Nytt konstprogram för Strängnäs resecentrum

Trafikverket bygger ytterligare ett järnvägsspår i Strängnäs och i samband med detta även ett nytt resecentrum som kommunen ska låta konstnärligt gestalta. Det är Strängnäs kommun som kommer att äga och förvalta detta resecentrum. Det omfattar bland annat en ny stationsbyggnad, stenbelagda torg vid entréerna och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Byggnationen av resecentrum påbörjas 2015 och beräknas stå klart sommaren 2018. Från järnvägsspåren tornar Långberget upp sig med en tegelmur på krönet. Stationshuset, som blir avsevärt större än det nuvarande, byggs över spåren och förses med en entré på vardera gaveln, en vid foten av berget och en uppe på det.

Det är framför allt tre platser som lämpar sig för konstnärlig gestaltning: inomhus i stationshusets övre plan och utomhus på torgytorna utanför den södra och norra entrén.

Husets övre plan har högt i tak med ljusinsläpp i taket. Väggarna är uppbrutna av fönsterpartier och golvutrymmet är begränsat.

Stationshusets södra entré ansluter till skogen på Långberget, medan den glasade huvudentrén i norr vetter mot bostadsbebyggelsen. På de stenlagda torgytorna utanför entréerna planeras stora sittblock av natursten, planteringar och olika slags vattensamlingar, förutom cykelparkeringar och korttidsparkeringar för bilar.

Stationsbyggnaden får en tidstypisk arkitektur, men långsidornas röda/bruna färg och av kassetter uppdelade fasad refererar även till den historiska, småskaliga trähusbebyggelsen i stadens centrum. De tegelmurar som ska fungera som bullerplank liksom den befintliga tegelmuren på Långberget och den murade tunnelöppningen, anknyter till den medeltida domkyrkans tegelfasad.

Den konstnärliga gestaltningen har att förhålla sig till dessa kontraster mellan den naturliga miljön och den tillskapade, mellan olika tidpunkter och skalor, form och funktion, idyll och dynamik. Den kan förstärka eller tona ner dem genom ett mer eller mindre återhållet uttryck, men också ignorera dem och i stället föra in nya, förbisedda aspekter och referenser. Det är många resenärer i olika åldrar och med olika ursprung som kommer att använda resecentrum.

Den konstnärliga gestaltningen kan resultera i ett eller flera unika objekt, men behöver inte göra det utan kan i stället inriktas på de planerade miljöerna i eller utanför stationshuset med dess olika sittgrupper och vattenspeglar. Det väsentliga är att gestaltningen blir unik för Strängnäs resecentrum och ger det en specifik karaktär.

Det är också viktigt att konstnären får möjlighet att medverka i plan- och byggprocessen så tidigt som möjligt. På det nuvarande stationsområdet finns sedan tidigare två skulpturer, ”Perrong 2” av Daina Björklund och ”Keops kupa” av Jim Axén. Dessa skulpturer kommer att flyttas.

Upphandlingen av gestaltningsuppdraget görs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade konstnärer deltar, kommer en jury att i samråd med en referensgrupp av barn och ungdomar välja ut en konstnär till gestaltningsuppdraget. Juryn består av Sture Söberg, konstnär och konstnärlig ledare, Anna Nilsson, arkitekt och projektledare på samhällsbyggnadskontoret, Margareta Furustrand, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och Susanna Pousette Blomé, ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Juryns sekreterare är Annika Busch Palm, kultursamordnare i Strängnäs kommun.

Upphandlingen omfattar tre moment: intresseanmälan, skissuppdrag och val av utförande konstnär.
1. Intresseanmälan
Intresseanmälan görs på http://www.tendsign.com. Den som registrerat sig där får tillgång till erforderligt material.

Den som anmäler sitt intresse skall vara yrkesverksam konstnär, ha minst fem års konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet, inneha F- eller FA-skatt eller arbeta i ett företag med F-skatt. Konstnären/företaget får inte ha näringsförbud eller skatteskulder eller av andra skäl kunna uteslutas från urvalet enligt 10 kap 2§ LOU.

Intresseanmälan ska innehålla kontaktuppgifter, organisationsnummer och F- eller FAskattebevis, kortfattad beskrivning av den konstnärliga verksamheten, CV samt fotografier i max A4-storlek av tre till fem tidigare utförda gestaltningsobjekt eller andra för konstnären representativa verk (högst tio fotografier sammanlagt).

Ingen ersättning utgår för denna anmälan.
2. Skissuppdrag
Juryn väljer ut högst fem konstnärer som får i uppdrag att göra en idéskiss till konstnärlig gestaltning av resecentrum. Dessa fem arvoderas med 10 000 SEK exklusive moms vardera mot faktura.
Endast den som uppfyller kriterierna för detta uppdrag och som i tid har lämnat in en fullständigt ifylld intresseanmälan med tillhörande bilagor kan komma ifråga.
3. Val av utförande konstnär
Juryn bedömer konstnärernas skisser och fattar beslut om utförande konstnär.

Vid bedömningen av hur väl tävlingsbidragen uppfyller uppdragets intentioner kommer juryn främst att beakta de konstnärliga aspekterna, men även materialval, tekniska lösningar och andra förutsättningar för att praktiskt utföra uppdraget inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar.

Strängnäs kommun förbehåller sig rätten att inte låta utföra något av de inlämnade bidragen.
Ekonomi
450 000 SEK exklusive moms har budgeterats för utförande av det vinnande bidraget. Summan inbegriper samtliga produktionskostnader för den konstnärliga gestaltningen: konstnärens arvode, material, utrustning, markförberedelse, montering, installationer, resor, transporter, försäkring, fundament och fästanordningar med mera.

Kostnader för material, markförberedelse, montering och installationer med mera betalas dock av Strängnäs kommun om konstnären uteslutande inriktar sig på gestaltning av redan planerade miljöer som sittgrupper och vattenspeglar med mera.
Preliminär tidsplan
Intresseanmälan skickas till kommunen senast den 10 mars 2015.
Bedömning av intresseanmälan sker under vecka 12.
Inbjudan till de utvalda konstnärerna görs vecka 13.
Idéskissförslag ska vara kommunen tillhanda senast den 29 april 2015.
Beslut om vinnande bidrag fattas två veckor därefter.
Den konstnärliga gestaltningen ska vara genomförd och slutbesiktigad senast den 15 maj 2018.

Frågor
Frågor om gestaltningsuppdraget kan ställas via TendSign eller till Sture Söberg, konstnärlig ledare, telefon 070-321 39 00.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*