Monthly Archives: april 2016

Nyhetsbrev: april 2016 – extrastämma

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA!

Datum: Söndag den 22 maj kl. 18.00

Plats: Göteborg Klippan 23- Lokal Hörnet (Klippans kulturreservat)

I enlighet med beslut på föreningsstämman den 20 mars i GBG, fattades beslut, genom en motion, om att årsavgiften för medlemmar skall höjas, bl a p g a förbundets svaga ekonomi. Eftersom motionen inkom för sent, enl. stadgar, kan formellt beslut fattas den 22 maj.

Förslaget till höjning av avgiften innebär: att i år (2016) höjs årsavgiften för medlemmar under 70 år med 150 kr. 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.

Detta, ovan, skall stämman fatta beslut om den 22 maj. Ytterligare en del aktuella frågor kommer vi att ta upp, bl a kommande medlemsutställningar.
Det bjudes på fika. Välkommen till Klippan!!

Läs mer här i detta nyhetsbrev (PDF): medlemsbrev april 16

Tre uppdrag för trapphus och hisshallar

Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.
Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre olika skissuppdrag till trapphus och hisshallar. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en tradition av konst på Huddinge sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma rum som utegårdar, korridorer, hisshallar och entréer. Konst i trapphusen uppmuntrar dessutom till viktig vardagsmotion.

Förutsättningar på platsen

Utlysningen gäller tre uppdrag. Det första avser två stora trapphus i fyra våningsplan med fönster mot en parkmiljö bakom sjukhuset. Här kommer framförallt personal att röra sig.
De andra två uppdragen avser varsitt trapphus med hisshall i fyra våningsplan mellan det nya huset för operationsverksamhet och de äldre befintliga delarna av Huddinge sjukhus. Här passerar patienter, personal och anhöriga. I nära anslutning finns väntrum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De tre uppdragen har något skiftande karaktär. I stort handlar det om att se möjligheter på olika väggytor som sträcker sig över fyra våningsplan. Gestaltningarna ska bidra till att ge karaktär och identitet åt de olika rummen. Konsten får gärna bidra till att man hittar lättare i byggnaden. Det finns begränsningar kring hur mycket ett konstverk får bygga ut i rummet. Det är också viktigt att rummen och konstverken går att hålla rena.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 1 020 000 SEK för det största uppdraget respektive 620 000 SEK för de bägge andra exklusive moms.
Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.
Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

 • 2016-04-18 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-05-12, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-06-02, planerat startmöte för uppdraget.
 • 2016-09-19, inlämning av skissförslag.
 • 2016-09-22, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Slutet av år 2018, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mitten av maj 2016. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2016-04-11 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Open call: Nyskapande tillfällig konst

De senaste åren har Statens konstråd drivit frågan om vad konst i gemensamma rum kan vara. Målet har varit att bredda fältet offentlig konst till att omfatta den mångfald av uttryck som konstnärer idag arbetar med i de gemensamma rummen. Som en del i detta har vi arbetat med

formatet tillfälliga konstprojekt där vi hittills har bjudit in enskilda konstnärer till samarbete med Statens konstråd.
Nu vill vi göra det möjligt för konstnärer att själva skicka in sina idéer till oss. IOpen call: Nyskapande tillfällig konst välkomnar vi idéer för tillfälliga konstprojekt som på olika sätt utforskar samtiden och utvecklar relationen mellan konst och gemensamma rum. Vi söker projektidéer som har hög relevans för aktuella samhällsfrågor och som tydligt flyttar fram gränsen för vilka uttryck konst i gemensamma rum kan ta.

Läs mer här: Tillfälliga projekt Konstråd (PDF).