Upphandling av två curatorer 2016-2020

Basfakta

Dokumenttyp: Meddelande om upphandling
Förfarande: Urvalsupphandling
Diarie-/referensnummer: Dnr 2.1.1/2015:309
Sista anbudsdag: 2016-01-20  24 dagar kvar

Beskrivning
KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Som curator för Statens konstråd ansvarar du för att projektleda permanenta konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet. Du har ett nära samarbete med konstnärer, arkitekter, brukare och fastighetsägare. Du arbetar främst inom det statliga området, men i vissa fall också tillsammans med kommuner, landsting och privata aktörer.

Din huvudman är Statens konstråd, som idag har en konstenhet med tre curatorer och en arkitekt samt en extern curator. Arbetet innebär nära kontakter med projektsamordnare och övriga på kansliet i Stockholm. Du tilldelas uppdragen efter produktionsmöten och du har närvaroplikt vid dessa möten, som äger rum cirka sju gånger per år.

Avtalsvillkor

Uppdraget omfattar två (2) år med möjlighet till förlängning ett (1) plus ett (1) år under perioden 2016-2020. Uppsägningstiden är tre (3) månader för båda parter.

Curatorns ersättning är 521 kronor/timme för arbetstid och 387 kronor/timme för restid. Ersättningen uppräknas med konsumentprisindex årligen i mars månad. Resor ersätts förutsatt att de sker inom ramen för de curatorsuppdrag Statens konstråd tilldelar curatorn.

Statens konstråd beställer projektuppdrag minst 300 timmar och högst 700 timmar per år. Arbetets omfattning samt tillgänglig arbetstid fastställs av Statens konstråd efter återkommande planeringssamtal mellan projektledaren och Statens konstråd.

I uppdraget ingår att leda och genomföra projekt samt andra arbetsuppgifter i enlighet med konstrådets riktlinjer och policys. I uppdraget uppträder curatorn som Statens konstråds representant. Curatorn ska kontinuerligt återrapportera till kansliet.

Projektledning

Ska krav:

· Du ska ha högskoleexamen med inriktning på konst eller arkitektur.

· En person ska anlitas för uppdraget. (I händelse av att företaget har fler anställda ska en person utses för projektledning).

· Du ska ha B-körkort.

Bör krav:

· Du bör ha omfattande kunskap om svensk och internationell samtidskonst.

· Du bör ha gedigen erfarenhet av projektledning och curatering av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.

· Du bör ha god kunskap om arkitektur, stadsplanering och byggprocesser.

Luleå 2015-12-17

Intresseanmälan konstnärliga gestaltningar för Lulebo x 2

– Björkskatan och Bergnäset

På uppdrag av Lulebo inbjuder Resurscentrum Konst Norrbotten alla professionella konstnärer,

verksamma och boende i Norrbotten, att lämna intresseanmälan till två konstnärliga

gestaltningsuppdrag på Björkskatan och Bergnäset i Luleå.

Uppdrag 1: Björkskatan

Nybyggnation: bostadshus på Björkskatan, tre punkthus om 54 lägenheter. Från ettor till tvåor.

Bostadshusen är vackert placerade i en cirkelbåde på Björkskatan. Beräknas klart sommar 2017.

Uppdrag 2: Bergnäset

Nybyggnation på Bergnäset av två stycken hus för trygghetsboende. Bostadshusen är vackert

placerade i en cirkelbåde på Bergnäset. Beräknas klart sommar 2018.

Konstnärliga Gestaltningar

Lulebo söker nu konstnärliga gestaltningar för Björkskatan och Bergnäset. Det kan vara en

målning av vägg eller installation/ skulptur på vägg som ska upplevas av hyresgästerna både

sommar och vinter, det kan vara gestaltning av trappuppgång/ entréer eller det kan vara

installation/ skulptur på gård/ exteriört i anslutning till husen. Lulebo är ute efter en ”konstnärlig

idé/ konstnärligt förhållningsätt” som kan appliceras på de båda uppdragen.

Lulebo släpper den kreativa idén helt fri för konstnärerna att tolka och komma med förslag.

Gestaltningen skall genomföras med oömma material och vara ämnad för platsen.

Gestaltningens storlek bestäms tillsammans med Lulebos projektledare/ arkitekter. Gestaltningen

skall vara på plats senast sommar 2017 respektive 2018.

Vid eventuella frågor kontakta:

Michael Hansson

Lulebo AB

Mail: michael.hansson@lulebo.se

Tfn: 0920-236791

Mobil: 070-6066791

Frågor kan ställas tom fredag 29 januari 2016. Inkomna frågor delges samtliga konstnärer som

lämnat intresseanmälan.

Kvalificering och urval

Sökande skall:

– vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke samt vara

boende i Norrbotten

– ha konstnärlig högskoleutbildning eller dokumenterat konstnärskap motsvarande medlemskap i

KRO

– vara registrerat för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt

Kontroll enligt Skatteverkets blankett SKV4820 kommer att göras innan beslut i urvalsprocess.

Intresseanmälan

Intresseanmälan skall ske i form av portfölj med bilder (3 st) och text på A4-papper som beskriver

konstnärlig gestaltnings idé för uppdragen. Ansökan med bildvisning som hänvisar till hemsida

godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om uppdragen och inte en skisstävling. Vi

vill därför se exempel på tidigare genomföra projekt/ verk/ gestaltningsuppdrag.

Inlämnad intresseanmälan skall innehålla

– Bilder (3 st) och berättande text från respektive projekt, max 3 st projekt á 3 A4-sidor

– Text på A4-papper som beskriver konstnärlig gestaltningsidén för uppdragen

– Kopia på F-skatt sedel eller intyg som styrker arbete via företag som innehar F-skatt sedel

– Namn, adress, telefon, mobilnummer, personnummer/ organisationsnummer, mailadress,

hemsida

Intresseanmälan skall vara lämnad senast fredag 19 februari 2016. För sent inkomna

intresseanmälningar eller inkompletta anmälningar godtas inte. Märk kuvertet Lulebo x 2.

Ange om du vill ha materialet i retur. Skicka per post eller lämna till:

Resurscentrum Konst Norrbotten

NLL

Division Kultur och Utbildning

Robertviksgatan 7

97189 Luleå

Urvalsprocess och avslut

Presentation av konstnärer för Lulebo intresserade av uppdraget sker under vecka 8/ 2016.

Lulebo agerar jury med stöd av Lena Ylipää/ länskonstkonsulent i Norrbotten samt ytterligare en

person som är konstkonsult. Resurscentrum Konst Norrbotten är juryns sekreterare.

Presentationen är hemlig, dvs inga namn på konstnärer kommer att delges juryn, endast

konstnärliga gestaltningsförslagen presenteras. Fredag 26 februari meddelas vilken/vilka

konstnär/er som Lulebo valt att gå vidare med beträffande konstnärliga gestaltningsuppdragen till

skissuppdrag (skissuppdrag 5000 sek/ uppdrag och konstnär) eller realisering. Beslutet kan inte

överklagas. När urvalsprocessen är avslutad och beslut tagits ska vald konstnär snarast möjligt

påbörja arbete efter givet körschema från Lulebo. Resurscentrum Konst Norrbotten deltar på

första mötet med konstnär och Lulebo och kan också hjälpa till med avtalsskrivning. Avtäckning

och invigning av den konstnärliga gestaltningen sker under hösten 2017 och 2018.

Utvalda konstnärer skall ansvara för följande:

– verkets framtida hållbarhet (gäller ej för skadegörelse eller annan åverkan av tredje part)

– att verket står klart för avtäckning på överenskommen tid

– att verket är av sådan karaktär att det är anpassat för offentlig miljö och att det inte är

producerat i giftiga eller andra skadliga material

– att ritningar på konstverket godkänns av ackrediterad besiktningsman innan produktion startar

– att verket ska fungera som en konstnärlig gestaltning för allas trevnad

Lulebo i samarbete med Resurscentrum Konst Norrbotten.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*