuppdrag 2, entréhall samt valda platser invändigt i huset: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen för de två olika uppdragen beräknas enligt nedan:

Uppdrag 1: 500 000 SEK exklusive moms.

Materialkostnader (dvs sträckmetall), montering, transporter, montering/installation och lagring tills montering kan ske bekostas inom byggbudget. Miljöchecklista, underhållsbeskrivning, skötselråd och anordning för skötsel ligger inom byggprojektet.

Inom ramen för det konstnärliga uppdraget ska alla kostnader förbundna med egen projekteringstid, ev. resor, försäkring, eget arvode för deltagande vid produktion och montering samt konstnärligt arvode rymmas.

Om något material tillkommer utöver vad som föreskrivits för byggnaden ligger det inom konstnärens åtagande att upprätta miljöchecklista, underhållsbeskrivning, skötselråd och anordning för skötsel. Det ska i sådant förekommande fall även anges inom budget.
Uppdrag 2: 400 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.

Tidplan
 • 2015-04-13 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2015- v. 19, beslut om vilka 4 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2015- 05-11, planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2015- v. 33, avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2015-09-07, inlämning av skissförslag.
 • 2015- 09-18, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.
 • 2015-09-28 – 2015-12-10, i samarbete med arkitekt utarbetande av bygghandling för gestaltning av sträckmetall för fasaduppdraget.
 • oktober 2015 – juni 2017, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet
 • Försörjningskvarteret beräknas vara klart tredje kvartalet 2017.
Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2015-05-08. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledarensusanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-03-30 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Anmälan

Här hittar ni anmälningsformuläret.

Emmaboda upphandlar konst på förskola

Emmaboda kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av Emmaboda nya förskola. Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 31 mars till bildning@emmaboda.se.

Vid intresseanmälan ska följande bifogas i ett samlat dokument (en pdf):

• Presentation av den konstnärliga verksamheten

• CV, kontaktuppgifter och kopia på F-skattesedel

• Dokumentation av tidigare gestaltningsuppdrag och/eller verk, max 5 verk och 10 fotografier (Totalt max 5 megabyte.)

Bildningsförvaltningen kommer att bygga en ny förskola i anslutning till Bjurbäcksskolan under 2015/2016 med 9 avdelningar. Projekteringskostnaden är ca 40 miljoner kr och 1 % av denna kommer att avsättas för konstnärlig gestaltning.

Förskolorna i Emmaboda kommun arbetar Reggio Emilia-inspirerat och estetik är ett viktigt ledord för verksamheten. Vi önskar en konstnärlig gestaltning som aktiverar flera av förskolebarnens sinnen; i vår vision får barnen uppleva olika material, mönster och strukturer med känseln, synen och hörseln. Vi ser gärna att konstverket/konstverken utgår från Emmabodas ”egna” material såsom glas, mosaik, sten och trä i kombination med rinnande vatten. Det kan bli aktuellt med konstverk både inomhus och utomhus och på flera platser, något större och andra mindre. Urvalsarbetet leds av kultursamordnaren med stöd av Bildningsförvaltningens konstgrupp. Synpunkter från projektgruppen och från brukarna; rektor, pedagoger och förskolebarnen vägs också in i beslutet.

Tre konstnärer kommer att få skissuppdrag á 20 000 kr vardera. Ca 350 000 kr kommer att avsättas för uppförandet av ett av dessa förslag. Konstverket ska färdigställas under 2016.

För mer information kontakta Görel Abramsson, kultursamordnare, gorel.abramsson@emmaboda.se, tel. 0471-24 92 24.

Konstinköp av s.k. ”löskonst” görs regelbundet till kommunen. Vid om- eller nybyggnation av kommunens lokaler ska dessutom 1 % av byggkostnaden gå till konstnärlig gestaltning.

Konstinköp inom den kommunala förvaltningen är delegerat till Kultursamordnaren, som ska ta besluten i samråd med en Konstgrupp. Konstgruppen har en rådgivande funktion vid konstinköp och vid utsmyckningar och består för närvarande av följande personer: Rune Hallberg, Britta Fransson, Ulf Ogenbrant och Kajsa Rosqvist.

Inköp ska ske av professionella och/eller yrkesverksamma konstnärer. Syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den nyskapande konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter och att komplettera kommunens samling på ett representativt sätt.

INTRESSEANMÄLAN FÖR SKISSUPPDRAG

Emmaboda kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av Emmaboda nya förskola.

Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 31 mars till This is an email address.
Se bifogad fil.

Nytt konstprogram för Strängnäs resecentrum

Trafikverket bygger ytterligare ett järnvägsspår i Strängnäs och i samband med detta även ett nytt resecentrum som kommunen ska låta konstnärligt gestalta. Det är Strängnäs kommun som kommer att äga och förvalta detta resecentrum. Det omfattar bland annat en ny stationsbyggnad, stenbelagda torg vid entréerna och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Byggnationen av resecentrum påbörjas 2015 och beräknas stå klart sommaren 2018. Från järnvägsspåren tornar Långberget upp sig med en tegelmur på krönet. Stationshuset, som blir avsevärt större än det nuvarande, byggs över spåren och förses med en entré på vardera gaveln, en vid foten av berget och en uppe på det.

Det är framför allt tre platser som lämpar sig för konstnärlig gestaltning: inomhus i stationshusets övre plan och utomhus på torgytorna utanför den södra och norra entrén.

Husets övre plan har högt i tak med ljusinsläpp i taket. Väggarna är uppbrutna av fönsterpartier och golvutrymmet är begränsat.

Stationshusets södra entré ansluter till skogen på Långberget, medan den glasade huvudentrén i norr vetter mot bostadsbebyggelsen. På de stenlagda torgytorna utanför entréerna planeras stora sittblock av natursten, planteringar och olika slags vattensamlingar, förutom cykelparkeringar och korttidsparkeringar för bilar.

Stationsbyggnaden får en tidstypisk arkitektur, men långsidornas röda/bruna färg och av kassetter uppdelade fasad refererar även till den historiska, småskaliga trähusbebyggelsen i stadens centrum. De tegelmurar som ska fungera som bullerplank liksom den befintliga tegelmuren på Långberget och den murade tunnelöppningen, anknyter till den medeltida domkyrkans tegelfasad.

Den konstnärliga gestaltningen har att förhålla sig till dessa kontraster mellan den naturliga miljön och den tillskapade, mellan olika tidpunkter och skalor, form och funktion, idyll och dynamik. Den kan förstärka eller tona ner dem genom ett mer eller mindre återhållet uttryck, men också ignorera dem och i stället föra in nya, förbisedda aspekter och referenser. Det är många resenärer i olika åldrar och med olika ursprung som kommer att använda resecentrum.

Den konstnärliga gestaltningen kan resultera i ett eller flera unika objekt, men behöver inte göra det utan kan i stället inriktas på de planerade miljöerna i eller utanför stationshuset med dess olika sittgrupper och vattenspeglar. Det väsentliga är att gestaltningen blir unik för Strängnäs resecentrum och ger det en specifik karaktär.

Det är också viktigt att konstnären får möjlighet att medverka i plan- och byggprocessen så tidigt som möjligt. På det nuvarande stationsområdet finns sedan tidigare två skulpturer, ”Perrong 2” av Daina Björklund och ”Keops kupa” av Jim Axén. Dessa skulpturer kommer att flyttas.

Upphandlingen av gestaltningsuppdraget görs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade konstnärer deltar, kommer en jury att i samråd med en referensgrupp av barn och ungdomar välja ut en konstnär till gestaltningsuppdraget. Juryn består av Sture Söberg, konstnär och konstnärlig ledare, Anna Nilsson, arkitekt och projektledare på samhällsbyggnadskontoret, Margareta Furustrand, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och Susanna Pousette Blomé, ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Juryns sekreterare är Annika Busch Palm, kultursamordnare i Strängnäs kommun.

Upphandlingen omfattar tre moment: intresseanmälan, skissuppdrag och val av utförande konstnär.
1. Intresseanmälan
Intresseanmälan görs på http://www.tendsign.com. Den som registrerat sig där får tillgång till erforderligt material.

Den som anmäler sitt intresse skall vara yrkesverksam konstnär, ha minst fem års konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet, inneha F- eller FA-skatt eller arbeta i ett företag med F-skatt. Konstnären/företaget får inte ha näringsförbud eller skatteskulder eller av andra skäl kunna uteslutas från urvalet enligt 10 kap 2§ LOU.

Intresseanmälan ska innehålla kontaktuppgifter, organisationsnummer och F- eller FAskattebevis, kortfattad beskrivning av den konstnärliga verksamheten, CV samt fotografier i max A4-storlek av tre till fem tidigare utförda gestaltningsobjekt eller andra för konstnären representativa verk (högst tio fotografier sammanlagt).

Ingen ersättning utgår för denna anmälan.
2. Skissuppdrag
Juryn väljer ut högst fem konstnärer som får i uppdrag att göra en idéskiss till konstnärlig gestaltning av resecentrum. Dessa fem arvoderas med 10 000 SEK exklusive moms vardera mot faktura.
Endast den som uppfyller kriterierna för detta uppdrag och som i tid har lämnat in en fullständigt ifylld intresseanmälan med tillhörande bilagor kan komma ifråga.
3. Val av utförande konstnär
Juryn bedömer konstnärernas skisser och fattar beslut om utförande konstnär.

Vid bedömningen av hur väl tävlingsbidragen uppfyller uppdragets intentioner kommer juryn främst att beakta de konstnärliga aspekterna, men även materialval, tekniska lösningar och andra förutsättningar för att praktiskt utföra uppdraget inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar.

Strängnäs kommun förbehåller sig rätten att inte låta utföra något av de inlämnade bidragen.
Ekonomi
450 000 SEK exklusive moms har budgeterats för utförande av det vinnande bidraget. Summan inbegriper samtliga produktionskostnader för den konstnärliga gestaltningen: konstnärens arvode, material, utrustning, markförberedelse, montering, installationer, resor, transporter, försäkring, fundament och fästanordningar med mera.

Kostnader för material, markförberedelse, montering och installationer med mera betalas dock av Strängnäs kommun om konstnären uteslutande inriktar sig på gestaltning av redan planerade miljöer som sittgrupper och vattenspeglar med mera.
Preliminär tidsplan
Intresseanmälan skickas till kommunen senast den 10 mars 2015.
Bedömning av intresseanmälan sker under vecka 12.
Inbjudan till de utvalda konstnärerna görs vecka 13.
Idéskissförslag ska vara kommunen tillhanda senast den 29 april 2015.
Beslut om vinnande bidrag fattas två veckor därefter.
Den konstnärliga gestaltningen ska vara genomförd och slutbesiktigad senast den 15 maj 2018.

Frågor
Frågor om gestaltningsuppdraget kan ställas via TendSign eller till Sture Söberg, konstnärlig ledare, telefon 070-321 39 00.

Fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting utlyser fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag på Sollentuna sjukhus. Sjukhuset står inför en omfattande ombyggnation som är en del av Framtidsplanen – en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Gestaltningsuppdragen gäller för såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Sista dag för intresseanmälan är den 2 mars. Moderniseringsarbetet av Sollentuna sjukhus påbörjas under våren och beräknas vara klart under hösten 2017.

I och med Stockholms läns landstings satsningar på Framtidens hälso- och sjukvård ökar antalet konstnärliga gestaltningsuppdrag i länet. Konstenheten på landstingets kulturförvaltning projektleder arbetet.

Uppdragen beskrivs på vår webbplats www.kultur.sll.se där man också kan anmäla intresse. De konstnärer som lagt in sina uppgifter i vår Konstnärsbas får ett direktutskick om aktuella uppdrag.

Nytt uppdrag på Drottning Silvia

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus utgör den samlade barnsjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhuset har ett komplett vårdutbud med alla dess delar från akutvård till högspecialiserad vård. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges största barnsjukhus med alla verksamheter som behövs för ett komplett sjukhus. Här arbetar närmare 1 900 personer. Barnsjukhuset ingår som en del i
Sahlgrenska universitetssjukhuset och utöver vården bedrivs här också undervisning
och forskning. Hit kommer göteborgsbarnen, men även barn från Västra
Götalandsregionen. Huvuddelen av patienter mellan 0-18 år, vårdtid i snitt 2,5
vecka. Sjukhuset erbjuder också högspecialiserad vård till barn från hela
landet. Det kan gälla barn med ovanliga sjukdomar i lever, njurar, hjärta,
muskler och hjärna, barn med cystisk fibros och immunbristsjukdomar, barn med
hormonella tillväxtrubbningar eller autistiska barn. Barnsjukhusets
akutmottagning tar emot cirka 45 000 besök varje år. Den akuta korttidsvården
bygger på föräldrarnas aktiva medverkan i behandlingen av sitt barn. Till stöd
för de medicinska och kirurgiska verksamheterna finns intensivvård och
operation samt samlad diagnostik på Barnröntgen och Barnfysiologen. Här finns
även barn- och ungdomspsykiatri.

Nytt barnsjukhus

Den nya byggnaden består av tre delar, en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sju våningsplan och två kulvertplan. Nedre kulvertplan(K2) är till för transport och har yta för förrådshantering (Regionservice) och teknik. I övre kulvertplan (K1) planeras en Sterilcentral som ska ge service till hela Östra sjukhuset, här finns också omklädningsrum
för Operation och BarnIVA (övriga byter om som tidigare i K1 i befintligt hus).
På plan 0 (entréplan) ligger gemensam entréfunktion, sjukgymnastik med bassäng,
arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och
intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och
expeditioner för IVA/OP. På plan 4-5-6 finns vårdavdelningar och på taket
planeras för en helikopterplatta. På alla våningsplan planeras expeditioner och
utrymme för studenter och forskning. Läs mer om uppdraget här.

Nytt uppdrag på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Locum och Landstingets Kulturförvaltning inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av mottagningen för Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Huddinge. Den konstnärliga gestaltningen ska täcka in alla publika delar av den nya mottagningen. I och med att gestaltningen ska ta plats i olika utrymmen spridd över en större yta kommer uppdraget att ges till endast en konstnär som får ansvara för helhetsuttrycket. Konsten ska föra dialog med rummet och betraktaren. Av särskilt vikt för arbetet med gestaltningen är en förståelse för de olika patientgrupper och besökare som kommer att vistas på den nya mottagningen. Läs mer här.

Ny upphandling av konst till fotbollsarena

HIGAB har utlyst en intresseanmälan för konstnärlig gestaltning av Hisingens nya fotbollsarena i Göteborg, Nya Rambergsvallen. Upphandlingen avser dels en konstnärlig gestaltning av en utvändig fris, dels ett invändigt hängande ljuskonstverk. Anmälan skall vara Higab tillhanda den 7 januari 2015 klockan 15.00. För ytterligare information om upphandlingen klicka här.

1 2 3 4