Två konstnärliga uppdrag på Södersjukhuset

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två olika konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av ett försörjningskvarter vid Södersjukhuset.

De konstnärliga gestaltningsuppdragen avser fasaden runt det nya försörjningskvarteret samt byggnadens entré invändigt i kombination med valda platser på olika våningsplan.

Genom konstnärlig gestaltning ska byggnaden tillföras intresseväckande kvalitéer och uttryck som bidrar till att ge försörjningskvarteret och hela Södersjukhuset särprägel och identitet. Avsikten är att ge förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär och arkitekt.

Förutsättningar på platsen

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan invigningen 1944.  Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter (byggnad 74) ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna planeras till första kvartalet 2015.

Byggnad 74 innehåller en rad viktiga försörjningsfunktioner såsom varumottagning, sop- och tvättsug, framtida reservkraft, verkstäder samt kontor och omklädning för personal som arbetar med sjukhusets dagliga underhåll och drift. Byggnaden ingår som en del av den planerade utbyggnaden av Södersjukhusets västra del. Försörjningskvarteret bildar ett eget kvarter till skillnad från akut- och behandlingsbyggnaden samt vårdbyggnaden som kopplas samman med det befintliga sjukhuset. Kvarteret består i huvudsak av två volymer som länkas samman av ett trapphus; en tekniktät relativt sluten volym, och en mer öppen uppglasad kontorsvolym. Den sträckmetall som används som fasadbeklädnad runtom byggnaden har till syfte att visuellt förstärka intrycket av en helhet.

Den nya byggnaden kommer att utgöra ett mer intressant inslag, i arkitektoniskt hänseende, jämfört med dagens försörjningskvarter. Den kommer att vara väl synlig från den nya behandlingsbyggnaden och intilliggande bostadskvarter och ta tydlig plats i stadsbilden på Södermalm.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Uppdrag 1

Bearbetning av fasadmaterial på försörjningskvarteret, byggnad 74.

Det nya försörjningskvarteret ska visuellt uppfattas som en volym och utformas utifrån en ambition om att ge ett enhetligt, lugnt intryck.  Avsikten är att byggnaden genom en konstnärligt utformad fasad ska tillföras starka visuella kvaliteter.

Byggnaden är synlig från långt håll och utgör samtidigt en viktig del av närmiljön. Den konstnärligt gestaltade fasaden kommer att utgöra en viktig del av sjukhusets utomhusmiljö och i samklang med övrig gestaltning skapa ett stimulerande och varierat uterum.

I det konstnärliga uppdraget ingår att konstnärligt bearbeta byggnadens sträckmetallklädda fasad och att ägna stor omsorg åt detaljering vad gäller materiallösningar. Sträckmetallen kan bearbetas med avseende på maskstorlek, gleshet, täthet, ljus/skuggspel, samt eventuellt med bakomliggande kulörer för att levandegöra fasaden. Det är möjligt att bearbeta samtliga eller ett urval av plåtarna/kassetterna. Leverantör av sträckmetallen begränsas till dem som klarar landstingets miljökrav.

Fasadmaterialet kommer att ha en guldbeige kulör vilket kan justeras endast i mindre utsträckning. Förändringar av fasaden kan göras med högst 10 cm i djupled.

Total yta för konstverket är: väst/östfasader, ca 50 meter, nord/sydfasader, ca 40 meter, höjd ca 15-20 meter. I dessa ytor ingår även ventilationsgaller och portar. Total yta som bekläs med sträckmetall är ca 1 990 kvm.

Material, tillverkning och montering ingår i byggprojektets budget.

Val av metod för infästning av sträckmetall samt storlek på kassetter tas fram i samarbete med arkitekt på grund av tekniska krav. Även lösningar för hur sträckmetallen ska täcka in vissa luckor och håltagningar i fasad samt möten kring fönster utvecklas i samarbete med arkitekt.

Det ingår i uppdraget att medverka vid belysningsfrågor i förhållande till fasaden.

Avsikten är att konsten ska integreras med byggnadens arkitektur och kommer därmed att bli bygglovspliktig.

Byggnaden kan komma att få en påbyggnad inom en tioårsperiod efter slutfört konstuppdrag och uppförd byggnad. Detta ska beaktas i den konstnärliga lösningen.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende fasaden.  Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Uppdrag 2.

Entréhall samt valda platser invändigt i huset.

Försörjningskvarteret kommer att vara en arbetsplats för ca 150 personer som arbetar med sjukhusets tekniska drift och försörjning (varumottagning, sop och tvättsug, framtida reservkraft, mark- och byggunderhåll).  Personalen kommer att vistas i byggnaden både dag- och nattetid.

Byggnaden är inte en miljö där patienter vistas och följaktligen inte en offentlig byggnad så som övriga byggnader inom Södersjukhusets område.

Byggnadens huvudentré är mot Norra lokalgatan, en lågt trafikerad gata som vänder sig mot bostadskvarteren kring sjukhuset. Entrén ligger intill varumottagningen i byggnadens bottenplan och har en takhöjd på ca 4,4 meter. Entréhallen är djup med ett högt glasparti mot gatan.

I det konstnärliga uppdraget ingår att konstnärligt bearbeta en större väggyta i entréhallen. Även en invändig pelare i hallen kan ingå i den konstnärliga gestaltningen.

Med utgångspunkt i de konstnärliga lösningar som förelås i byggnadens entréhall kan gestaltningen ”följa med” in i huset och återkomma på valda platser. Möjliga platser kan vara exempelvis kommunikationsstråk, mötesrum mm. Det ger möjlighet till ett genomgående tema i samverkan mellan konst, arkitektur och inredning.

Entréhallen kommer att tillföras lösningar för akustisk dämpning, vilket kan inbegripas i den konstnärliga gestaltningen.

Invändig färgsättning kommer att göras i ett fåtal kulörer i grått, lila och ljust turkos.

Ett visst inslag av sträckmetall samt kulören guldbeige från fasaden kommer att återfinnas även invändigt i byggnaden.

Förberedelser för belysning avseende den konstnärliga gestaltningen görs i entréhallens undertak.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för entréhall och vissa valda platser inom huset. Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp av dessa att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Detta ska beaktas:
 • Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär.
 • Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås
 • Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod
Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst i landstinget och Utlysta konstnärliga uppdrag.
Budget

För skissuppdrag 1, bearbetning av fasadmaterial: 40 000 SEK exklusive moms.
För skissuppdrag 2, entréhall samt valda platser invändigt i huset: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen för de två olika uppdragen beräknas enligt nedan:

Uppdrag 1: 500 000 SEK exklusive moms.

Materialkostnader (dvs sträckmetall), montering, transporter, montering/installation och lagring tills montering kan ske bekostas inom byggbudget. Miljöchecklista, underhållsbeskrivning, skötselråd och anordning för skötsel ligger inom byggprojektet.

Inom ramen för det konstnärliga uppdraget ska alla kostnader förbundna med egen projekteringstid, ev. resor, försäkring, eget arvode för deltagande vid produktion och montering samt konstnärligt arvode rymmas.

Om något material tillkommer utöver vad som föreskrivits för byggnaden ligger det inom konstnärens åtagande att upprätta miljöchecklista, underhållsbeskrivning, skötselråd och anordning för skötsel. Det ska i sådant förekommande fall även anges inom budget.
Uppdrag 2: 400 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.

Tidplan
 • 2015-04-13 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2015- v. 19, beslut om vilka 4 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2015- 05-11, planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2015- v. 33, avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2015-09-07, inlämning av skissförslag.
 • 2015- 09-18, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.
 • 2015-09-28 – 2015-12-10, i samarbete med arkitekt utarbetande av bygghandling för gestaltning av sträckmetall för fasaduppdraget.
 • oktober 2015 – juni 2017, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet
 • Försörjningskvarteret beräknas vara klart tredje kvartalet 2017.
Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2015-05-08. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledarensusanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-03-30 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Anmälan

Här hittar ni anmälningsformuläret.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*