Konstnärsunionen

c/o Klippan 18, 414 51 Göteborg.
E-post: tomasalmberg@yahoo.se

KonstnärsUnionen är en upphovsrättslig paraplyorganisation (bildades 1996) för skilda konstnärsorganisationer som Konstnärsalliansen, KFA, Sverige Finska Bildkonstnärers Förening, Föreningen Haningekonstnärer, Suomiart, International artists society Europe (IASE), TellusArt, Synskadade konstnärer och konsthantverkars förening (SKKF), tillsammans 650 medlemmar. Men KonstnärsUnionen ansluter även enskilda konstnärer, alla kategorier, samt dödsbon.

KonstnärsUnionens uppgift är bl a att vara en länk mellan konsthandeln och konstnärerna, att inkassera och utbetala den s.k. följerättsavgiften. 5 % av försäljningspriset på konst såld i andra hand i konsthandeln. Upphovsrätt till försålt konstverk har konstnär och dennes dödsbo upp till 70 år efter konstnärens död. Detta enligt lagen om upphovsrätt som tillkom 1996. Lagstiftningen har sen dess harmoniserats gemensamt mellan EU alla medlemsländer.

KonstnärsUnionen arbetar även för att teckna licensavtal på andra områden som t ex inom skolväsendet när det gäller den omfattande skolkopieringen av konstnärliga verk. KonstnärsUnionen för kontinuerligt samtal med nyttjarna som t ex Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sedan flera år tillbaka har organisationen BONUS-Presskopia e.k. Ett olagligt avtalsmonopol på området, som inte överensstämmer med EU:s lagstiftning på området. Sedan 2009 utreds den s.k. avtalslicensmodellen av regeringen och under hösten skall regeringskansliet lämna en proportion till riksdagen för att flera organisationer ska ges rätt att teckna s.k. licensavtal med stat och kommun.

KonstnärsUnionens syfte är också att samla så många konstnärer som möjligt för att vi gemensamt ska kunna utveckla och förbättra upphovsrätten för alla konstnärer och värna om loka rätt till ersättning på alla upphovsrättsområden oavsett konstnärens organisationstillhörighet. KonstnärsUnionen är även remissinstans när det gäller förslag, utredningar, från regeringskansliet och kan därmed yttra sig över dessa handlingar.

KonstnärsUnionen hette DUR fram till och med hösten 2015 då namnet ändrades.

Styrelsen:
Tomas Almberg, skulptör, Stockholm
Advokat Ted Bondefalk, Stockholm
Yvonne Nanor, bildkonstnär, Stockholm
Åsa Frej Söderberg, bildkonstnär och författare, Stockholm
Tony Roos, bildkonstnär, Göteborg