Utlysning till Nya sjukhusområdet i Malmö

Illustration: White Arkitekter
Illustration: White Arkitekter

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma konstnärer till att lämna
anbud på utformning av Östra torget som mötesplats på Nya
sjukhusområdet Malmö.

Den konstnärliga gestaltningen har stor betydelse för skapandet av
Östra torget med långsiktiga kvaliteter, både som helhet och i
rumsliga uttryck. Den är väsentlig för upplevelsen av
sjukhusområdets publika miljöer liksom för staden Malmö.

Regionfastigheter producerar, förvaltar och förmedlar konstnärlig
gestaltning inom Region Skånes verksamhetsområden och
fastighetsbestånd. En genomtänkt, sammanhållen och välkomnande
arbets- och vårdmiljö signalerar ett omtänksamt bemötande av
patienter, besökare och medarbetare.

Målet med konstnärlig gestaltning är att vara en del av en attraktiv
och välkomnande arbets- och vårdmiljö, och stärka helhetsintrycket i
den offentliga miljön inom Region Skånes verksamhetsområden och
fastighetsbestånd.

DET KONSTNÄRLIGA UPPDRAGET

Östra torget utformas som en sammanhållen yta kopplad till byggnad 8.
Markmaterial är granit i olika format och med olika ytbearbetningar som
ger liv åt platsen trots den plana ytan. Den öppna torgytan ramas in
av grönska i form av stora träd och breda formstarka häckar.
Trädraden mot vårdcentralen står i en låg marktäckande
planteringsyta som skapar distans mellan bänkarna. Mot norr avgränsas
torget av en låg, bred och formstark häck som ger skydd i ryggen för
sittplatser längs med denna. Häcken står nedsänkt i
markbeläggningen och dess höjd medger god överblickbarhet. Mot
byggnad 8 återskapas en rabatt som inspireras av dess kulturhistoriska
läge, bestående av hållbart och lättskött växtmaterial av buskar
och perenner.

Torget blir en plats som är fredad från fordonstrafik. Överfarten
för cyklister är tydligt markerad och fotgängare kan enkelt röra sig
i alla riktningar. Låg marktäckande vegetation, häckar på cirka 90
cm höjd samt större uppstammade träd skapar rumslighet utan att
förstöra sikten till och från omgivningen.

Östra torget blir en viktig nod för rörelser i alla riktningar.
Närheten till publika byggnader som akuten och vårdcentralen gör att
platsen blir viktig för besökare. Personalen i området använder
också platsen för sina raster. Här ska många mindre sällskap och
enskilda individer kunna sitta ner för en lugn paus.

Många av besökarna är barn vilket gör att platsen även behöver
lekfulla inslag. Fasta sittplatser finns under träden mot
vårdcentralen samt vid häckarna mot akuten. Informella sittplatser
skapas mitt på torget och eventuellt i grupper.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget omfattar att i medborgardialog
utforma en eller flera mötesplatser som interagerar med den privata
sfären och det offentliga rummet. Där upplevelsen av platsen ska vara
värdeskapande, främja kulturella och sociala samspel, skapa
delaktighet och ge känsla av sammanhang i samhället.

ARVODE OCH BUDGET

Det utgår ett arvode för skiss om 100 000 SEK exklusive moms till de
konstnärer som får skissuppdrag.

Konstnärens ersättning vid eventuell option är 500 000 SEK exkl.
moms.

Budget för produktionen är 3 000 000 SEK exkl. moms.

LÄMNA ANBUD I TENDSIGN SENAST DEN 5 APRIL 2021!

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign
som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Klicka på knappen
nedan för att komma direkt till uppdraget eller sök på
”Gestaltningsuppdrag – Textilier i publik och patientnära miljö” när
du loggat in.

Stöter du på bekymmer med systemet så kan TendSign support [4]
hjälpa dig. Eftersom detta är en offentlig upphandling där alla ska
behandlas lika, måste alla frågor om uppdraget eller om upphandlingen
ställas i TendSign.

Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett gratis
användarkonto.

Logga in i TendSign → [5]

Region Skåne, 291 89 Kristianstad
E-post: konstnarligauppdrag@skane.se [6]
Webb: Skane.se/konstnarligauppdrag [7]

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar
för utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete
med andra regioner i och utanför Sverige. Vårt högsta beslutande
organ är regionfullmäktige,
som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*