Organisationsbidragen del 2: Vart tar pengarna vägen?

I sista numret av Bildkonstnären 4/01 redogjordes i en artikel om de organisationsbidrag som utgår till vissa konstnärsorganisationer (Författarförbundet) från dels Författarfonden dels från Bonus-Presskopia ekonomisk förening. Det visar sig vara rejält stora kollektiva bidrag som betalas ut från båda dessa institutioner.

Det visar sig även vara så att det är praktiskt tagit omöjligt för liknande organisationer som inte ingår i Bonus respektive Författarfonden att erhålla liknande statliga anslag eller organisationsstöd. Bildkonstnären har bett organisationerna svara på hur de använder de kollektiva stöden.

Under flertalet år har bland annat Författarfonden betalat ut organisationsbidrag till Författarförbundet, Föreningen Svenska Tecknare, Svenska Fotografernas förbund. Det är också dessa organisationer som dominerar sammansättningen i Författarfondens styrelse. För år 2000 betalades ut ett organisationsbidrag till Författarförbundet på 5,3 miljoner kronor. Svenska Tecknare erhöll ett bidrag på 1 miljon kronor och Fotografernas förbund erhöll 985 000 kronor.

Förutom dessa kollektiva bidrag erhåller de tre organisationerna även kollektiv upphovsrättslig ersättning från Bonus-Presskopia ekonomisk förening, där de tre organisationerna är anslutna. För år 2000 utbetalas till Svenska Tecknare 9 miljoner kronor, Författarförbundet fick 11,2 miljoner kronor och Fotografernas förbund fick 2,4 miljoner kronor.

Vad används pengarna till?
Bildkonstnären har frågat de tre organisationerna vad man gör med de omfattande organisationsstöd som man erhåller. Föreningen Svenska Tecknare har genom sin tidskrift Tecknaren valt att publicera en artikel (Tecknaren 6-7/01) om sitt engagemang i Bonus. Där framkommer hur fördelningen av medel sker inom Bonus-organet och hur stor del från skolkopieringsavtalet som går till Svenska Tecknare. Författarförbundet har inte svarat på vår förfrågan trots att vi påmint dem om uppgiften. Svenska Fotografernas förbund har svarat utförligt och genom deras kanslist Birgitta Karlsson som lämnat ett skriftligt svar.

Så här svarar Fotografernas förbund. Organisationsbidraget från Författarfonden går i huvudsak till SFFFs arbete med att underlätta fotoboksutgivningen för medlemmar och andra fotoboksproducenter. Bl a genom att förmedla kunskap/kurser om allt som har med bokproduktion att göra. Och så har vi kurser/seminarier i digital bildteknik med anledning av de förändrade reproduktionsprocesserna. En annan viktig fråga är bevakning av yttrandefriheten och upphovsrätten. Internetanvändningen av upphovsrättsligt skyddade verk ökar lavinartat. Rättighetsfrågorna måste därför bevakas intensivare. Nya lagar kommer (t ex PUL) som begränsar fotografernas möjligheter att presentera sig på nätet. Yttrandefriheten blir därmed starkt beskuren. För att bättre kunna stämma i bäcken har vi utökat vårt internationella samarbete.

Kopieringsersättningarna från Bonus går huvudsakligen till vår stipendiefond som är öppen för alla fotografer – även icke medlemmar. Med Bonus-medel betalar vi till viss del vår jurist tjänster. Hon har en omfattande juridisk rådgivning till bildköpare/producenter och fotografer (även icke-medlemmar). Den tredje delen av Bonus-medel går till vårt omfattande upphovsrättsliga arbete. Förutom den europeiska satsningen har vi ett nordiskt samarbete.

Hur använder Svenska Tecknare sina organisationsbidrag?
En del av detta framkommer i deras egen tidskrift, Tecknaren. En del går till driften av föreningen. För år 2001 går 2,8 miljoner kronor till driften. En del 1,4 miljoner sätts in på Tecknarnas Fotokopieringsfond och därifrån delas sedan pengarna ut i form av stipendier, för 2001 1,6 miljoner. Resterande medel förvaltas i form av aktier och räntefonder.

Författarförbundet har som sagt inte svarat. Vad vi vet är att även författarnas organisation fonderar en del av de medel man erhåller i en kopieringsfond, samt att en del används till administrativa kostnader.

Utred nu!!
Tyvärr har Kulturdepartementet valt att inte besvara skrivelser trots att vi påmint dem om vår hemställan. Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) anser att verksamheten – som bygger på skattemedel – måste ledas till en mer rättvis och proportionerlig inriktning, en likabehandling av de olika upphovsmannaorganisationerna, dess möjligheter att erhålla kollektiva bidrag. Det tre organisationerna, vilket Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) tittat närmare på, har själva noterat att bidragen har stor betydelse för deras egen verksamhet.

Vi anser, och kräver åter, ett det görs en skyndsam utvärdering/utredning beträffande kollektiva organisationsbidrag till branschorganisationer som företräder olika konstnärer/kulturarbetare. Denna uppmaning riktar vi ånyo till Kulturdepartementet.

Tony Roos, ordförande

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*