Gestaltning av sporthallen i Östersund

Välkommen med intresseanmälan för konstnärligt gestaltningsuppdrag vid om- och
tillbyggnation av Sporthallen i Östersund
Bakgrund
Östersunds kommun bygger ut och renoverar Sporthallen. Sporthallen används både som
idrottshall för gymnasieskolans idrottsundervisning samt för olika föreningars idrottsutövning. Sporthallen inrymmer också skolbespisningen för gymnasieskolan.
Sporthallens placering
Två gymnasieskolor har slagits ihop till en och omgärdar på två sidor en skolgård där
Sporthallen utgör den tredje sidan. Sporthallens huvudentré vänder sig in mot skolgården.
Sporthallens motsatta sid går parallellt med Samuel Permans gata. På ovansidan om
Sporthallen finns en parkeringsyta för skolans anställda.
Tidplan
Bygget beräknas börja efter skolavslutning 2015 och ska vara avslutat 1 december 2016
Uppdraget
För att konsten ska komma de flesta besökare i huset till glädje väljer vi att placera en del av gestaltningen i husets foajé. Foajén är långsmal och klädd i tegel i på väster sida där vi tänker oss konsten. I bortre änden av den långa foajén byggs en glasvägg mot en cafeteria. På den högra sidan av foajén byggs en glasvägg med entré in till matsalen samt en reception. Den andra delen av gestaltningen får utföras mot en lång vit innervägg i matsalen. Denna vägg gränsar direkt mot foajén. Matsalen kommer att bli stor, kvadratisk med ett antal pelare som bär upp taket, fönsterväggar på två sidor och servering på den tredje sidan samt ovan nämnda vita vägg.
Kostnadsram
Kostnadsramen för konstprojektet/gestaltningen är 600 000 kronor exklusive moms. Beloppet ska omfatta planering och genomförande, montering och transporter, eventuell medhjälpare, försäkring och alla andra kringkostnader.
Kvalificering och urval
Sökande ska:
§ vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke,
§ ha konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet,
§ vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt,
§ ha möjlighet att avsätta arbetstid för genomförande av uppdraget inom bestämd
tid
§ ansvara för att verket har god hållbarhet inför framtiden
I ansökan, som ska vara i portfolioform, A4, ska bifogas:
• Bilder på 5-10 representativa verk, lös eller fast konst – vi vill ta del av dit
konstnärliga uttryck
• Information, beskrivning och bilder för 1-3 relevanta referensobjekt som gäller
avslutade gestaltningsuppdrag, ekonomi för referensobjekten och namn på
referenspersoner för dessa objekt – vi vill veta hur du genomför ett omfattande
uppdrag.
• Meritförteckning/CV där namn, adress, telefon, e-postadress och
organisationsnummer tydligt framgår – vi vill känna till dina erfarenheter och
kunna kontakta dig.
Kontroll enligt Skatteverkets blankett SKV4820 kommer att göras innan beslut i urvalsprocessen
tas.
Hänvisning till webbsida godtas ej som intresseanmälan. Vi tittar gärna på din webbsida om ytterligare information behövs men vi vill att du sänder en särskild ansökan i form av fysisk portfolio med pappersbilder.
Observera att vi inte frågar efter skissförslag i detta skede. Beslut om urval görs senast den 20 maj 2015
Samtliga sökande underrättas via e-mail, preliminärt 25 maj 2015.
Skissförslag
Inlämnade intresseanmälningar granskas av en mindre urvalsgrupp bestående av konstnärlig
rådgivare, kommunens konstansvariga och arkitekt. De ansökningar som bedöms ha bäst
kvalifikationer utifrån tidigare arbetens
• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, platsens identitet
• symbolvärde för respektive verksamhet
• materialval och tekniska lösningar
• brukarperspektiv
• angivna referensers svar om tidigare utförda gestaltningsuppdrag; tidsaspekter, om
budget hålls, verkets hållbarhet, arbetsmiljöfrågor såsom säkerhetstänkande och
samarbetsförmåga
Tre konstnärer kommer att väljas ut och erbjudas inkomma med skissförslag. Villkor för
inlämnande, ritningar och övrig relevant information om uppdraget skickas till de utvalda
konstnärerna. Dessa får göra utförliga modeller med tydlig budget. För skissarbetet ersätts de med ett arvode på 30 000 kr exklusive moms. Bland dessa väljs sedan den som får gestaltningsuppdraget.
Bedömning av inkomna skisser/modeller görs av konstnärlig rådgivare, kommunens
konstansvariga, kulturhandläggare, byggets projektledare, arkitekt, stadsarkitekt samt
representanter för brukarna, genom beaktande av följande aspekter:
• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, kommunens identitet
• symbolvärde för verksamheten och Östersunds kommun
• materialval, tekniska lösningar och genomförbarhet
• hållbarhet och kringlösningar
• brukarperspektiv
• drift och underhållsaspekter, miljöhänsyn
Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträde 2015-09-23 eller tidigare om nödvändigt.
Arbetsmöten med arkitekt och byggets projektgrupp erbjuds under perioden fram till och med
den konstnärliga gestaltningens färdigställande.
Ansökan
Intresseanmälan skickas med post till
Östersunds kommun
Kultur och fritidsförvaltningen
Rådhuset
831 82 Östersund
Märk kuvertet ”Tre byggen i Östersund”
Skriv på din intresseanmälan vilka byggprojekt du är intresserad av att jobba med.
Sista dag för intresseanmälan är 2015-05-10.
Anmälningar som inkommer efter ovanstående datum beaktas inte.
Kontaktperson:
Konstansvarig Cathrine Johansson, 063 14 31 27, cathrine.johansson@ostersund.se

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*