Två nya uppdrag i Stockholm

Två centrala gestaltningar för gårdar utomhus, synliga för många

Inbjudan

En stor nybyggnation för operationsverksamhet och kringliggande verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge genomförs nu och planeras stå klart 2019. I den stora investeringen är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.  Först ut är konstnärliga gestaltningsuppdrag för två utomhusgårdar. Den ena gården ligger mitt i den nya byggnaden och den andra bildas där nybyggnationen möter det befintliga sjukhuset.

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende dessa gårdar. De kommer att vara möjliga att vistas i men ska också vara spännande att titta ut på från de omkringliggande verksamheterna. Det finns på nuvarande Huddinge sjukhus en historia med konstnärligt väl gestaltade uterum att förhålla sig till i arbetet med de nya gårdarna.

Förutsättningar på platsen

De två gårdarna är olika stora och har skilda förutsättningar, men båda kommer att vara viktiga blickfång för alla som vistas på olika våningsplan i de omkringliggande lokalerna. Den mindre gården som tillhör nybyggnationen kommer endast vara tillgänglig för personal, för vilka gården blir en viktig plats för rekreation. Den stora gården kommer att vara öppen och tillgänglig även för besökare och i viss mån patienter.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De två konstnärliga gestaltningarna ingår i en arkitektonisk helhet och kräver samarbete med landskapsarkitekt/ arkitekt och ljuskonsult.

Uppdraget för den nya mindre gården är en skulptural gestaltning som också innehåller funktionen sittplatser. Uppdraget syftar alltså till att upphäva gränsen mellan skulptur och funktionen sittplats för gården. Gestaltningen kan i samarbete med landskapsarkitekterna sprida ut sig över hela gården och teckna en visuell helhet.

Det andra uppdraget, för den befintliga gården ska handla om en samlad skulptural gestaltning för en yta om 3 x 3 meter. Konstverket får gärna bygga på höjden och ska fungera visuellt när man tittar ut på gården. Eftersom man kan komma nära konstverket så kan det också ha taktila värden. Ett unikt verk i samspel med gårdens övriga delar.

Budget

För skissuppdrag: 50 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 2 200 000 SEK respektive 1 900 000 SEK exklusive moms Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2016-02-15 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-03-10, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-04-04, planerat startmöte för uppdraget.
 • 2016-05-15, avstämningsmöte under pågående skissarbete.
 • 2016-06-09, inlämning av skissförslag.
 • 2016-06-15, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Slutet av år 2018, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mitten av mars 2016. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledarenMartin West och bör vara inkomna senast 2016-02-08 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Åtta gestaltningar monterade på vägg i patientnära miljö

 

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för åtta olika konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av byggnad 72 på Södersjukhuset.

De konstnärliga gestaltningarna avser centrala delar av den inre miljön inom sju vårdavdelningar och en administrativ enhet. Genom att tillföra skiftande konstnärliga utryck är avsikten att definiera dessa platser och bidra till att ge vårdbyggnaden och hela Södersjukhuset särprägel och identitet.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan sjukhuset invigdes 1944.  Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna var första kvartalet 2015.

Förutsättningar på platsen

Den nya vårdbyggnaden, byggnad 72, ska kunna möta framtidens behov av ett effektivt vårdutbud samt underlätta för ett patientorienterat arbetssätt.  Vårdavdelningarna ska vara flexibla så att de kan anpassas till framtida behov och de ska utrustas med enkelrum för att förhindra smittspridning och öka patienternas integritet.

Verksamheten i vårdbyggnaden kommer att bestå av vårdavdelningar på sju våningsplan. På ett våningsplan planeras en infektionsavdelning och ett våningsplan ska användas för administration. Varje vårdavdelning får 24 enkelrum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet.  Konst på en vårdavdelning vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation. Till skillnad från de större publika miljöerna kommer konsten här mycket nära patienten.

Uppdrag 1 – 7, vårdavdelningar, plan 0-6

Vårdavdelningar, plan 0-6, mittvolym, central kärna mellan parallella korridorer.
Dessa sju uppdrag har i princip samma förutsättningar vad gäller sammanhang och placeringen av konst. Vart och ett av de sju konstnärliga uppdragen ska ge en tydlig karaktär och en sammanhållen gestaltningsidé som på ett intressant sätt interagerar med omgivande miljö på respektive avdelning.
På varje våningsplan, i den bredare och centrala delen, finns två större byggnadsvolymer som tillsammans bildar en central kärna. Inom denna ryms tekniska utrymmen för bland annat ventilation och el samt förråd, reception och arbetsstationer för personalen. Volymerna/mittkärnorna befinner sig centralt inom varje våningsplan vilket ger möjligheter att röra sig runt dem. Vissa av mittkärnans sammanhängande väggytor utgör plats för konstnärlig gestaltning runt om. Eventuellt kan receptionsdisken vid entrén till varje avdelning komma att ingå i respektive gestaltningsuppdrag. I miljön finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg med ett mycket begränsat mått.

Varje våningsplan genomförs som ett separat konstuppdrag. Avdelningarna ges därmed olika uttryck.

En god förståelse för den situation som patienterna befinner sig i är av stor vikt för arbetet med gestaltningarna.

Inom uppdragen ingår även att låta den gestaltning som görs på mittkärnans väggar i viss omfattning göra avtryck i patientrummen.

Tio konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för ett generellt våningsplan.  Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer sju konstnärer/konstnärsgrupper att ges fortsatta genomförandeuppdrag.

Uppdrag 8, administration, plan -1

Centralt på våningsplanet kommer en större rumsvolym att finnas som inrymmer mötesrum, konferensrum, samtalsrum med mera. Väggarna runt om rummen uppfattas som en helhet, som ska gestaltas konstnärligt. Konstnären kan även samverka med arkitekt i val av invändig färgsättning, kulör på vikvägg samt val av eventuella draperier. En sammanhållen gestaltningsidé av rumsvolymen ska bidra till att skapa tydlig karaktär och på ett intressant sätt interagera med omgivande miljö. Här finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg med ett mycket begränsat mått.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för den större rumsvolymen på administrationen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Budget

För skissuppdrag 1 – 7: 40 000 SEK exklusive moms, per skissuppdrag.
För skissuppdrag 8: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen för de åtta olika uppdragen beräknas enligt nedan:
Uppdrag 1 – 7: 500 000 SEK exklusive moms, per uppdrag.
Uppdrag 8: 400 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2016-02-08 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-02-26, beslut om vilka 12 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-03-11, planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2016- v. 17, avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2016-06-08, inlämning av skissförslag.
 • 2016- 06-15, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.
 • Juni 2016 – maj 2018, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet.
 • Vårdbyggnaden beräknas vara klar i juni 2018.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturför-valtningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2016-03-07. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledarenSusanne Andersson Kopp och bör vara inkomna senast 2016-01-28 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Konstnärlig gestaltning på Stortorget/Trädgårdsgatan

Örebro kommun har tagit beslut om ombyggnad av Trädgårdsgatan/Alnängsgatan och i samband med det avslutas även den tredje delen i ombyggnaden av Stortorget. Ett konstverk ska placeras på den nedre delen av Stortorget, mittemot von Akens kastanj i Oskarsparken. Yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av uppdraget är välkomna att lämna en intresseanmälan.

Ombyggnation av Trädgårdsgatan

I samband med ombyggnationen av Trädgårdsgatan skapas en entré till Stortorgets nedre del och torget knyts ihop med Oskarsparken och Länsstyrelsens huvudentré. Bilparkeringen blir kvar men en mindre del av torgytan byggs om för att ge mer plats åt gående och cyklister.

Här kan du läsa mer om ombyggnationen av Trädgårdsgatan.

Stortorget idag

Sedan tidigare finns två större konstverk på Stortorget som båda representerar sin tid; Engelbrektskulpturen från 1865 och ”Gamla normer, nya former” från 70-talet.

Stortorget är Örebros mest centrala torg. Byggnationen domineras av två olika tidsepoker, 1800-talets slut och det modernistiska 60-talet. Torget har byggts om i etapper och nu tillkommer den tredje och sista delen som ska färdigställas under 2017.

Konstnärligt skissuppdrag

För att ytterligare förstärka Stortorgets entré vid Trädgårdsgatan har medel ur budgeten avsatts för konstnärlig gestaltning, ett konstverk med placering på den nedre delen av Stortorget, mittemot von Akens kastanj i Oskarsparken. Målet med den konstnärliga gestaltningen är att minska barriäreffekterna av ”gatan” och mjuka upp mötet mellan Stortorget och Trädgårdsgatan. Exteriört placerad blir gestaltningen ett blickfång för förbipasserande och det skapas en tydlig entré mot Stortorget som ett torg.

Den konstnärliga gestaltningen ska vara beständig och hålla över tid och vara en avspegling av vår tid och framtid. Konstverket får gärna ha en användbarhet och bidra till funktioner för platsen.

Intresseanmälan

Yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av det konstnärliga uppdraget är välkomna att lämna en intresseanmälan. Konstnärerna vi söker ska kunna gestalta och ha materialkännedom som passar i offentlig miljö och specifikt för uppdraget.

Fem konstnärer väljs sedan ut och får skissuppdrag för att utforma förslag på konstnärlig gestaltning. Målet är att ett av förslagen realiseras.

Intresseanmälan görs enbart via e-post med en PDF-fil. För att underlätta hanteringen ombeds anmälaren att sätta samman materialet i ett dokument på max 5 megabyte.

Intresseanmälan sänds senast den 15 februari 2016 till emilie.ackerman@orebro.se. För sent inkommen anmälan eller anmälan som inte är komplett godtas inte.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • CV

 • Namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer.

 • Bilder och berättande text från representativa projekt.

Märk intresseanmälan med “Konstnärlig gestaltning Stortorget”

Kriterier för urval

Fem konstnärer väljs ut för att få ett skissuppdrag. Urvalet görs utifrån estetiska och konstnärliga värden som presenterats i den inlämnade intresseanmälan.

Vid ett andra urval väljs det skissförslag som bäst överensstämmer med följande urvalskriterier.

Den konstnärliga gestaltningen ska

 • utgå ifrån platsens syfte; aktiviteter som utövas där och människor som vistas där

 • samverka med miljö och arkitektur

 • förstärka den estetiska upplevelsen.

Budget

Kommunens budget för den konstnärliga gestaltningen är 1,5 miljoner kronor (exklusive moms). För beslutat och genomfört skissuppdrag utbetalas 30 000 kronor (exklusive moms) till respektive konstnär.

Konstnärens ansvar

Konstnären ska ansvara för följande:

 • Verkets framtida hållbarhet. (Gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part.)

 • Att verket står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären.

 • Att verket inte innehåller giftiga eller skadliga material.

Samrådsgruppen

Samrådsgruppen för den konstnärliga gestaltningen består av:

Helena Johansson, projektledare Stadsbyggnad, Erik Käll, landskapsarkitekt Stadsbyggnad, Eva Fransson, stadsantikvarie Stadsbyggnad, representant från Tekniska förvaltningen, representant från fastighetsägarna, Anna-Karin Wulgué, enhetschef Örebro konsthall, Kultur- och fritidsförvaltningen, Emilie Ackerman, koordinator Örebro konsthall.

Vid urvals- och bedömningsarbetet kommer extern konstkompetens adjungeras till arbetsgruppen.

Underrättelse om skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas för skissförslag tas av en arbetsgrupp och meddelas per telefon och e-post till utvalda konstnärer, övriga intressenter meddelas per e-post att de inte erhållit något uppdrag. Att beslut är taget meddelas på här på vår webbplats senast 25 februari.

Tid för skissarbetet blir 22 februari 2016 – 23 maj 2016 och genomförandet beräknas bli juni 2016 – maj 2017.

För frågor om intresseanmälan eller projektet kontakta Emilie Ackerman, koordinator Örebro konsthall, emilie.ackerman@orebro.se

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*