Gestaltning för sju våningar splan i Stockholm

Uppdraget omfattar konstnärlig gestaltning av två centralt placerade tekniktorn i byggnad 70, den nya akut- och behandlingsbyggnaden.

Förutsättningar på platsen

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan invigningen 1944. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden.
Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Det nya projektet utgörs av både om- och nybyggnadsdelar i den västra delen av sjukhusområdet.
Den nya behandlingsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen, exempelvis med ljusa och putsade fasader, men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. En ny entrébyggnad, med akut- och nattentré, ansluter gestaltningsmässigt till befintlig huvudentré vilket skapar en kontinuerlig och omslutande helhet runt entrétorget.
Området med de nya byggnaderna i västläget ska förvandlas till en grönskande sjukhuspark. Målsättningen är att området ska lyftas till en attraktiv del av Södermalm.
Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma följande: Akutmottagning – vuxen, operationsavdelningar, sterilcentral, patologi/cytologi, obduktion, rum för avsked med entré och anslutande väntrum för anhöriga.
Start för genomförande av de nya byggnaderna var första kvartalet 2015.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Centralt i akut- och behandlingsbyggnaden finns två så kallade tekniktorn. Tornen går som två stammar, rakt genom alla våningsplan och bär byggnaden konstruktivt. Tornen byggs i huvudsak av prefabricerad betong som kläs med gips och glas. Byggnaden försörjs av de två tornen med kommunikation genom hissar och trapphus samt all teknik som el, tele och luft.
Tekniktornen kommer att framträda som byggnadsvolymer i varierande grad på de olika våningsplanen genom en kombination av partier där tornens väggar är helt synliga och andra partier med rum placerade i direkt anslutning mot tekniktornen.
Tekniktornen kommer att vara viktiga för orienterbarheten då huvudkorridorsystemet på våningsplanen ligger runt dessa. Både personal och patienter kommer att röra sig runt tornen i sin dagliga verksamhet. Den konstnärliga gestaltningen av tornen ska bidra till att ge de olika våningsplanen särprägel och därmed förstärka orienterbarheten inom byggnaden. På de olika våningsplanen finns Akutmottagning, Operation, Sterilcentral mm. Genom sin placering kommer de konstnärligt gestaltade tekniktornen alla verksamheter i byggnaden till del.
Tekniktornens utvändiga väggytor kommer att kläs med ca 8 mm härdat glas från golv till tak. Rostfri avbärarlist kommer att placeras som skydd framför glasytorna. Omfattningen av de glasklädda väggytorna är i princip densamma på samtliga våningsplan. Total yta för glasinklädnad/konstnärlig gestaltning för vart och ett av de två tekniktornen är ca 650 kvadratmeter, det vill säga totalt ca 1 300 kvadratmeter för båda tornen.
Generellt ges tekniktornens dörrar och hissfronter ett sammanhållet utförande i rostfritt stål. Olika typer av installationer kommer att hållas i särskilda zoner intill dörrkarmar och hissfronter. Hissar inom tekniktornens volym förbereds för möjlig genomgång åt båda håll.
I tornen ryms enkla servicefunktioner för personalen liksom miljörum, varumottagning och trapphus. Avsikten är att tornen i den konstnärliga utformningen ska behandlas som byggnadskroppar med beaktande av både in- och utsida. Inom det konstnärliga uppdraget ligger därför även att välja kulör/er på väggar liksom golvens gummimatta inom tekniktornen. De invändiga miljöerna ska genom medveten färgsättning relatera till tornens utvändiga glasytor.

Utgångspunkt för gestaltningen

En god förståelse för byggnaden som helhet liksom för de speciella omständigheter som kännetecknar de olika verksamheternas arbetsmiljöer är avgörande för arbetet med den konstnärliga gestaltningen. I skissuppdraget ingår att göra en analys av hur de glasade ytorna förhåller sig till varandra genom samtliga våningsplan och inom varje specifikt våningsplan samt att förhålla sig till tornen som viktiga delar i en större byggnad.
Utifrån ett konstnärligt angreppssätt ska förslag på konstnärlig gestaltning tas fram för båda tekniktornen.
Given teknik för konstnärlig gestaltning av de glasade ytorna är UV-printning på glas.
Det finns troligen även en teknisk möjlighet att genom färgsättning bearbeta de bakomliggande väggar som glaset kommer att monteras mot.
Härdat glas ca 8 mm tjocklek, inklusive printning med två lager färg, montering av glas inklusive skyddslister ingår i byggprojektets budget. Originalarbete för printning samt eventuell annan bearbetning av/på glaset liksom eventuell fördyrande faktor vid färgsättning av bakomliggande väggytor ingår i konstnärens budget.
Syftet är att få fram konstnärliga förslag som är funktionellt, estetiskt och budgetmässigt väl genomarbetade och därmed skapa förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär, arkitekt och tekniska konsulter.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter med flera.
Detta ska beaktas:
Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till miljöns speciella karaktär.
Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 1 600 000 SEK exklusive moms, det vill säga 800 000 SEK exklusive moms för varje torn. Här ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, vissa materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode.
Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.
Fyra konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende de båda tekniktornen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer val av konstnär/konstnärsgrupp att göras för fortsatt genomförandeuppdrag av de båda tornen.
Beställaren förbehåller sig dock rätten att vid bedömning av skissförslagen låta två konstnärer/konstnärsgrupper få genomförandeuppdrag för varsitt torn.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

2016-01-11 kl 24.00 – Senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
2016-01-29 – Beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
2016-02-12 – Planerat startmöte för skissuppdragen.
2016- v. 14 – Avstämningsmöten under pågående skissarbete.
2016-05-09 – Inlämning av skissförslag.
2016-05-16 – Beslut om vilket/vilka skissförslag som ska utföras.
2016-05 – 2017-05 – Produktion av konstverk enligt projektets tidplan
Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet och beräknas ske under maj/juni 2017 enligt nuvarande byggplan

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
vara yrkesverksam konstnär
vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.
Dessutom vill vi att:
den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2016-01-29. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.
Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-12-18 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*