BUS sprider lögner

Under året har KFA och DUR gemensamt ökat ansträngningarna genom att försöka få till stånd ett antal upphovsrättsavtal för våra medlemmar i enlighet med upphovsrättslagstiftningen, gällande kopiering av konstnärliga verk inom myndigheter, bibliotek och museer etc. Detta följer tidigare beslut hos föreningarna samt överensstämmer med stadgar. DUR är sedan länge (bildat 1996) en upphovsrättsförening som har fem (5) avtal med andra konstnärssammanslutningar. På dessa föreningars uppdrag ska man arbeta aktivt för att få till stånd egna avtal på marknaden. Helt i sin ordning enligt gällande lagstiftning.

BUS och dess evige VD, Mats Lindberg, problem är att han/de anser sig vilja äga marknaden på upphovsrätt och att de vill ha ett permanent monopol. Tyvärr har organisationer som BUS och Bonus-presskopia lyckat inmuta monopol på marknaden, trots att lagen ger rätt till att flera organisationer kan få teckna egna avtal, se vidare Högsta domstolen (HD) meddelade i sin dom (NJA 2000 s 445 (T 2869-98/ T2869-98) att en eller flera konkurrerande organisationer är helt i enlighet med lagstiftarens mening. En konkurrenssituation mellan två likalydande organisationer motsvarar URLslagens mening.

BUS stämde DUR 1996, eftersom DUR hade tecknat avtal med ett flertal större auktionshus i syfte att inkassera följerättsersättningen, inkassering fortsatte fram till år 2000. BUS sökte ensamrätt till inkasseringen men förlorade i flera olika tingsrätter och det slutade även med förlust för BUS i Högst domstolen (HD) oktober 2000. HD fann att DUR hade lika rätt till att inkassera konstavgiften som BUS hade, BUS hade därför inte rätt till monopol.

Olagligt monopol

Både KFA och DUR har länge kämpat mot det rådande orättfärdiga monopol genom anmälan till EU-kommissionen, otaliga kontakter med regeringskansliet och riksdagspartierna som med direkta förhandlingar med SKL i Stockholm. Naturligtvis skulle KFA/DUR kunna ta frågan till domstol, och där kräva rätt till avtal och ersättning, men med tanke på de stora kostnader som detta innebär (gm advokatkostnader) så har detta inte varit möjligt. Och det borde självfallet inte vara så att upphovsrättsinnehavare (konstnärer) skall behöva gå till domstol varje gång man kräver ersättning för ett faktiskt nyttjande.

Mats Lindberg påstår lögnaktigt att DURs medlemsantal är överdrivet och att Föreningen Haningekonstnärerna inte står bakom. Fakta är att det gör man visst, DUR har ett korrekt avtal med dem plus ett nytt avtal med en ny större organisation så att medlemsantalet ökar ytterligare. Lindberg som representerar BUS har ingen som helst rätt att tillskriva institutioner och myndigheter och peka näsa åt dem, han kan endast företräde sina egna medlemmar inga andra. Hur skulle det se ut om Lärarförbundet som finns inom TCO skulle säga åt arbetsgivarna inom det offentliga att de inte skall teckna avtal med Lärarnas riksförbund som återfinns inom SACO? Heltokigt.

Lindberg har även fräckheten att påstå att våra medlemmar inte är representerade eller publicerade på olika sätt. Om detta vet Lindberg ingenting utan det är utan det är ett löjeväckande rop för att cementera sitt eget monopol inget annat. De flesta medlemmar i DUR/KFA är bildkonstnärer och mycket etablerade på marknaden sedan många år.

Herr Lindberg har även genom åren lyckats med konststycket att inkassera hundratusentals kronor från upphovsmän eller deras rättighetshavare som inte heller är aktiva medlemmar i BUS. BUS erhåller även varje år ett administrationsbidrag på 600 000 kr från riksdagsbudgeten för att kunna dela ut den s.k. IV-ersättningen en gång om året. I placerade tillgångar 2014 innehar BUS ca 37 miljoner kronor.

 

Ny lagstiftning på väg

Inom EU – 2014 beslutades om ett nytt direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. En statlig utredning om genomförande av direktivet har föreslagit en ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. Lagen föreslås bl.a. innehålla bestämmelser om medlemskap i den typ av föreningar som Bonus utgör. En skyldighet för denna typ av föreningar att acceptera organisationer som medlemmar innebär också en skyldighet att träffa avtal med dem. Utanförstående upphovsrättsinnehavare får inte diskrimineras utan har rätt till ersättning och förmåner som följer av avtalet. En kollektiv förvaltningsorganisation ska godta rättighetshavare och enheter som representerar rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och sammanslutningar av rättighetshavare, som medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap, vilka ska baseras på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Avslutningsvis kan sägas att BUS har 8000 anslutna och detta kan ställas mot att antalet bild- och formkonstnärer i Sverige, enligt statistik, är ca 25000.

Läs brevet som PDF

 

För

KonstnärsUnionen (K)

ordf. Tomas Almberg, skulptör

 

 

Konstnärsalliansen (KFA)

ordf. Tony Roos, bildkonstnär

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*