Nytt gestaltningsuppdrag i Luleå

Luleå Kommun bygger en ny skola på Kronanområdet. Skolan planeras stå färdigställd till höstterminen 2017 och beräknas kunna ta emot ca 500 elever i åldrarna 6 – 12 år (F – 6). Skolan kommer att få en egen entré, men kommer att byggas ihop med en befintlig förskola (Spira förskola).

Luleå Kommun kommer att genom Kulturförvaltningen upphandla konst till skolan. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är dels utomhusmiljön, dels en central samlingsplats/trapphall inne i skolan.

Luleå Kommun avser upphandla konst som förhåller sig till byggnadens stil och omgivande landskap. Konstverket skall bidra till en visuellt attraktiv miljö som förhöjer byggnaden under dygnets alla timmar, året runt. Då Luleå ligger nära Polcirkeln ställs stora krav på att verket skall klara det tuffa klimatets alla prövningar i form av sol, is, snö och kyla och vind.

Konstverken kommer att få en identitetskapande roll för byggnaden och dess verksamhet som kunskapsinstitution. Genom byggnadens karaktär och funktioner vill kommunen skapa en god miljö där människans lärande sätts i centrum. En varmt välkomnande miljö där barnet sätts i främsta rummet.

Platsen för projektet ligger bra till på Kronanområdet i Luleå kommun. Kronanområdet är en ny och expansiv stadsdel, tidigare disponerade Försvarsmakten området, men idag omvandlas det till en stadsdel fylld av rörelse/rekreation, upplevelser och möten. Området består av bostäder till stor del, men här finns också friluftsområde, skulpturpark, biograf, restauranger etc.

Uppdrag

Konstens värde i skolmiljön verkar på flera plan. Med dess autonoma uttryck ska konsten skapa tankevärldar för elever, lärare och andra som vistas i skolan och dess närmiljö. Konsten ska även kunna samverka med verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflektion, distraktion, stimulans och tröst. Konsten bör väcka nyfikenhet hos barnen i första hand, men även hos andra betraktare och bidra till en välkomnande atmosfär vid besök eller vistelse i skolan. Gestaltningens konstnärliga uttryck ska samspela med arkitekturen och miljön som helhet och bidra till att skapa en sammanhållen utemiljö som ger möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet. En attraktiv och väl gestaltad utomhusmiljö ger ökad trivsel. Barnens behov av lek och spontanidrott ska möjliggöras i den gröna närmiljön. Konstnärens visuella fantasi skapar en intressant och engagerande plats. Konsten kan utgöra ett landmärke, skapa igenkänning, identitet, såväl som aktivitet och rörelse.

Materialval

Utförande ska göras i hållbara material som är anpassade till barns upptäckarlusta, rörelsemönster och lek. Vikt läggs vid säkerhet.

Två aktuella gestaltningsuppdrag bedöms rymmas inom projektet. En utomhusdel där konstnären kan välja att göra ett eller flera objekt – utifrån platsens förutsättningar. En inomhusdel där ett större trapphus bedöms vara den bäst lämpade platsen för konstverket. Det finns både väggar och glaspartier, samt ett luftrum som kan vara intressanta att gestalta. Andra ytor/områden i skolans innermiljö kan inkluderas i gestaltningen.

Kostnadsram

Uppdrag 1 – utomhus:

Kostnadsramen för uppdraget är 390 000 kronor och omfattar genomförande, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring och andra kringkostnader samt eget konstärligt arvode, egen projekteringstid och eventuell lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverket, samt eventuell belysning bekostas inom en separat budget.

Preliminär fördelning i projektet är:

Skissarvode:  20 000 kr x 3

390 000 kr till konstverk som blir uppfört.

Uppdrag 2 – inomhus:

Kostnadsram för uppdraget är 290 000 kronor och omfattar genomförande, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring och andra kringkostnader samt eget konstärligt arvode, egen projekteringstid och eventuell lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverket, samt eventuell belysning bekostas inom en separat budget.

Preliminär fördelning i projektet är:

Skissarvode:  20 000 kr x 3

290 000 kr till konstverk som blir uppfört.

Alla belopp är angivna exklusive moms.

Ritningar och annan relevant information om uppdraget delas ut till dem som tilldelas skissuppdrag.

Kvalificering för anmälan

Sökande ska:

 • Vara professionellt verksam konstnär
 • Ha konstnärlig utbildning på minst 5 år eller motsvarande erfarenhet
 • Vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt

Ansökan

Intresseanmälan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 24 augusti år 2015. Ansökan skickas med e-post till konst.gestaltning@lulea.se Ange Tallkronanskolan tydligt på ansökan. Observera att vi inte efterfrågar skissförslag i det här skedet.

Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum beaktas ej.

Bifoga ansökan

 • 5 – 10 bilder på representativa verk.
 • Information om 1 – 3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade uppdrag. För nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag. Ange även referenspersoner med kontaktuppgifter.
 • CV och kontaktuppgifter, länk till eventuell hemsida.
 • Kort idéförklaring (maximalt 1000 tecken) till varför du/ni vill arbeta med konst i det offentliga rummet och din syn på hur du samarbetar med arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter för att skapa byggnadsintegrerad konst.
 • Kopia på F-skattsedel.

observera maximalt 5 megabyte per ansökan, maximalt 10 st A4-sidor. Utforma din ansökan i PDF-format.

Urvalsprocess

De ansökningar som av kulturförvaltningen bedöms ha bäst kvalifikationer väljs utifrån aspekterna

 • Estetiska, konstnärliga
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Hållbarhet och kringlösningar
 • Erfarenhet av liknande projekt

Utvalda ansökningar presenteras för en jurygrupp som består av:

 • Kulturförvaltningens chef
 • representant från Stadsbyggnadsförvaltningen (byggherren)
 • Verksamhetens representant
 • Arkitekt
 • Representant från KRO

Jurygruppen kommer att utvärdera de presenterade ansökningarna och fördela skissuppdrag genom beaktande av följande aspekter:

 • Estetiska, konstnärliga
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Symbolvärde för verksamheten
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Hållbarhet och kringlösningar
 • Brukarperspektiv
 • Underhållsaspekter
 • Genomförande
 • Angivna referenser

Urvalet kommer att bygga på insänt material enligt ovan samt en värdering av den gestaltningsmässiga och konstnärliga förmåga som de sökande visar i intresseanmälan. Erfarenhet av konstärlig gestaltning i samverkan med arkitekt och/eller byggentreprenör samt erfarenhet av konstnärlig gestaltning för offentlig miljö är meriterande, men inte ett krav.

Om två eller flera konstnärer/företag lämnar in en gemensam intresseanmälan och åberopar varandras förmåga ska en presentation av hur detta är tänkt bifogas intresseanmälan.

Ersättning utgår inte för intresseanmälan.

Urvalsgruppen kan besluta att inte genomföra något av skissförslagen. Beslut om tilldelning av gestaltningsuppdrag meddelas vecka 52 år 2015.

Konstnären skall ansvara för följande:

 • Verkets framtida hållbarhet (gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part)
 • Att konstverket står klart på angiven tid.
 • Att verket inte innehåller giftiga eller skadliga ämnen samt att tillverkningen följer den miljöprofil som i övrigt gäller för byggnaden.

Tidplan

Kulturförvaltningen underrättar alla ansökande så snart tilldelningsbeslut är fattat.

Preliminär tidplan

 • Första urvalet: vecka 36, 2015
 • Andra urvalet, skissuppdrag – tilldelning: vecka 37, 2015
 • Skisspresentation: vecka 50, 2016
 • Färdigställande: senast innan invigningen hösten 2017

Arbetsmöten med kulturförvaltningen och byggherre/arkitekt kommer att erbjudas under perioden.

Upplysningar och kontakt

Eventuella frågor kring projektet ska ställas skriftligt och bör vara inkomna senast tio dagar före ansökningstidens utgång. Ange ”Tallkronanskolan

Hans Sundvall, konsthallschef

Frågor rörande projektet skall ställas skriftligt till följande adress: konst.gestaltning@lulea.se

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*