Konstnärlig gestaltning i Varberg

Varbergs kommun har drygt 60 000 invånare och befolkningen ökar ständigt. Strax norr om Varberg ligger Trönninge med ett cykelavstånd till Varbergs centrum och till havet. Trönninge är ett expansivt område, parallellt med den äldre bebyggelsen växer en ny stadsdel fram. Jämte nya Trönningeskolan byggs även ett stort nytt idrottscentrum med hela Varberg som upptagningsområde. Skolans utemiljö med näromgivningar kommer att nyttjas frekvent av såväl skolans elever, personal och föräldrar som av allmänhet.
Uppdraget
Varbergs kommun kommer att genom kultur- och fritidsförvaltningen upphandla konst till skolan. Konsten skall bidra till en visuellt estetisk miljö och få en identitetsskapande roll för byggnaden och dess verksamhet som kunskapsinstitution. Genom byggnadens karaktär och
funktioner vill kommunen skapa en varm och välkomnande miljö där människans lärande samt barn och ungdomar sätts i centrum. Stor vikt läggs vid att den konstnärliga gestaltningen ska locka till kreativitet och fantasi. Utförande ska göras i hållbara material som är anpassade till barns och ungdomars upptäckarlust, rörelsemönster och lek. Vikt läggs dessutom vid säkerhet. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är främst utomhusmiljön där det finns flera tänkbara platser, men uppdraget kan även utvidgas att gälla delar av inomhusmiljön.
Vem kan skicka intresseanmälan?
Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet är välkomna att skicka in en intresseanmälan om man är intresserad av uppdraget att utforma den konstnärliga gestaltningen. Utifrån intresseanmälningarna kommer tre konstnärer att erbjudas skissuppdrag. De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 25 000 kronor vardera. Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 1,1 milj. kronor, i denna summa ingår inte

skissuppdragsarvodena. Alla belopp är angivna exklusive moms. Vi ser helst att en konstnär tilldelas hela uppdraget men är öppen för andra
fördelningar.
Skolans utformning och verksamhet
Den nya skolan och dess tomt dimensioneras för 800 elever och drygt 100 personal. Skolan byggs i två plan och planeras som den lilla skolan i den stora där årskurs F-5 (ca 400 elever) är placerad i en östlig flygel och årskurs 6 – 9 i en västlig flygel. I mittendelen som sammanbinder skolan, ligger kunskapscentret med elevcafé, specialämnessalar, mediatek, administration och personalutrymen. Med denna lokalutformning ges möjlighet till samarbete samtidigt som hänsyn tas till trygghet utifrån åldersperspektiv. Utemiljön baseras på samma idé genom att det skapas mindre gårdar för olika åldrar och behov.
Kvalificering och urval
Sökanden ska:
• vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke
• ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år • ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt
Ansökan
Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på färdig gestaltning till Trönningeskolan utan önskar få bilder på tidigare genomförda verk.
Inlämnad ansökan ska innehålla:
• CV
• bilder och berättande text från representativa projekt, max fem stycken
• eventuella ljud- och videoverk presenteras på DVD. Bifoga text på papper om verket • kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt
• namn, adress, telefon, e-post och organisationsnummer ska tydligt framgå
Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 16 oktober 2015. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte.
Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Trönningeskolan” samt ”Får inte öppnas” och skicka din intresseanmälan till:
Varbergs kommun
Eva Eriksdotter Kulturhuset Komedianten 432 80 Varbergs kommun
Skriv även e-postadress vid platsen för avsändare på utsidan av kuvertet. Detta för att vi ska kunna bekräfta att vi tagit emot anmälan. Ansökan tas inte emot via e-post.
Urvalsprocessen
Utifrån de ansökningar som kommit in görs ett urval där tre konstnärer väljs ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar samrådsgruppen hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna
utifrån uppdragens karaktär. De tre uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla. Skissförslaget ska vara klart senast 30 januari 2016 och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra verket inom angiven budget. När urvalsprocessen är avslutad och beslut har tagits ska vald konstnär snarast möjligt påbörja arbetet. Arbetsmöten med arkitekt och byggets projektgrupp erbjuds för den utvalda konstnären under perioden fram till och med den konstnärliga gestaltningens färdigställande.
Urvalsgrupp för den konstnärliga gestaltningen
Representanter från Rådet för konstnärlig gestaltning i Varbergs kommun samt konstnärligt sakkunniga.
Konstnären ska ansvara för följande:
• verkets framtida hållbarhet (gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part)
• att verket står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären
• att verket inte innehåller giftiga eller skadliga material
• Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas
av angiven budget.
• Varbergs kommun bekostar eventuell övernattning och resekostnad i samband med
invigning, övriga boende och resekostnader ska täckas av den angivna budgeten.
.
Urvalsgruppen för projektet har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.
Beslut
Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2016. Beslut om vilka som får skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på kommunens hemsida senast 2 mars 2016. Inskickade intresseanmälningar skickas inte tillbaka till avsändaren men finns att hämta fram till 30 maj 2016 hos kulturavdelningen, Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7.
Kontaktperson: kulturassistent Josiane Saade josiane.saade@varberg.se
Upplysningar
Eventuella frågor kring projektet skickas med e-post till Eva Eriksdotter, konstintendent, kultur och fritidsförvaltningen. För kontaktuppgifter, se spalten till höger. Frågor besvaras inte muntligt och bör vara inne senast den 12 oktober. Ange ”Intresseanmälan konst” i ämnesraden.
Eventuella ändringar av intresseanmälan kommer att publiceras på kommunens hemsida senast 7 dagar innan tiden för intresseanmälan går ut. Offentliggörande av utvald konstnär kommer att ske på
kommunens hemsida.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*