Monthly Archives: mars 2017

Ny offentlig konst till Uppsala

Målet är att verksamheterna ska få konst som blir en integrerad del i verksamheten och barnens vardag men också att få en större geografisk spridning av konsten i Uppsala. Vi välkomnar yrkesverksamma konstnärer som har färdiga konstverk i material som tål att placeras utomhus och inomhus. Även konstverk som kan anpassas eller verk som är möjliga att framställa genom befintliga former kan komma i fråga. Konstverken ska fungera in i en skol- och förskolemiljö. Intresseanmälan lämnas senast den 1 maj 2017.
Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Inom kulturförvaltningen ansvarar avdelningen för strategi & omvärld för konstnärliga gestaltningsprojekt i utomhus- och inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst avsedd för offentliga miljöer i Uppsala kommun, reparationer och underhåll av den offentliga konsten samt pedagogiskt förankringsarbete kring den offentliga konsten.
I Open call: Offentlig konst till skolor och förskolor blir det möjligt för konstnärer att själva skicka in bilder och beskrivningar på konstverk som står på lager, i magasin eller i ateljéer och som för närvarande inte har någon plats.
URVALSPROCESSEN SKER I TRE STEG:
1.
Konstnärer lämnar in intresseanmälan med kortfattad information om konstverken. Ansökan ska vara 1 st pdf i A4 format (max 50 MB) och innehåller bilder på konstverken samt beskrivning med titel, tillkomstår, material, vikt, mått och prisuppgifter. Intresseanmälan skickas via e-post till:
kulturforvaltningen@uppsala.se märkt med KTN-2016-0331 senast den 1 maj 2017.
2.
Juryn ser över ansökningarna och väljer ut de intresseanmälningar som skulle kunna fungera
i kommande projekt och som förankras efter kommunens riktlinjer för offentlig konst.
3.
Juryn utser de förslag som eventuellt går vidare för inköp eller projektering.
4.
Uppsala kommun kommer att arbeta särskilt fokuserat med skol- och förskolemiljöer under
år 2017–2020. Arbetet sker i dialog med konstnären och Uppsala kommuns projektledare.
Medverkandeersättning till konstnär för nedlagd arbetstid utgår enligt KRO:s rekommendationer.
BEDÖMNINGSKRITERIERNA ÄR:
Konstnärlig kvalitet och relevans för verksamhet och miljö
Konstverk med material som kan placeras utomhus och fungera i en förskolemiljö
Material som är gift, brandfria och säkra för målgruppen
Ekonomisk genomförbarhet
Juryn består av tjänstepersoner från avdelningen för strategi och omvärld vid Kulturförvaltningen.

Tre konstuppdrag för Karolinska

Tre konstuppdrag för Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Konstnärliga gestaltningsuppdrag utlyses:

Tre uppdrag för matsal och korridorer till nybyggnad på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre olika skissuppdrag till matsal och korridorer på två olika våningsplan. En stor nybyggnation för operationsverksamhet och kringliggande verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge genomförs nu och planeras stå klar 2019. I den stora investeringen är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.

I den ursprungliga anläggningen som blev färdig på 1970-talet samspelade en samhällsengagerad konst med inredning och arkitektur, konsten mötte och fick stor betydelse för besökare och patienter i alla sjukhusets miljöer, i patientnära miljöer men också på utegårdar, i korridorer, hisshallar och entréer.

Beskrivning, kravspecifikation och budget

Utlysningen gäller tre uppdrag. Det första avser korridorstråk mitt i operationsverksamheten, det andra avser korridorer för personal. Det tredje uppdraget avser nybyggnationens matsal för all personal. Här finns en större öppen ca 3 meter hög vägg som löper genom tre rum.

Grundläggande information kring utlysningen hittar du på vår webb www.kultur.sll.se

Tidplan

  • 2017-03-27 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad Intresseanmälan.
  • 2017-04-21, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
  • 2017-05-03, planerat startmöte för skissuppdraget.
  • avstämningsmöte under pågående skissarbete.
  • 2017-08-18, inlämning av skissförslag.
  • 2017-08-25, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
  • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
  • Vår 2019, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

  1. vara yrkesverksam konstnär
  2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:
-den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
-du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
-miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Hur görs ansökan?

Fyll i den digitala Intresseanmälan senast 27 mars 2017. Inga skisser krävs.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i slutet av maj 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2016-03-11 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Kommentarer (0)

Relaterat / Kontaktpersoner

Elisabeth Wengström
Martin West
Carin Fahlén

Inbjudan till föreningsstämma

Inbjudan till föreningsstämma med Konstnärsförbundet Alliansen, KFA.

Tid. Söndagen den 2 april kl. 17.00 Göteborg, Klippan 23, lokal Hörnet.

Stämman skall godkänna årsberättelse och välja ny förbundsstyrelse samt behandla motioner och ta del av viktiga rapporter.

Motioner från medlemmar skall vara kansliet tillhanda senast den 17 febr.

Nomineringar av ledamöter och ersättare till valberedningen skall vara insända 14 dagar innan stämman hålles och adresseras till kansliet märk valberedningen. Förslag och nominering kan göras via mejl och vanlig post/brev.

Välkommen till Gbg

Tony Roos ordf.