Monthly Archives: september 2014

Tre nya uppdrag på Södertälje sjukhus

Landstingets Kulturförvaltning bjuder in konstnärer att anmäla intresse för tre konstnärliga gestaltningsuppdrag för Södertälje sjukhus nya byggnader. Konsten ska föra dialog med platsen, rummet och betraktaren.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget
Tre interiöra uppdrag i de nya delarna av sjukhuset. Konsten ska vara platsspecifik och avväga sammanhanget. Platserna är olika till sin karaktär och gäller andakts- och visningsrum, trapphus i flera våningar och två längre korridorer i anslutning till en innergård.

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Som en stark och obunden kraft ska den stärka humanistiska och demokratiska samhällsideal. Konsten ska samverka med arkitekturen och verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflexion, distraktion, stimulans och tröst.

I visningsrummet tar anhöriga avsked av en avliden. Det är ett litet rum och i anslutning till det finns ett väntrum. Längre bort på samma våningsplan finns även ett andaktsrum som är tillgängligt för alla besökare på sjukhuset. Konsten ska vara neutral gentemot olika livsåskådningar och ge rummet ett lugn och stillhet.

Trapphus i fyra våningsplan där konsten gärna kan binda samman våningarna tematiskt och samtidigt ge dem en egen särprägel. Trapphuset hanterar ett stort flöde av besökare som leds via trappor eller hissar från entrén ut till olika mottagningar och vårdavdelningar. Här fogas nya och äldre byggnader ihop vilket ger en trappförskjutning och en höjdskillnad mellan våningarna.

Glasade sidoväggar ger ett ljust och luftigt intryck. De två långa korridorerna löper utmed den planterade innergården. Korridorerna och gården ligger på samma nivå och de har kontakt genom glasfasaden. På motstående sida finns väggpartier med dörrar som leder till mottagnings- och behandlingsrum.

Läs mer (PDF).

Nytt nummer av medlemstidningen Artär ute

Politikernas uppfattningar om vad som behöver göras inom konstområdet under den kommande mandatperioden, om konstnärernas dåliga arbetsvillkor, om hur Stockholms konstråd utestänger konstnärer och om KFA:s nya satsning på ungdomar genom projektet ”Ung Realism”. Det och mycket mer finns att läsa i det senaste numret av KFA:s medlemstidning Artär som gick ut till medlemmarna under vecka 37.

Äldre nummer av tidningen finns att läsa här.

KFA arrangerar samlingsvisning på Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anja Sjögren

Under 2,5 år har man låtit bygga om och till Stadsbiblioteket i Göteborg och i våras var det invigning. Under år 2009 arrangerade KFA en samlingsvisning under tema i bibliotekets utställningshall med totalt 17 olika utställare från alliansen.

Vi har nu åter lyckats boka in en tid för medlemmarna att delta i en samlingsvisning på biblioteket. Datumen är mellan den 10 till den 17 oktober där den 10 är en del av årets Kulturnatta i Göteborg.

Sista anmälningsdag för att medverka vid utställningen är den 22 september. Anmäl ditt intresse via e-post, telefon och brev, inte sms. Kostnaden för varje medlem är mellan 400 och 500 kronor. Hängningsgrupp är: Ingemar Andersson, Tony Roos och Martti Risku. temat för utställningen är mångfald och multiplicity. Vi avser att ställa ut blandad konst, måleri, skulptur, textil, konsthantverk med mera.

OBS! Du som bor långt bort, vill vara med men inte kan åka till Göteborg, kan skicka/posta konstverken till KFA-kansli, dock inte i för stora paket.

Välkommen med din anmälanUtställningsgruppen

Nytt gestaltningsuppdrag till Östra sjukhuset

Den 8 maj 2014 flyttades akutmottagningen på Östra sjukhuset tillfälligt när befintliga lokaler ska byggas om och byggas ut. Den nuvarande akutmottagningen har inte genomgått några större renoveringar sedan den byggdes på 1970-talet. Nu ska allt som finns där rivas ut och en ny akut byggas från grunden.

Anledningen till att akutmottagningen måste bygga om är att dagens lokaler inte är anpassade efter dagens arbetssätt och det ökade antalet patienter som söker till akutmottagningen. Bara från 2008 till 2013 har antalet patienter ökat med 33 procent, vilket gör att det i dag är trångt i lokalerna och svårt för personal att få en översikt över alla patienter.
Att akutmottagningen byggs om innebär många fördelar:
· Ny entré med informationsdisk där du som patient direkt kan få kontakt med personalen.
· Elva stycken triagerum, där patienten kan genomgå en första bedömning.
· Ambulanshall med plats för sju ambulanser på plats vid akutmottagningen.
· Saneringsanläggning för sanering vid olyckor med kemiska medel.
Snabbt omhändertagande är viktigt, ett inre väntrum med goda möjligheter till övervakning behövs. I mitten blir det en brygga där personalen befinner sig om de inte är ute hos patienterna. Därifrån kan de övervaka alla patienter och sängliggande patienter som väntar kan se och ta kontakt med personalen. I anslutning till akutmottagningen planeras en CDU-enhet (Clinical Decision Unit) som är en plats för kort observation och inväntan på provresultat.

Beskrivning av de konstnärliga uppdragen:
Den konstnärliga gestaltningen ska placeras i anslutning till akutmottagningen där såväl
personal, patienter samt besökare till sjukhuset kommer att passera.
Övergripande mål:
· Rationella flöden och samband
· Resurssnål energianvändning
· Högsta möjliga patientsäkerhet
· God patientmiljö
· God arbetsmiljö

Uppdrag 1: Sängväntrum på CDU-enhet
Sängväntrum med fem sängplatser på CDU enhet. Här ser vi gärna utsmyckningar utförda på takabsorbentplattor. Byggherren står för materialkostnad avseende takabsorbenter.

Preliminär beräknad tidsplan: 
Skissuppdrag färdigställt 2014-11-03
Beräknad kostnadsram 1 uppdrag á 150 tkr
Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 25 tkr
Från tilldelande av uppdrag under december 2014 pågår färdigställandeprocessen till augusti.